|

Barnehage

1 Leave a comment on paragraph 1 1 Barnehagen er viktig for mange barns oppvekst og som første steg i utdanningssystemet. Barn skal ha rett til et trygt og godt miljø å leke og utvikle seg i. De Grønne vil styrke barnehagen som et sted for fri lek og læring i kultur, natur og mangfold. Politikk for helse, oppvekst og gode lokalsamfunn berører også barnehagepolitikken. Barnehagen skal være med på å legge grunnlaget for et godt liv og livslang læring. Ansatte i barnehagen er viktige forvaltere av et samfunn det er godt å leve i. Helsepolitikk, oppvekst- og familiepolitikk må vektlegge oppholds- og arbeidsvilkår i barnehager og skoler, og bygninger og utearealer bidra til god fysisk og psykisk helse.

2 Leave a comment on paragraph 2 2 De Grønne vil:

3 Leave a comment on paragraph 3 2 • Sørge for nok barnehageplasser til dem som ønsker det, med løpende opptak etter at barnet har fylt ett år. 

4 Leave a comment on paragraph 4 4 • Øke andelen barnehagelærere i barnehagen. 

5 Leave a comment on paragraph 5 1 • At kartlegging i barnehagen skal være begrenset og underlagt prinsippet om barnets beste. • Beskytte barns personvern ved å begrense barnehagers plikt og rett til å lagre opplysninger om barna. 

6 Leave a comment on paragraph 6 0 • La barnehagen være en integrert og aktiv del av lokalsamfunnet gjennom å styrke samarbeidet med andre offentlige institusjoner og frivillige og ideelle aktører.

7 Leave a comment on paragraph 7 1 • Bygge barnehager med tilgang til varierte utearealer som bidrar til fri lek, natur- og kulturopplevelser.

8 Leave a comment on paragraph 8 0 • Styrke barnehagen og skolen som forvalter av vår felles kultur, blant annet gjennom Den naturlige skolesekken og Den kulturelle skolesekken. 

9 Leave a comment on paragraph 9 3 • Jobbe for mer økologisk, lokalprodusert og sunn mat i barnehagen. 

10 Leave a comment on paragraph 10 2 • Øke kompetansen hos ledere slik at de kan bidra til å skape et inkluderende sosialt miljø. 

11 Leave a comment on paragraph 11 4 • Videreføre kontantstøtten for barn mellom 1 og 2 år.

Side 47

Source: https://databank.mdg.no/program/barnehage/