|

Arbeidsinnvandring

1 Leave a comment on paragraph 1 0 Arbeidsinnvandring er positivt for norske bedrifter, som slik kan rekruttere nødvendig og kvalifisert arbeidskraft fra utlandet. Norge er et rikt land med et attraktivt arbeidsmarked, og EØS-avtalen har bidratt til økt arbeidsinnvandring. De Grønne ønsker å legge til rette for arbeidsinnvandring også fra land utenfor EØS-området, med utgangspunkt i norske bedrifters behov for kompetanse og arbeidskraft. Det fordrer et enkelt og forutsigbart regelverk både for bedrifter og arbeidstakere, samt redusert saksbehandlingstid. 

2 Leave a comment on paragraph 2 0 Samtidig gir arbeidsinnvandringen utfordringer, både i form av økt konkurranse på arbeidsmarkedet, særlig for unge arbeidstakere, og i form av sosial dumping. De Grønne ønsker en planmessig innsats mot sosial dumping, både på nasjonalt og europeisk nivå.

3 Leave a comment on paragraph 3 0 De Grønne vil: 

4 Leave a comment on paragraph 4 0 • Arbeide for et enkelt og forutsigbart regelverk for arbeidsinnvandring, for å sikre raskere tilgang på kvalifisert arbeidskraft, også fra land utenfor EØS-området. 

5 Leave a comment on paragraph 5 0 • Støtte tiltak for å bekjempe sosial dumping knyttet til arbeidsinnvandring. 

6 Leave a comment on paragraph 6 0 • Utvide adgangen arbeidstakere utenfor EØS-området har til å søke midlertidig arbeidstillatelse i Norge. 

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • Støtte tiltak som kan dempe og veie opp for hjerneflukt fra fattige land.

Side 81

Source: https://databank.mdg.no/program/arbeidsinnvandring/