Meny

3 – HAV- OG KYSTNATUR

Norge består av sju ganger så mye hav som land. Mesteparten av naturmangfoldet og den biologiske produksjonen er i havet og på kysten. Våre største inntekter kommer fra havet og våre største framtidsmuligheter ligger trolig i havet. Norske havområder er relativt godt forvaltet sammenlignet med mange andre havområder, men også utsatt for hardt press, både i form av klimaendringer og havforsuring, plastforurensning og næringsvirksomhet til havs.

De Grønne vil bygge videre på og styrke Norges kunnskapsbaserte og helhetlige havforvaltning. Samtidig må naturens tålegrenser og naturverdiene til havs legges til grunn for forvaltningen av havområdene. Et representativt utvalg natur, samt sårbar og verdifull natur, må vernes mot alle relevante trusler. Vi må beskytte områder med korallrev, urørt tareskog, ålegrasenger og andre viktige bunnhabitat, og restaurere forringende områder. Miljøkravene til næringsvirksomhet må skjerpes. Forvaltningsplanene må videreutvikles, blant annet med tydeligere mål for miljøtilstanden. Vi må styrke kunnskapen om havøkosystemene og vår påvirkning på dem.

De Grønne vil:

 1. Verne minst 30 prosent av Norges havområder (inkludert den økonomiske sonen og kontinentalsokkelen) etter et tverrsektorielt regelverk, i samsvar med anbefalte internasjonale mål.
 2. Gjøre hele naturmangfoldloven gjeldende for norske havområder, inkludert bestemmelsene om områdevern, utvalgte naturtyper og prioriterte arter.
 3. Gjøre forvaltningsplanene for havområdene rettslig bindende, inkludere kyst- og fjordområdene og fastsette mål for miljøtilstanden.
 4. Videreføre og styrke kartleggingen av naturmangfold til havs og på kysten, på grunnlag av Mareano og andre programmer, og omsette denne kunnskapen til relevante vernetiltak. 
 5. Styrke kunnskapen om påvirkning fra havvind på marine økosystemer, marine næringer, sjøfugl og trekkveier, og sikre at denne blir tatt hensyn til i all havvindutbygging. 
 6. Garantere at sårbare og verdifulle områder som Lofoten, Vesterålen og Senja, iskantsonen, polarfronten i Barentshavet og Norskehavet, havområdene rundt Jan Mayen, Mørebankene, Iverryggen og Skagerrak aldri åpnes for oljevirksomhet, fordi ingen nye områder skal åpnes for oljevirksomhet. (likelydende punkt i kap. 7).
 7. Kun gi nye konsesjoner til lukkede oppdrettsanlegg og kreve lukket teknologi på alle eksisterende anlegg innen 2030. Vekst på eksisterende anlegg før 2030 skal ikke tillates, med mindre de har null utslipp, null lus, null rømming og lav dødelighet.(likelydende punkt i kap. 32) 
 8. At bare oppdrettskonsesjoner med høy rømningssikkerhet og god dyrevelferd skal utløse utbetaling fra Havbruksfondet, og at utbetaling til eksisterende konsesjoner trappes ned i tråd med målet om lukkede anlegg innen 2030.
 1. Ikke tillate fiske av plankton (f.eks. raudåte) og saktevoksende arter på store dyp, havbaserte oppdrettsanlegg eller andre nye marine næringer før vi har et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. (likelydende punkt i kap. 31)
 2. Ikke åpne områder for utvinning av havbunnsmineraler med mindre det foreligger fullgode avklaringer av effekter på naturmangfoldet. 
 3. Sørge for en miljøforsvarlig opprydning i giftige bunnmasser og forurensning i havner, elvemunninger og fjorder. 
 4. Si nei til all deponering av gruveavfall i sjø, inklusive i Førdefjorden og Repparfjorden, og legge til rette for alternativ bruk av restmasser fra gruver og tunneler.
 5. Bedre situasjonen for sjøfugl ved å legge sårbare bestanders næringsbehov inn i modeller for fiskeri- og økosystemforvaltning. 
 6. Utvide grensene for nasjonale laksefjorder til alle områder som er viktige for villaksen og regulere næringsvirksomhet, utbygging og andre trusler mot villaksen langt strengere.
 1. Støtte utvikling av småbåtvaskerier og skjerpe inn regelverket for miljøgifter og bunnstoff.
 2. Innføre obligatorisk båtførerbevis for alle motoriserte fritidsbåter og inkludere miljø- og naturhensyn i opplæringa.
 3. Kreve lukket septiksystem i fritidsbåter over 30 fot.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 22.12.2020
  "La føre var prinsippet" gjelde for havvind, vi vet for lite av konsekvensene ved havvind, støy og vibrasjonsstøy, kollisjoner med sjøfugl og innvirkning på marint liv, avskalling av microplast og glassfiber etc.
 • 22.12.2020
  Obligatorisk småbåtregister for alle plastbåter over 7 fot og panteordning for plastskrog ved landets resirkuleringsstasjoner.
 • 10.01.2021
  Kan skape problemer for tradisjonsbåter og andre eldre fartøy med kulturminneverdier. Alle nye fritidsbåter over 30 fot kommer uansett med lukkete anlegg og vi bør heller fokusere på de store kildene til utslipp.
 • 19.01.2021
  Det mangler ett punkt, som er forsøkt, men avvist. Jobbe for at oppdrettsnæringen, som jo tjener seg steinrike alle sammen, skal betale grunnskatt for bruk av våre fjorder. I en eller annen form, så må de dele mer av overskuddet fra bruk av naturen.