Meny

43 – VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

De Grønne vil utvikle en videregående skole som fremmer læringslyst og mestring, med ulike tilbud som sikrer at flest mulig er rustet for en jobb eller videre utdanning. Unge skal få et godt grunnlag både for å ta fagbrev og å begynne på høyere utdanning. 

Ungdom tar viktige og vanskelige valg når de velger hvilken vei de skal gå etter endt grunnskole. Samfunnet må legge til rette for at alle får god informasjon om hvilke muligheter de har og hjelp til å finne den utdanningen som passer den enkelte best. Gode lærere er viktige for en god skole. Lærere med god fagkompetanse ivaretar læringslyst og gjør skolehverdagen meningsfull for elevene.

Vi trenger flere dyktige fagarbeidere. De Grønne vil føre en politikk for fag- og yrkesopplæringen som sørger for at vi har god rekruttering til de avgjørende oppgavene for framtida. Omfanget og innholdet i opplæringstilbudet må tilpasses elevenes og de enkelte næringenes behov. Ikke minst må yrkeskompetansen utvikles i takt med næringslivets økende bidrag til bærekraftig utvikling.


Frafallet i videregående skole er for høyt. De Grønne vil satse på god rådgivning og flere muligheter til å gjennomføre og fullføre videregående opplæring. 

De Grønne vil:

 1. Bevare fylkeskommunenes mulighet til å tilpasse inntaksordninger i videregående opplæring etter lokale forhold og elevenes valg. 
 2. Innføre klima- og miljøfag som valgfag på skoler i hele landet og fortsette utvikling av et klima- og miljøprogram.
 3. Styrke rådgivningstjenesten og øremerke ressurser til styrking av skolehelsetjenesten.
 4. Utrede muligheten for felles PP-tjeneste for kommune og fylkeskommune.
 5. Støtte prøveprosjekter med skolestart senere på dagen i ungdomsskolen og videregående.
 6. Styrke retten til medvirkning i egen skolehverdag for elever med nedsatt funksjonsevne.
 7. Gjennomføre forsøk med alternativer til dagens eksamen, med mål om å yrkestilpasse fellesfagene i videregående opplæring ytterligere og sikre en sluttvurdering som bedre representerer elevenes kompetanse.
 8. Tilrettelegge for ordninger hvor læretiden i bedrift kan fordeles over hele opplæringstiden.
 9. Innføre lovfestet rett til læreplass, fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger og stille strengere krav i offentlige anbud og offentlige institusjoner om bruk av lærlinger og fagarbeidere.
 10. Tilby mer spesialisering på VG1 og stimulere fylkeskommuner til å samarbeide om opplæringstilbud på spesialiserte og små fagområder.
 11. Gi alle lærere rett og plikt til jevnlig faglig relevant etterutdanning, og pålegge skolene å tilrettelegge for dette.
 12. Gi nyutdannede lærere rett til kvalifisert veiledning de to første årene i sin første lærerjobb. 
 13. Styrke tilbud om praktisk læring som kan hjelpe ungdom til videre utdanning eller arbeid gjennom en større satsing på produksjonsskoler.
 14. Styrke samarbeid mellom fylkeskommuner og næringsliv for å sørge for mer relevant praksis i løpet av yrkesopplæringen.
 15. Gjøre det enklere å ta omvalg i videregående opplæring og å ta fag- og yrkesopplæring senere i livet.
 16. Stille kompetanse- og kvalitetskrav til instruktører og oppfølgingen av læreplanen for fagopplæring i bedrift.
 17. Innføre differensierte lærlingtilskudd for å øke mulighetene til læreplass for elever med lav teoretisk kompetanse.
 18. Sikre finansiering til videregående skoler og folkehøgskoler innen økologiske eller andre bærekraftige fagområder.
 19. Gi fullt utstyrsstipend til elever på linjer der det er behov for særskilt utstyr for å gjennomføre utdanningen.
 20. Sikre bedre mulighet for individuell vurdering i regelverket om fraværsgrensa.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 06.01.2021
  Dette punktet bør strammes opp med klarere brodd mot metoden karakterbasert opptak til vgs *), som med nødvendighet fører til kvalitetsdifferensiering i A og B skoler. Samtidig bør MDG klart markere støtte til at videregående opplæring i hovedsak bør være offentlig finansiert. Privatskoler kun et supplement. Sverige er et skremmende eksempel på hvordan frislepp av private utdanningsselskaper - sammen med karakterbasert opptak - har ødelagt offentlig videregående opplæring. *) Propagandistisk kalt «fritt skolevalg»
 • 06.01.2021
  Dette punktet bør strammes opp med klarere brodd mot metoden karakterbasert opptak til vgs *), som med nødvendighet fører til kvalitetsdifferensiering i A og B skoler. Samtidig bør MDG klart markere støtte til at videregående opplæring i hovedsak bør være offentlig finansiert. Privatskoler kun et supplement. Sverige er et skremmende eksempel på hvordan frislepp av private utdanningsselskaper - sammen med karakterbasert opptak - har ødelagt offentlig videregående opplæring (talentfulle elever fra ressurssvake hjem fratas sine muligheter). *) Propagandistisk kalt «fritt skolevalg»
 • 21.01.2021
  Rådgiving må starte på ungdomstrinnet dersom dette frafallet skal forebygges.
 • 25.01.2021
  uklart punkt