|

ARBEID OG VELFERD

1 Leave a comment on paragraph 1 0 De grønne vil skape et arbeidsliv med en sunn balanse mellom arbeid og fritid, der vi deler mer på arbeidet ved å redusere arbeidstiden. I dag stenges mange mennesker ute fra arbeidslivet, mens andre jobber så mye at de opplever stress og tidsklemme. Hele samfunnet vil tjene på et arbeidsliv hvor man ikke slites ut av lange arbeidsdager og tøffe arbeidsvilkår. Samtidig vil miljøet tjene på at vi prioriterer kortere arbeidstid fremfor økt kjøpekraft og mer forbruk. 

2 Leave a comment on paragraph 2 0 Arbeidslivet gjennomgår en stor endringsprosess. Oljeavhengige næringer skal avvikles samtidig som arbeidsplasser forskyves over til varige, bærekraftige næringer. Ny teknologi bidrar dessuten til at arbeidsoppgaver vil bli utført på nye måter innenfor mange næringer. Den grønne omstillingen krever derfor en aktiv innsats for å gjøre kompetanse anvendelig på tvers av næringer. 

3 Leave a comment on paragraph 3 0 Selv om det legges godt til rette for deltakelse i arbeidslivet, så må vi erkjenne at lønnet arbeid ikke alltid er det beste alternativet. For mange vil det være perioder i livet hvor lønnet arbeid er mindre aktuelt. Det kan skyldes nedsatt arbeidsevne, alder, store omsorgsoppgaver i familien eller annet. De Grønne vil legge til rette for at de som ikke deltar i lønnet arbeid likevel kan bidra til fellesskapet gjennom frivillig innsats dersom de ønsker det. Dette kan gjøres ved å styrke frivillighetssentralene eller etablere egne sentre i lokalmiljøet hvor beboerne kan møtes for felles organisering av omsorgsoppgaver eller utføre nabotjenester uten vederlag.

4 Leave a comment on paragraph 4 0 De Grønne vil videreutvikle og forbedre velferden og det sosiale sikkerhetsnettet i Norge. Alle skal ha like muligheter i livet uansett bakgrunn. Et solidarisk velferdssamfunn med en sterk, offentlig velferdsstat skal sikre alle innbyggere et verdig liv uten fattigdom. Da må velferdstjenestene tilpasses endringer i befolkningens aldersfordeling, familieformer, språk og tradisjoner. Teknologiske hjelpemidler må anvendes slik at livskvaliteten bevares for de som mottar velferdstjenester.

Side 51

Source: https://databank.mdg.no/program/arbeid-og-velferd/