|

Arbeidslivet

1 Leave a comment on paragraph 1 0 Det er et mål at flest mulig skal ha lønnet arbeid, og at de skal trives i jobben sin. De Grønne vil verne om grunnleggende rettigheter i arbeidslivet, som fast ansettelse og innflytelse over eget arbeid. Vi vil bekjempe arbeidsledighet gjennom en rask og målrettet omstilling fra et oljeavhengig til et bærekraftig samfunn. Den grønne omstillingen krever at vi legger vekt på både utvikling og omstilling av kompetanse. 

2 Leave a comment on paragraph 2 0 Den norske modellen har gitt oss et velfungerende arbeidsliv. De Grønne vil at vi fortsatt skal ha aktive arbeidslivsorganisasjoner, en sterk arbeidsmiljølov og et godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet og staten. Dette samarbeidet bidrar til at vi fortsatt har produktive og innovative bedrifter som ivaretar sitt samfunnsansvar. Det legger også til rette for gjensidig tillit mellom partene. 

3 Leave a comment on paragraph 3 1 Samarbeidet i arbeidslivet bidrar også til å hindre sosial dumping og til å lette inngangen til arbeidslivet for de som trenger ekstra hjelp og støtte. De Grønne har en målsetning om å redusere normalarbeidstiden for å bidra til redusert forbruk og et mer inkluderende arbeidsliv. Kortere arbeidstid gjør at flere kan dele på arbeidet og at færre sliter seg ut på arbeidsplassen.

4 Leave a comment on paragraph 4 0 De Grønne vil utvikle arbeidslivet etter fremtidens behov for omstilling. Vi vil satse på forskning og innovasjon som gir varige arbeidsplasser over hele landet. Vi skal legge til rette for de arbeidsplassene som kan skapes innen bioøkonomi, offentlige og private tjenester, handel, håndverk, industri og kultur. Vi vil også jobbe for etablering av mange nye virksomheter som kan bidra til å utvikle det fornybare samfunnet.

5 Leave a comment on paragraph 5 0 De Grønne vil arbeide for et arbeidsliv uten diskriminering. Tilgangen til en jobb skal være basert på kompetanse, og ikke på kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisitet. Vi ønsker å få utredet vilkår for at statsborgere fra land utenfor EU-land skal sikres samme vilkår som EU-borgere når det gjelder midlertidig arbeidstillatelse. Dette vil kunne redusere omfanget av svart arbeid, og vil gi økte skatteinntekter fordi disse personene kan utføre arbeid innenfor bransjer hvor det er liten tilgang på norsk arbeidskraft. Samtidig må vi sikre at det reageres sterkt mot svart arbeid og overtredelser av arbeidsmiljøloven.

6 Leave a comment on paragraph 6 0 De Grønne vil:

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • Videreføre prinsippet om allmenngjøring av tariffavtaler. 

8 Leave a comment on paragraph 8 0 • Styrke arbeidsmiljølovens bestemmelser om fast ansettelse, også for ansatte i vikarbyrå. 

9 Leave a comment on paragraph 9 2 • Gradvis redusere arbeidstiden fra 37 til 30 timer per uke, hvor redusert arbeidstid i hovedsak erstatter reallønnsøkning.

10 Leave a comment on paragraph 10 0 • I samarbeid med partene i arbeidslivet jobbe for at flere skal kunne velge redusert arbeidstid.

11 Leave a comment on paragraph 11 1 • Utvide den lovfestede retten til deltidsarbeid til å gjelde for flere arbeidstakere med omsorgsansvar, eventuelt også andre grupper dersom det viser seg å være behov for det.

12 Leave a comment on paragraph 12 0 • Legge til rette for økt medeierskap på arbeidsplassen. 

13 Leave a comment on paragraph 13 1 • Flytte flere statlige arbeidsplasser ut av Oslo. 

14 Leave a comment on paragraph 14 0 • Arbeide aktivt mot diskriminering i arbeidslivet. 

15 Leave a comment on paragraph 15 2 • Styrke tiltak mot svart arbeid og arbeidskriminalitet. 

16 Leave a comment on paragraph 16 0 • Utrede vilkår for at personer med statsborgerskap i land utenfor EU skal kunne gis samme vilkår for midlertidig arbeidstillatelse som EU-borgere. 

17 Leave a comment on paragraph 17 1 • Åpne for uføretrygding i mindre brøker enn 50 prosent. 

18 Leave a comment on paragraph 18 1 • Praktisere prinsippet om lik lønn for arbeid av lik verdi og utrede ulike lønnsutjevnende tiltak til fordel for kvinnedominerte yrker. 

19 Leave a comment on paragraph 19 0 • Prioritere næringer der Norge har konkurransefortrinn.

20 Leave a comment on paragraph 20 0 • Stimulere til at privat kapital i større grad investeres i arbeidsplasser, forskning og teknologiutvikling framfor i eiendom og boliger.

21 Leave a comment on paragraph 21 0 • Gjennomføre flere prøveprosjekter med redusert arbeidstid.

22 Leave a comment on paragraph 22 0 • Støtte arbeidsgivere som iverksetter ekstraordinære tiltak for kompetanseheving i grønne fag og omskolering fra petroleumsfag. 

23 Leave a comment on paragraph 23 0 • Gjøre det enklere å ansette voksne uten studiekompetanse på bakgrunn av erfaring fra lønnet og ulønnet arbeid.• Gjeninnføre lovbestemmelser for å begrense ufrivillig deltid.

Side 52

Source: https://databank.mdg.no/program/arbeidslivet/