|

Bærekraftig jordbruk

1 Leave a comment on paragraph 1 1 Jordbruket skal produsere mat av de rike ressursene vi har i Norge. I en verden med klimaendringer, befolkningsvekst og økende press på ressurser gir et jordbruk basert på norske ressurser trygg og sikker mat nå og i fremtiden. Næringen har også ansvar for store deler av vårt felles ressursgrunnlag, areal og landskap. Ettersom jordbruksressursene i Norge er spredt, vil De Grønne satse målrettet på de små og mellomstore brukene for å utnytte disse ressursene best mulig. Sentraliseringspolitikken fra tidligere regjeringer må derfor reverseres. 

2 Leave a comment on paragraph 2 1 Norge har gode forutsetninger for å drive et bærekraftig jordbruk basert på lokale, fornybare ressurser. Vi har store utmarksressurser, god dyrehelse og driver et mindre intensivt jordbruk enn mange andre land. Dette gir Norge et fortrinn i konkurransen på det internasjonale matmarkedet.

3 Leave a comment on paragraph 3 0 De Grønne vil føre en jordbrukspolitikk som fremmer norsk produksjon av frukt, grønnsaker og korn og som gir oss kjøtt, egg og melk basert på norsk fôr og norske beiteressurser. Vi vil gjøre det enklere å ta i bruk miljøvennlige dyrkingsmetoder og ha god dyrevelferd. Det enkelte gårdsbruk skal stimuleres til å levere et sett av produkter og tjenester lokalt, som for eksempel pleie av kulturlandskap og utmark. Ved å sette sunnhet og kvalitet foran billig mat kan fortrinnet i norsk jordbruk utnyttes enda bedre og fremme helse og økt livskvalitet.

4 Leave a comment on paragraph 4 5 De Grønne vil:

5 Leave a comment on paragraph 5 0 •  Øke matproduksjonen basert på norske ressurser og styrke inntektsmulighetene på små og mellomstore bruk. 

6 Leave a comment on paragraph 6 0 • Bruke tilskuddssystemet til å premiere miljøvennlig produksjon, god dyrevelferd og bruk av lokale ressurser. 

7 Leave a comment on paragraph 7 2 • Sikre rimelige inntekter til bøndene, hovedsakelig finansiert ved prisen på produktene ved et sterkt tollvern. Utnytte handlingsrommet i tollvernet bedre slik at norske bønder sikres rimelig betaling for produktene. 

8 Leave a comment on paragraph 8 1 • Opprettholde konsesjonsloven med boplikt, sikre driveplikt for all matjord og videreføre odelsloven og priskontroll av eiendommer. 

9 Leave a comment on paragraph 9 1 • Styrke målene for økologisk produksjon og forbruk og støtte opp under økologisk landbruk som en spydspiss for et mer bærekraftig landbruk. 

10 Leave a comment on paragraph 10 6 • Stille krav til 50 prosent økologisk eller lokalprodusert mat i offentlige matinnkjøp. 

11 Leave a comment on paragraph 11 1 • Utrede større sammenhengende heløkologiske produksjonsområder på steder eller for produksjoner som er spesielt egnet for økologisk landbruk. 

12 Leave a comment on paragraph 12 0 • Støtte og planlegge for urbant landbruk, andelslandbruk, besøksgårder og seterdrift, matkultursentre og markedsføring av lokalmat. 

13 Leave a comment on paragraph 13 0 • Forenkle regelverk og kontroll av lokal- og tradisjonsmat hos småskalaprodusenter. 

14 Leave a comment on paragraph 14 1 • Øke matproduksjon basert på norskt gress ved å gi bedre støtte til beiting og gjøre kraftfôr dyrere enn grovfôr. 

15 Leave a comment on paragraph 15 0 • Føre en tilskudds- og kvotepolitikk som opprettholder små og mellomstore bruk i hele landet. 

16 Leave a comment on paragraph 16 0 • Videreføre markedsbalanseringen i landbruket med prisuttak i henhold til jordbruksavtalen, mottaksplikt, leveringsplikt og Omsetningsrådets funksjoner. 

17 Leave a comment on paragraph 17 0 • Opprettholde produksjonsfordelingen i jordbruket der den mest fruktbare jorda brukes til kornproduksjon. 

18 Leave a comment on paragraph 18 1 • Fremme prinsippet om nasjonenes matsuverenitet i alle internasjonale forhandlinger. 

19 Leave a comment on paragraph 19 2 • Vri landbrukstilskuddene slik at det blir mer lønnsomt å produsere vegetabilsk mat for å redusere utslipp per mengde mat som produseres

20 Leave a comment on paragraph 20 2 • Gjøre landbruket fossilfritt innen 2030 blant annet ved å sikre gunstig pris på innkjøp av biodrivstoff, subsidiere innkjøp av nullutslippstraktorer og avvikle fritaket for CO2-avgift. 

21 Leave a comment on paragraph 21 0 • Regulere forbruket av nitrogengjødsel og sprøytemidler strengere for å redusere forurensning og jordforringelse. 

22 Leave a comment on paragraph 22 0 • Revidere reindriftsloven ved å innføre en unntaksregel som verner de små aktørene, og evaluere den gjennomførte reintallsreduksjonen. 

23 Leave a comment on paragraph 23 0 • Finansiere forebyggende tiltak mot tap av dyr på beite og gi rimelig kompensasjon til bønder som ikke kan benytte seg av beiterettigheter på grunn av rovdyrbestander i området. 

24 Leave a comment on paragraph 24 0 • Opprettholde velferdsordningene i landbruket, herunder tilskudd til avløser.

25 Leave a comment on paragraph 25 0 • Oppheve forbudet mot dyrking av industriell hamp,som kan benyttes til produksjon av papir, tekstiler, byggematerialer, olje og mat, og er velegnet til dyrking i Norge.

26 Leave a comment on paragraph 26 0 Les mer om nærliggende tema i “Vårt livsgrunnlag”, “Folkehelse” og ”Livskvalitet fremfor økt forbruk”.

Side 35

Source: https://databank.mdg.no/program/baerekraftig-jordbruk/