|

Beredskap

1 Leave a comment on paragraph 1 1 Katastrofeforebygging og beredskap blir stadig viktigere for samfunnet. Politiet har hovedansvar for å lede og koordinere håndteringen av ulykker, kriminalitet og kriser. Samtidig er det avgjørende med et godt samarbeid mellom politiet, Sivilforsvaret, Forsvaret og andre beredskapsetater. Slik kan vi raskt sikre nødvendig helsehjelp, at infrastruktur kan gjenopprettes og at ytterligere tap av liv og verdier forebygges. 

2 Leave a comment on paragraph 2 0 Det er grunn til å frykte flere klimarelaterte naturulykker i Norge i årene som kommer. Blant dem er flom og skred, som kan sette infrastruktur ut av spill og menneskers liv og helse i fare. For å møte denne utfordringen trengs økt samarbeid og målrettet innsats i flere etater og på flere samfunnsområder. Klimatilpasning er avgjørende for å ruste samfunnet til å møte framtidige klimaendringer og dagens ekstremvær. Uten gode forberedelser vil klimaendringene få store konsekvenser for samfunnets kritiske funksjoner, og gjøre oss langt mer sårbare.

3 Leave a comment on paragraph 3 0 Et stadig mer digitalt samfunn skaper også nye utfordringer når det gjelder beredskap. De Grønne vil arbeide for å minske denne sårbarheten. Det må gjøres ved å satse på utvikling av sikkerhetssystemer, gode rutiner og effektive metoder som gir oss sikkerheten vi trenger. 

4 Leave a comment on paragraph 4 0 De Grønne vil:

5 Leave a comment on paragraph 5 1 • Forbedre politiets samarbeid med Forsvaret, Sivilforsvaret og andre nødetater ved større ulykker, katastrofer og mulige terrorangrep. Flere øvelser er nødvendig for å lykkes med dette.

6 Leave a comment on paragraph 6 0 • Styrke Sivilforsvarets evne til å respondere i kriser og unntakssituasjoner i Norge. 

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • Bygge kompetanse og kapasitet innen miljøinnsats og fredelig konfliktløsning. 

8 Leave a comment on paragraph 8 0 • Styrke arbeidet med samordning, koordinering og kultur i politiet. 

9 Leave a comment on paragraph 9 0 • Styrke beredskapen for håndtering av skred, flom og andre naturfarer, og tydeliggjøre ansvaret til hver enkelt beredskapsinstans. 

10 Leave a comment on paragraph 10 0 • Arbeide for bedre planleggings-, koordinerings- og gjennomføringsevne av søk- og redningsoperasjoner til havs i Nordområdene. 

11 Leave a comment on paragraph 11 0 • Sikre forsvarlige økonomiske rammer for frivillige organisasjoner som bidrar i beredskapsarbeid. 

12 Leave a comment on paragraph 12 0 • Kartlegge hvor frivillige aktører kan bidra i beredskapsarbeid og sikre god koordinering. 

13 Leave a comment on paragraph 13 0 • At frivillige ikke skal lide økonomiske tap ved å delta i redningsarbeid. 

14 Leave a comment on paragraph 14 0 • Kartlegge kommunene som er mest sårbare for naturkatastrofer og innarbeide potensielle faresoner i kommunenes arealdel. 

15 Leave a comment on paragraph 15 0 • Opprette støtteordning til forebyggende tiltak og klimatilpasning i de kommunene som er mest utsatt for naturkatastrofer. 

16 Leave a comment on paragraph 16 0 • Sørge for at staten i samarbeid med kommunene gjennomfører beredskapslagring av matkorn for minst ett års forbruk. 

17 Leave a comment on paragraph 17 0 • Tilrettelegge for økt satsning på forskning og utvikling innen cybersikkerhet. 

18 Leave a comment on paragraph 18 0 • Følge opp tiltak foreslått i Sårbarhetsutvalgets utredning om digital sårbarhet. 

19 Leave a comment on paragraph 19 0 Les mer om hvordan De Grønne vil forberede samfunnet på klimaendringer i kapittelet“Tilpasning til klimaendringer”.

Side 73

Source: https://databank.mdg.no/program/beredskap/