Meny

4 – FORURENSNING OG MILJØGIFTER

Miljøgifter, forurensing og forsøpling spres i dag over hele jordkloden og kan føre til irreversible skader på miljø og helse. Hverken mennesker, dyr eller økosystemer er tilpasset en verden der plastforurensing og mikroplast fyller havene. Skadelige stoffer kan spre seg til jord, vann og mat. Nye miljøgifter tas stadig i bruk, selv om vi fortsatt har begrenset kunnskap om langtidsvirkningene. Vi vet likevel at barn er spesielt sårbare for miljøgifter. Det offentlige og næringslivet må ta langt større ansvar for å beskytte mennesker, natur og dyreliv mot farlige stoffer, og rydde opp i og hindre ny skadelig forsøpling og forurensing. Føre-var-prinsippet bør ligge til grunn.

De Grønnes strategi for å stanse forsøpling, forurensing og spredning av miljøgifter er å erstatte dagens bruk og kast-økonomi med en kretsløpsøkonomi der materialer, avfall og søppel gjenbrukes og gjenvinnes. I kyst- og havlandet Norge må kampen mot marin forsøpling stå sentralt. I byene er kampen mot helsefarlig luftforurensing en hovedsak for De Grønne. I tillegg er nye og gamle utslipp fra industri, gruveavfall, landbruk og oppdrettsvirksomhet også kilder til forurensing som må ryddes opp i. 

De Grønne vil:

 1. Jobbe for å sikre at klær, mat, leker, emballasje og andre forbrukerprodukter som selges i Norge skal være trygge og giftfrie.
 2. Sørge for ren luft i norske byer og lokalsamfunn. De Grønne vil blant annet satse på kollektivtransport, sykkel og gange, stimulere til utskiftning til rentbrennende vedovner samt gi lokalpolitikere bedre muligheter til å innføre miljødifferensiering i biltrafikken. (likelydende punkt i kap. 45)
 3. Skjerpe kravene til luftkvalitet slik at de er i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger.
 4. Bruke offentlige innkjøp aktivt til å etterspørre miljømerkede produkter, for å begrense bruk av miljøgifter og andre skadelige kjemikalier. (likelydende punkt i kap. 25)
 5. Få på plass trygge løsninger for lagring av alle typer farlig avfall, inkludert det norske atomavfallet.
 6. Innføre en avgift på deponering av gruveavfall og restmasser for å stimulere til økt gjenfylling og gjenbruk av avfallet.
 7. Styrke merkeordninger som gjør det enkelt å finne ut om produkter inneholder stoffer som kan skade helse og miljø.
 8. Begrense lysforurensning og jobbe for å sertifisere norske nasjonalparker som «International Dark Sky Park«.
 9. Ta støyforurensing på alvor i all samfunnsplanlegging og begrense støy som skader livskvalitet og helse.
 10. Gjeninnføre forbudet mot bruk av blyhagl til jakt.
 11. Forby produksjon, import og bruk av alle perfluorerte stoffer i forbrukerprodukter.
 12. Styrke norsk forskning på miljøgifter og forurensning, inkludert forskning på miljøgifters effekt på barn og på miljøvirkningene av såkalte nanoformer av stoffer.
 13. Jobbe for et globalt forbud mot de farligste miljøgiftene og for å styrke det europeiske kjemikalieregelverket REACH.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 19.01.2021
  Er det bare gift og kjemikalier som adresseres i detalj her. Kommer "stille krav til merking av gjenbruk" "støtte til brukt og gjenbruks industrien" hvor særlig klesbransjen synes å være i startgropa. Kommer dette andre steder ??