|

Boligpolitikk

1 Leave a comment on paragraph 1 1 De Grønne vil føre en politikk som gjør det mulig for alle å skaffe seg en nøktern bolig med god bokvalitet både inne og ute. Fremtidens boligpolitikk må ha mål om et mindre klimaavtrykk. Dette må påvirke både oppgradering av dagens boliger og hvordan vi bygger i årene fremover. Bærekraftig arealpolitikk og kvalitet i uterom er viktig for livskvalitet og trivsel.

2 Leave a comment on paragraph 2 1 En fremtidsrettet boligpolitikk må ta hensyn til alle mennesker som trenger bolig. Dagens boligpriser er altfor høye i de store byene og for mange unge er terskelen til boligmarkedet uoverstigelig. Samtidig er tilbudet av utleieboliger lite, og leieprisene høye. Vi vil føre en politikk som gjøre det mulig for alle å leie eller eie en bolig til overkommelig pris med god bokvalitet. Vi vil begrense muligheten til gjeldsfradrag, øke andelen offentlige utleieboliger og øke Husbankens utlånsramme for å dempe prispresset i boligmarkedet.

3 Leave a comment on paragraph 3 1 Dagens boligpolitikk skjer i spennet mellom en sterk privat utbyggingssektor og lokal planmyndighet. Staten er i første rekke til stede gjennom overordnet lovgivning og offentlige virkemidler som Husbanken og BSU. De Grønne vil gjenreise den sosiale boligpolitikken og føre en langsiktig politikk som bruker de ulike virkemidlene i samspill med offentlige og private aktører

4 Leave a comment on paragraph 4 1 De Grønne vil:

5 Leave a comment on paragraph 5 0 • Jobbe for et forutsigbart utleiemarked med akseptabelt prisnivå for de som ikke ønsker eller har mulighet til å eie egen bolig ved å støtte utviklingen av non-profit utleieselskaper eid av ideelle organisasjoner og det offentlige. 

6 Leave a comment on paragraph 6 0 • Føre boligpolitikk som en integrert del av klimapolitikken og trekke inn areal-, infrastruktur-, og transportplanleggingen i alle prosjekter. 

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • Bygge minst 3000 studentboliger per år inntil behovet er dekket. 

8 Leave a comment on paragraph 8 4 • Begrense prisveksten på boliger gjennom gradvis å trappe ned rentefradraget, og skattlegge sekundærboliger hardere. 

9 Leave a comment on paragraph 9 1 • Øke rammene til Husbanken så de blir i stand til å støtte flere ulike fremtidsrettede boligprosjekter.

10 Leave a comment on paragraph 10 0 • Ikke-kommersielle utleieboliger skal utgjøre minst 25 % av nybyggingen, inntil behovet er dekket. Det må etableres et eget program i regi av Husbanken, med nødvendig finansiering for å bidra til at dette målet blir nådd. 

11 Leave a comment on paragraph 11 0 • Sikre tilstrekkelig utbygging av boliger som er tilrettelagt for personer med redusert funksjonsevne. 

12 Leave a comment on paragraph 12 2 • Revidere tekniske byggeforskrifter så det blir lettere å gjennomføre prosjekter som fremmer god arealbruk, klimavennlighet og nyskapende, bærekraftige boformer. 

13 Leave a comment on paragraph 13 0 • Øke statlige innovasjonsmidler til sosiale og bærekraftige bygge- og boligprosjekter. 

14 Leave a comment on paragraph 14 0 • Vurdere en andel prisregulerte boliger og andre tiltak for å dempe prispresset i de større byene. 

15 Leave a comment on paragraph 15 0 • Utrede virkemidler for å begrense boligspekulasjon, som husleietak og andre tiltak. 

16 Leave a comment on paragraph 16 0 • Støtte forskning på lavteknologiske byggeløsninger for enklere bygging og drift. 

17 Leave a comment on paragraph 17 0 • Stille krav om grøntområder og levende fellesarealer i alle boligområder. 

18 Leave a comment on paragraph 18 0 • Samarbeide med kommuner om å endre belastede boområder og legge vekt på lokal tilhørighet og medvirkning, synlig miljøopprustning, bedre livskvalitet og bedre levekår. 

19 Leave a comment on paragraph 19 0 • Stille krav om grønne tak og vegger eller installasjon av solcellepaneler på nye bygg i byer og tettsteder der dette er hensiktsmessig.

20 Leave a comment on paragraph 20 1 • Endre plan- og bygningsloven så det blir enklere for kommuner å stille klima- og miljøkrav til nye byggeprosjekter.

21 Leave a comment on paragraph 21 0 Les mer om De Grønnes boligpolitikk i kapittelet “Skatter og avgifter”.

Side 39

Source: https://databank.mdg.no/program/boligpolitikk/