|

Aktivt seniorliv

1 Leave a comment on paragraph 1 0 Personer over yrkesaktiv alder utgjør en voksende andel av den norske befolkningen. Mange seniorer er aktive samfunnsborgere, og De Grønne tar utgangspunkt i at enda flere ønsker å være det. Vi vil derfor legge til rette for at eldre skal kunne delta aktivt og gis reell innflytelse i samfunnslivet. 

2 Leave a comment on paragraph 2 0 Vi ønsker en mer fleksibel overgang mellom arbeid og pensjon. Det må tas hensyn til at foretrukket pensjonsalder kan variere etter den enkeltes helse og yrkesbakgrunn. Samtidig kan det være grunn til å åpne for avvik fra generelle bestemmelser dersom partene lokalt ønsker det.

3 Leave a comment on paragraph 3 0 De Grønne vil:

4 Leave a comment on paragraph 4 0 • Gå i dialog med partene i arbeidslivet om vilkår for en mer fleksibel pensjonsalder som innebærer at flere gis mulighet til å jobbe lenger enn dagens grense for ordinært stillingsvern. 

5 Leave a comment on paragraph 5 0 • Sikre aktiv bruk av eldreråd lokalt og nasjonalt.

6 Leave a comment on paragraph 6 0 • Sikre utbygging av boliger som er tilrettelagt for personer med redusert funksjonsevne.

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • Legge til rette for etablering av flere frivillighetssentraler og andre former for møteplasser mellom generasjoner, som nærlokalisering av barnehage, skoler og institusjoner for eldre.

8 Leave a comment on paragraph 8 1 • Sikre utbygging av boformer for gjensidig hjelp og glede, som mellom barnefamilier og eldre.

9 Leave a comment on paragraph 9 0 Les mer om De Grønnes tiltak for et godt seniorliv i kapittelet “Omsorg og rehabilitering”.

Side 55

Source: https://databank.mdg.no/program/aktivt-seniorliv/