Meny

45 – FOLKEHELSE

God, grønn helsepolitikk er å forebygge sykdom og gi god helsehjelp når det er nødvendig. Samtidig anerkjenner vi at gode liv ikke bare handler om fravær av sykdom, men om en mer helhetlig livskvalitet. For de aller fleste av oss er god helse en forutsetning for livskvalitet. Vi har et stort ansvar for å sikre menneskers rett til god helse også i andre land i tråd med FNs bærekraftsmål. 

Den viktigste helsepolitikken er å bygge et samfunn som gjør at færrest mulig opplever sykdom og lidelser. For å bevare en god fysisk helse, trenger vi blant annet et godt kosthold og jevnlig og tilpasset fysisk aktivitet. Hva vi trenger for å bevare en god psykisk helse, kan variere fra person til person, men det vil for de fleste innebære et sosialt nettverk, lavt stressnivå og selvrealisering. Alt for mange lever liv med et uønsket høyt tempo og forventninger de ikke klarer å møte. En god del av dette kan politikere bidra til å motvirke gjennom tilrettelegging og såkalt “dulting”.

Opphold i og kontakt med natur og grøntområder har helsefremmende effekter. I tillegg finner forskningen stadig flere koblinger mellom menneskers helse og miljøet rundt oss. Verdens helseorganisasjon (WHO) viser til at luftforurensning allerede fører til like mye skade globalt som tobakksrøyking. I tillegg til kvaliteten på lufta vi puster inn, er også vannet vi drikker og havet og jorda vi får maten vår fra truet av menneskelig aktivitet. Den største trusselen mot lange og gode liv i framtida er natur- og klimakrisa. God miljøpolitikk er også god helsepolitikk.

De Grønne vil:

 1. Styrke helseberedskapen ved å utvide beredskapsfunksjonen hos Folkehelseinstituttet, styrke Helsedirektoratets koordinerende rolle, bygge opp et beredskapslager og styrke kommunene og spesialisthelsetjenestens intensivkapasitet.
 2. Lage en nasjonal plan for aktivitet i lokalmiljøet, for eksempel friluftsliv.
 3. Støtte arbeid for flere egenorganiserte og uorganiserte aktiviteter i barn og unges fritid.
 4. Stimulere til sunt og miljøvennlig kosthold i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger gjennom tilbudet i offentlige kantiner, institusjoner og tjenestesteder, blant annet flere hel-vegetariske dager.
 5. Gjøre det enkelt og lønnsomt å velge sunne og miljøvennlige produkter gjennom å utvide og forbedre nøkkelhullsmerkingen.
 6. Innføre et differensiert system for merverdiavgift, der momsen fjernes på frukt og grønt og økes på sukkerholdige varer og kjøtt. 
 7. Gradvis innføre bærekraftig og sunn skolemat i den norske grunnskolen.
 8. Sørge for at alle mennesker som er i det offentliges omsorg, enten på sykehjem, sykehus eller andre institusjoner, har tilgang på bærekraftig og sunn mat.
 9. Sammen med partene i arbeidslivet legge til rette for mindre stress i hverdagen ved å redusere normalarbeidstiden og styrke rettighetene til fleksibel arbeidstid, pensjon og ferieuttak. 
 10. Styrke overvåkning, kontroll og opprydding av miljøgifter, forurensning og andre utslipp.
 11. Sørge for ren luft i norske byer og lokalsamfunn. De Grønne vil blant annet satse på kollektivtransport, sykkel og gange, stimulere til utskiftning til rentbrennende vedovner samt gi lokalpolitikere bedre muligheter til å innføre miljødifferensiering i biltrafikken. (likelydende punkt i kap. 4)
 12. Gi flere barn mulighet til å sykle og gå til skolen eller skolebussen ved å gjennomføre en nasjonal plan for trygge skoleveier. 
 13. Sette av midler til et voksenvaksinasjonsprogram, med invitasjon til oppfriskningsvaksiner for voksne.
 14. Ytterligere redusere antibiotikabruken i norsk matproduksjon.
 15. Raskt få på plass en ny nasjonal strategi mot antibiotikaresistens med mål om større reduksjoner i unødvendig bruk.
 16. Informere befolkningen om konsekvensene av økt antibiotikaresistens og ta en lederrolle internasjonalt i arbeidet mot antibiotikaresistens, blant annet gjennom å forske på og dele norske tiltak. 
 1. Sørge for at alt folkehelsearbeid i det offentliges regi er tilpasset mangfoldet i befolkningen gjennom blant annet flerkulturell kompetanse, informasjon på flere språk og kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold.
 2. Arbeide for en forpliktende internasjonal avtale som raskest mulig fører til at antibiotikabruken reduseres til et medisinsk riktig nivå i alle land.
 3. Jobbe for å løse markedssvikten i legemiddelindustrien som hindrer forskning på viktige sykdommer og gjør at verdens befolkning ikkefår tilgang til livsviktige medisiner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 27.01.2021
  Jeg synes vi sender noen feil signaler ved å knytte kosthold og fysisk aktivitet til fod fysisk helse, for så å skrive at det som gir god psykisk helse varierer fra person til person. Fysisk aktivitet og kosthold påvirker også vår psykiske og mentale helse. Vi bør bidra til å bryte ned forestillingen om at den fysiske og den psykiske helsa er to atskilte systemer.
 • 27.01.2021
  Dette var et uklart og lite konkret punkt. Miljødirektoratet har jo hatt en nærmiljøsatsing - er det en videreføring av denne vi tenker på?
 • 27.01.2021
  kunne noen av de fire punktene om antibiotikaresistens slås sammen?