|

AREAL OG TRANSPORT

1 Leave a comment on paragraph 1 0 De Grønne jobber for livskraftige lokalsamfunn med ren luft og uten klimagassutslipp, som tar vare på matjord, og som verner om viktige naturverdier og grøntområder og legger til rette for effektiv nytte- og persontransport. Et livskraftig samfunn har trafikksikre veier, trygge skoleveier, gode kollektivforbindelser, mindre kø for næringslivet og de som må kjøre bil, og god adgang til felles møteplasser, grøntområder og natur. Her har fotgjengere, syklister og kollektivreisende prioritet fremfor privatbiler. Det er et samfunn som er inkluderende, som legger til rette for at folk kan jobbe der de bor og som gjør det enkelt å reise miljøvennlig. 

2 Leave a comment on paragraph 2 0 Norge er et langstrakt land med store forskjeller mellom storbyområder og distriktskommuner. I byene, hvor arealene er under størst press, må biltrafikken begrenses for å sikre en mer effektiv arealutnyttelse, renere luft og effektiv reduksjon av klimagassutslipp. .I distriktene, der bilen mange steder er det eneste alternativ, vil De Grønne prioritere godt veivedlikehold og trafikksikring, og prioritere utprøving av ny transportteknologi. Det skal være trygt for syklende og gående, folk skal komme seg raskt frem med nullutslippsbusser og -båter, og det må legges til rette for økt bruk av utslippsfrie biler. Togreiser mellom de store byene skal i stor grad ta over for flyreiser, og gods bør i større grad transporteres på tog og skip. I Finnmark ønsker vi prøveprosjekt med miljøvennlig fly.

3 Leave a comment on paragraph 3 2 En stor del av befolkningen bor i mellomstore byer eller byregioner i sterk vekst. Slik vil det også være i fremtiden. Det øker behovet for en helhetlig areal- og transportplanlegging som legger til rette for fortetting med god bokvalitet rundt kollektivknutepunktene. Målet om nullvekst i personbiltransporten må omfatte alle byområder. Dette vil redusere transportbehovet i hverdagen, dyrke den lokale tilhørigheten på nabolagsnivå og verne matjorden. De Grønne vil styrke samordning mellom kommuner, regioner og stat, og gi tydeligere nasjonale føringer på areal- og transportpolitikken. Tilgjengelighet til store sammenhengende natur- og grøntområder må vektlegges sterkere i arealplanleggingen.

Side 37

Source: https://databank.mdg.no/program/areal-og-transport/