Meny

7 – FRA OLJE TIL GRØNNE JOBBER

Olje- og gassindustrien er Norges største bidrag til global oppvarming. Petroleumssektoren bremser Norges grønne omstilling – økonomisk, strukturelt og mentalt. De Grønne tar konsekvensen av at verden allerede har funnet mye mer olje og gass enn det klimaet tåler. Vi går inn for det eneste som er forsvarlig om vi skal unngå global klimakollaps og beskytte norsk økonomi mot sviktende oljeetterspørsel: å frigjøre Norge fra oljeavhengigheten. Vi vil raskt omstille samfunnet til utslippsfri energi, gradvis avvikle produksjon av olje og gass på en kontrollert og forutsigbar måte og skape tusenvis av grønne jobber. 

Et karbonbudsjett for 1,5 grader global oppvarming tilsier at vi har under 15 år på oss til å kutte CO2-utslippene ned mot null. Norge har allerede spist opp en uforholdsmessig stor andel av verdens karbonbudsjett. Som et rikt land med gode forutsetninger for omstilling, må Norge ta ekstra ansvar for å kutte vår produksjon. De Grønne foreslår derfor å fase ut olje- og gassvirksomheten i løpet av 14 år fra starten av stortingsperioden – altså innen 2035. 

Utfasingen kan kombineres med fortsatt høy sysselsetting og aktivitet i Norge. Den skal ledsages av en storsatsning på lav- og nullutslippsløsninger på sokkelen, for eksempel knyttet til havvind og karbonfangst- og lagring. I tillegg vil vi satse på gode programmer for omskolering og kompetanseoverføring, og føre en næringspolitikk som utvikler industri innenfor eksempelvis havvind, batteriteknologi, hydrogen, maritim sektor, bionæringer, CCS og kraftsystemer, som sammen kan skape tusenvis av nye, grønne arbeidsplasser.

De Grønne vil gjennomføre utfasingen på en måte som sikrer stabilitet og økonomisk trygghet for alle de som jobber i olja, og for regioner der olje er viktig i dag. Målet er å omstille flest mulig av dagens petroleumsarbeidsplasser til trygge, grønne arbeidsplasser som leverer bærekraftige produkter og tjenester. Vi foreslår derfor å sette ned en bredt sammensatt oljekommisjon, etter modell fra den tyske Kullkommisjonen

De Grønne vil:
 

 1. Gjennomføre en gradvis, forutsigbar og planmessig utfasing av petroleumsvirksomheten innen 2035.
 2. Etablere en oljekommisjon der myndigheter, arbeidstakerorganisasjoner og næringsliv samarbeider om en plan for å opprettholde sysselsetting og skape nye jobber samtidig som oljevirksomheten fases ut.
    
 3. Gi økonomisk trygghet til oljearbeidere som vil omskoleres og skifte jobb til andre næringer eller ønsker å gå av med tidligpensjon. 
 1. Føre en langsiktig og målrettet politikk for vekst i grønne eksportnæringer, med overordnet mål om å øke eksport fra andre sektorer enn petroleum med 50 prosent innen 2030, samtidig som miljøavtrykket fra produksjonen reduseres til et minimum. (likelydende punkt i kap. 22)
 1. Utvikle programmer for teknologioverføring fra olje- og gassindustrien til andre næringer.
 2. Etablere et program gjennom Enova for oppstartsbedrifter som bruker kompetanse fra petroleumssektoren i ny, bærekraftig virksomhet. 
 3. Stanse åpning av nye og utvidelse av eksisterende olje- og gassfelt på norsk sokkel og ikke dele ut flere utvinningstillatelser til petroleumsindustrien, hverken i ordinære tildelingsrunder eller gjennom TFO-ordningen
 4. Fjerne de gunstige særordningene og skattefordelene som i dag oppmuntrer til investeringer i klimafiendtlig fossil energi og øker risikoen for samfunnsøkonomisk ulønnsomme investeringer. (likelydende i kap. 19)  
 5. Trappe opp CO2-avgiften på utslipp fra petroleumsvirksomhet i tråd med klimamålene.
 6. Innføre en omstillingsavgift per produserte fat olje og gass. 
 1. Ta initiativ til en global avtale mellom land som produserer fossile brensler om å begrense tilbudet av slike brensler.
 2. Garantere at sårbare og verdifulle områder som Lofoten, Vesterålen og Senja, iskantsonen, polarfronten i Barentshavet og Norskehavet, havområdene rundt Jan Mayen, Mørebankene, Iverryggen og Skagerrak aldri åpnes for oljevirksomhet, fordi ingen nye områder skal åpnes for oljevirksomhet. (likelydende punkt i kap. 3) 
 3. Stenge Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet umiddelbart.
 4. Stille krav om elektrifisering av oljefelt som allerede har fått tillatelse til utbygging, og som ikke kan stanses. Elektrifisering skal skje ved hjelp av havvind som skal produsere energi til strømnettet når oljefeltet tas ut av produksjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 30.11.2020
  "Omstillingsavgift" er et begrep jeg aldri hørte om før Klimaomstillingsutvalget la frem sin rapport tidligere i år. Det er ikke et begrep som har fått veldig stor spredning i ettertid. Vi har allerede et begrep for avgift per produserte fat olje og gass; Produksjonsavgift. Det er mer sannsynlig at folk som leser raskt gjennom programmet forstår hva det handler om, om vi bruker allerede kjente begreper.
 • 04.12.2020
  Lenken her går bare til E3G sin forside. Det skal kanskje være hit i stedet? https://www.e3g.org/publications/a-role-model-for-european-coal-phase-out-five-lessons-from-the-german-coal/
 • 22.12.2020
  "Føre-var-prinsippet" for havvind, elektrifisering av sokkelen er en "bløff" i den forstand at det som ikke lenger brennes lokalt, da vil eksporteres. Det er sannsynligvis en blindvei med hensyn på hva Norge skal bruke olje og gass kompetansen til i framtiden. Kanskje skal vi heller undersøke om drill- og borekompetansen kan egne seg for jordvarme.
 • 14.01.2021
  https://www.nationen.no/nyhet/slik-kan-vindmoller-endre-livet-i-havet/ Er ikke så sikker på om havvind er løsningen mht miljø og naturvern. Det forskes mye på solarteknologi og det kommer stadig nye løsninger.
 • 14.01.2021
  Savner konkrete forslag til grønne arbeidsplasser når olje skal fases ut.
 • 19.01.2021
  Det må stå titusenvis nye jobber (tusenvis er ikke nok)
 • 19.01.2021
  Jeg er heller ikke sikker på at å eksportere gassen i stedet for å lage strøm på platform er lurt. Det er ressurskrevende å elektrifisere ved hjelp av havvind. La oss heller eksportere den strømmen.