|

Arealbruk og planlegging

1 Leave a comment on paragraph 1 2 I arealplanleggingen vil De Grønne jobbe for gode nærmiljø og sterkere vern av matjord, natur- og friluftsområder. Boligbygging og arealbruk må planlegges bedre på tvers av kommunegrenser, både i by- og distriktskommuner. Hensynet til klimaendringer i samfunns- og arealplanleggingen må styrkes. Nasjonale myndigheter må i større grad legge føringer for beslutninger om natur, matjord og viktig infrastruktur. Disse beslutningene former samfunnet for mange generasjoner fremover. 

2 Leave a comment on paragraph 2 1 Kun tre prosent av Norges areal er dyrkbar jord. Likevel bygges det ned flere tusen dekar med matjord hvert år. Å sikre at matjord brukes til å produsere mat er et nasjonalt og viktig samfunnsansvar. Det handler om egen matsikkerhet, men også om å bidra med vårt til den globale matforsyningen. De Grønne mener Stortinget må ha en nullvisjon for tap av matjord, og at god matjord kun kan bygges på etter nasjonal godkjenning med strenge kriterier. 

3 Leave a comment on paragraph 3 0 Lokalsamfunnene skal selv utvikle levende byer og attraktive bygder som kan tilby sine innbyggere arbeidsplasser, kulturtilbud, gode kommunale tjenester, et godt helsevesen og et næringsliv som tilfører regionen ressurser. Lokal medvirkning er viktig og må vektlegges i planleggingen. Naturmangfold, ren luft og nærhet til natur øker innbyggernes livskvalitet og må være førende.

4 Leave a comment on paragraph 4 0 De Grønne vil:

5 Leave a comment on paragraph 5 0 • Gjøre klima- og naturmål og vern av matjord forpliktende for areal- og transportplanlegging, herunder Nasjonal transportplan (NTP). 

6 Leave a comment on paragraph 6 1 • Samordne bolig-, areal- og transportpolitikken bedre ved å gi det regionale nivået og staten større myndighet til å legge føringer i arealpolitikken.

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • Pålegge fylkesmennene å følge opp nasjonale miljøverdier i større grad enn i dag. 

8 Leave a comment on paragraph 8 2 • Gi hjemmel for varig vern av matjord i jordlova, og verne de mest produktive jordressursene.

9 Leave a comment on paragraph 9 0 • Sikre reindriftsnæringa reell medvirkning i planprosesser. 

10 Leave a comment on paragraph 10 1 • Gjøre måltallet for nedbygging av matjord juridisk bindende og inkludere dette i fylkesvise og kommunale arealregnskap.

11 Leave a comment on paragraph 11 4 • Gjennomgå lovene som regulerer utbygging og arealbruk for å etablere absolutte grenser for hvilke miljøinngrep som aksepteres. 

12 Leave a comment on paragraph 12 0 • Legge tydeligere føringer for vekting av miljøinteresser mot andre interesser.

13 Leave a comment on paragraph 13 1 • Opprette et uavhengig, nasjonalt klageorgan for miljøsaker og naturinngrep med juridisk og naturvitenskapelig kompetanse. 

14 Leave a comment on paragraph 14 0 • Sikre at alle norske kommuner og fylkeskommuner har tilstrekkelig kompetanse på klima og miljø, blant annet gjennom klima- og miljørådgivere i kommunene. 

15 Leave a comment on paragraph 15 0 • Prioritere fortetting med kvalitet rundt kollektivknutepunkter og transformasjon foran nedbygging av nye arealer.

16 Leave a comment on paragraph 16 1 • Bidra til et sykkelløft i norske kommuner og fylker ved å betydelig styrke den statlige tilskuddsordningen.

17 Leave a comment on paragraph 17 1 • Håndheve forbudet mot nye bilbaserte kjøpesentre strengere ved å minimere bruken av dispensasjoner og begrense utvidelse av eksisterende sentre.

18 Leave a comment on paragraph 18 1 • Lage en egen planleggingslov for havområdene som bygger på forvaltningsplanene for å sikre en økosystembasert forvaltning. 

19 Leave a comment on paragraph 19 0 • Stimulere til opprettelse av bilfrie sentrum i byer og tettsteder gjennom by- og bygdemiljøpakker. 

20 Leave a comment on paragraph 20 0 • Innføre målet om nullvekst i personbiltransporten for alle byområder. Nullvekstmålet bør som et minimum legges til grunn i alle byer der det er aktuelt med bypakker.

21 Leave a comment on paragraph 21 0 • Etablere en ordning med gjensidig forpliktende avtaler for bærekraftig distriktsutvikling mellom staten og planmyndighetene på lokalt og regionalt nivå.

22 Leave a comment on paragraph 22 1 Les mer om bærekraftig arealplanlegging i kapitlene “Livet på land”, “Tilpasning til klimaendringer”, “Livskraftige regioner og kommuner”, “Veitrafikk”, “Sykkel og gang

Side 38

Source: https://databank.mdg.no/program/arealbruk-og-planlegging/