Meny

9 – KLIMATILPASNING

God klimapolitikk må kutte utslipp fort nok til å unngå at natur og samfunn blir ødelagt, men også ruste Norge og verdenssamfunnet for de farlige klimaendringene vi uansett må leve med framover. Norge opplever nå mer ekstremvær, ras, flom og overvannsproblemer. I andre land og regioner rammes folk og dyr av store skogbranner, tørke, flom, ekstremvær, sviktende avlinger og sult. I årene som kommer risikerer vi at millioner drives på flukt som følge av klimakrisa. Klimatilpasning blir en sentral oppgave for enhver framtidig regjering.

Den store klimaregningen for staten, regioner og kommuner begynner å bli synlig i form av kostnader for å tilpasse veier, jernbane, avløp, bebyggelse og infrastruktur til et endret klima. For å sikre at hensyn til klimaendringer kommer inn i all planlegging, trenger vi et kompetanseløft på klimatilpasning i kommunene. Samtidig trengs mer kunnskap om hvordan klimaendringer vil påvirke matproduksjon og biologisk mangfold på land og i havet.

Norge er et rikt og stabilt land. Vi har tjent store summer på eksport av fossil energi. Derfor har vi også et moralsk ansvar for å bidra til å hjelpe andre land med å omstille seg til utslippsfri energi og tilpasse seg livet på en varmere klode. Dette er samtidig en investering i en mer stabil verden. De Grønne vil bruke deler av oljerikdommen til å satse på omstilling og klimatilpasning internasjonalt. 

De Grønne vil:

 1. Sikre at storsamfunnet stiller bedre opp for lokalsamfunn som opplever ekstremvær og ras gjennom økt støtte til opprydding og forebygging av nye hendelser. 
 1. Utarbeide en nasjonal, sektorovergripende klimatilpasningsplan for å sikre at klimatilpasning blir ivaretatt i kommunenes arealplaner, sikre viktige samfunnsfunksjoner og ta vare på naturmangfold i et endret klima.  
 1. Styrke kompetanse og beredskap for håndtering av skred, flom og andre naturfarer. (likelydende punkt i kap. 68)
 1. Få ned vedlikeholdsetterslepet og ruste opp all relevant infrastruktur med hensyn til klimaendringene. Jernbane, veier, offentlige bygg og strøm- og avløpsnett skal prioriteres. 
 2. Jobbe for at grøntstrukturen bevares og utvides ved nybygging, særlig i byer og tettsteder, og gjenåpne bekker og elver slik at vi bedre kan håndtere overvann ved voldsom nedbør. Vi vil også benytte parker, grøntområder og gatetorg for dette formålet, samt anlegge flere grønne og blågrønne tak og takhager.
 3. Bidra til at alle kommuner og relevante offentlige instanser har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å tilpasse seg ekstremvær og andre klimaendringer.
 4. Etablere beredskapslagre for korn, matvarer, medisiner og annet samfunnskritisk materiell som kan bli mangelvare når det oppstår kriser. (Lignende punkt i kap. 68)
 1. Som hovedregel stille krav om grønne tak, solenergiløsninger eller andre miljøvennlige klimatilpasningstiltak for alle nybygg og ved rehabilitering av takflater. 
 2. Satse på naturbaserte løsninger for klimatilpasning.
 3. Øke bevilgningene til klimatilpasning i tråd med Parisavtalen, og jobbe for at en større andel av den internasjonale støtten går til utviklingsland og sårbare øystater. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 10.01.2021
  Litt vagt punkt - er det nasjonal, regional eller lokal kompetanse og beredskap som bør styrkes, eller generelt i befolkningen?
 • 10.01.2021
  Hva ligger i det?