Meny

44 – HØYERE UTDANNING OG STUDENTER

Alle skal ha tilgang til utdanning av høy kvalitet, både ved universiteter, høyskoler og fagskoler. Utdanning er helt avgjørende for samfunnsutviklingen. Høy kompetanse er nødvendig for å ta Norge gjennom omstillingen til et bærekraftig samfunn. Spisset formalkompetanse og allmennkompetanse gjør også enkeltmennesker i stand til å løse nye oppgaver i et arbeidsliv i endring. Verdien av dette kan ikke måles bare i penger.

Den teknologiske utviklingen og det grønne skiftet øker behovet for etter- og videreutdanning. De Grønne vil sikre alle tilgang på relevant og fleksibel kompetanseheving gjennom hele yrkeskarrieren.

De Grønne anerkjenner at studenter er en utsatt gruppe i samfunnet som ofte lever uforutsigbare liv med lite penger, høyt prestasjonspress, begrensa sosiale nettverk og færre rettigheter til for eksempel dagpenger ved arbeidsledighet. Studenters utsatte posisjon er blant grunnene til at studenter ofte har dårligere psykisk helse. De Grønne vil satse på å styrke studentenes situasjon gjennom styrking av studentøkonomien, bedret tilgang på studentboliger og tilrettelegging for en mykere overgang til arbeidslivet.

De Grønne vil:

 1. Sikre lik tilgang på utdanning og gå mot innføring av skolepenger, også for internasjonale studenter.
 2. Sikre stabil utvikling av studiestøtten ved å knytte denne til folketrygdens grunnbeløp.
 1. Gi studenter med barn rett til 12 måneders studiestøtte.
 2. Bygge minst 3000 studentboliger i året inntil en nasjonal dekningsgrad på 20 prosent er nådd, og satse på rehabilitering av eksisterende studentboliger.
 3. Endre finansieringsmodellen for hele universitets- og høyskolesektoren med høyere grunnfinansiering, der finansiering avhenger mindre av gradsproduksjon og tellekantsystemet for forskningsproduksjon.
 4. Gjøre det lettere å beholde rett til dagpenger og NAV-stønad under videreutdanning, kursing og fullførelse av doktorgrad, og endre dagpengeordningen til også å omfatte nyutdannede og personer som har mindre deltidsstillinger.
 5. Gjennomføre et løft for studenters psykiske helse, gjennom blant annet flere møteplasser for å motvirke ensomhet og økte statlige tilskudd til studentsamskipnadenes helsetjenester.
 6. Gjøre det enklere for ansatte ved profesjonsutdanningene å kombinere undervisningsstillinger med arbeid i relevant bransje.
 7. Stanse utviklingen der det blir stadig flere studenter uten en tilsvarende økning i antall vitenskapelig ansatte ved universiteter og høyskoler.
 8. Forsterke internasjonaliseringen av norske universiteter og høyskoler gjennom å gjeninnføre kvoteordningen, forenkle visumreglene, halvere avgiften for visum og gjøre Students at Risk til en permanent ordning.
 9. Gi gratis norskkurs til alle internasjonale studenter og forlenge perioden internasjonale studenter kan få opphold for å søke arbeid.
 10. Jobbe for at alle studenter skal ha mulighet til praksis i arbeidslivet.
 11. Sikre at høyere utdanning er universelt utformet, og at tjenester og infrastruktur er lagt til rette for at alle skal kunne delta. (likelydende punkt i kap. 57)
 12. Utvide ordningen “Y-veien” slik at flere elever med fullført fagbrev har rett til høyere utdanning ved relevante linjer.
 13. Trappe opp antallet studieplasser ved fagskolene og ivareta fagskolenes egenart som arbeidslivsnær utdanning med praktisk tilnærming til læring, som også kan tilby lengre utdanninger og livslang læring.
 14. Fremme digital kompetanse som del av allmenndannelsen gjennom hele utdanningsløpet.
 15. Øke satsningen på kvalitetsprogrammene i Diku og opprette flere Sentre for fremragende utdanning for å øke prestisjen i god undervisning.
 16. Sikre tilbud som lærer- og sykepleierutdanning i hele landet gjennom å styrke finansieringen til desentraliserte utdanningstilbud.
 17. Opprettholde undervisning på campus Nesna og Sandnessjøen. 
 18. Utrede en reform av dagens opptakssystem for å gi flere veier inn til høyere utdanning.
 1. Supplere universitets- og høyskolesektorens samfunnsoppdrag med mål om livslang læring, og bedre rammevilkårene for dette gjennom studiefinansiering, studiestøtte og digitale studieløp.
 2. Legge til rette for at folkehøgskolene kan utvikle tilbudet innenfor forutsigbare rammer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 08.12.2020
  Liknende punkt i et helsekapittel.
 • 06.01.2021
  Tenker dette er viktig! I dag på nokon studier må ein ha 62 poeng av 64. Dette gjer at dei som vil inn på dei studiane ikkje får tid til så mykje anna enn skule, i tillegg til at det skaper eit tungt psykisk presss. Intervjuer for å sjå om ein person er egnet tenkjer eg er like viktig som berre tallkarakterer f.eks.