Meny

46 – NÆRE HELSETJENESTER

Kommunehelsetjenesten er grunnmuren i helsetilbudet. Fastlegene, legevakt, skolehelsetjenesten og pleie- og omsorgstjenesten er de viktigste støttespillerne i arbeidet med å forebygge sykdom og å følge opp pasientene når ulykker eller sykdom inntreffer.

Fastlegene har en nøkkelposisjon i både behandling av pasienter og som portvakt inn til de høyspesialiserte tjenestene på sykehusene. De er også hjørnesteinen i legevakt, som sikrer befolkningen tilgang til akutt helsehjelp hele døgnet der de bor. Fastlegetjenesten er under sterkt press. Det er avgjørende å sette i verk tiltak for å sikre innbyggerne et trygt og godt fastlegetilbud også i framtida.

Organiseringen av helsevesenet er viktig for innbyggernes opplevelse av tilbudet. Todelingen av helsevesenet, med en kommunehelsetjeneste og en spesialisthelsetjeneste, medfører utfordringer som kan gjøre det vanskelig å yte helhetlige helsetjenester. Samhandlingsreformen har ikke løst alle samarbeidsutfordringene mellom kommune- og spesialisthelsetjenester. Det er nødvendig å bedre samarbeidet mellom de ulike aktørene til beste for pasientene. De Grønne vil utrede, forsøksvis innen noen avgrensede områder, en helhetlig helsetjeneste uten nivådeling.  

De Grønne vil:

 1. Styrke fastlegeordningen gjennom økt rekruttering, for eksempel ved å gjøre prosjektet ALIS Vest (allmennleger i spesialisering) til en nasjonal ordning.
 2. Gjøre det lettere å etablere seg som fastlege og redusere insentivene til lange pasientlister ved å styrke grunntilskuddet til nye fastlegehjemler og gjøre det slik at basistilskuddet øker mindre etter et visst antall pasienter.
 3. Legge til rette for større andel av fastlegene blir ansatt i kommunene.
 4. Fremme en god og lokalt tilpasset legevaktordning i kommunene.
 5. Å øke antallet leger i spesialisering (LIS1) med to hundre årlig i stortingsperioden for å dekke behovet for spesialister i både sykehusene og primærhelsetjenesten.
 6. Sikre gode og trygge tilbud gjennom graviditet, fødsel og barseltid bl.a. gjennom å sikre god nok jordmordekning over hele landet. (likelydende punkt i kap. 58)
 7. Evaluere samhandlingsreformen og utrede muligheten for ett nivå i helsetjenesten innenfor avgrensede områder for å unngå at mennesker blir kasteballer mellom dagens ulike nivåer.
 8. Øke mulighetene for desentralisert utdanning av helsepersonell.
 9. Innføre gratis fastlege frem til fylte 18 år.
 10. Sikre tilgang til nødvendige helsetjenester og medisiner til papirløse medmennesker.
 1. Gjennomføre et nasjonalt løft for tidlig innsats gjennom helsestasjoner og skolehelsetjenesten med øremerkede midler og bemanningsnorm basert på Helsedirektoratets anbefalinger.
   
 2. Etablere systemer for bedre samhandling mellom skolehelsetjenesten, barnevernet, psykisk helsevern og fastlegene. 
 3. Sikre lavterskeltilbud for mennesker med psykiske lidelser.
 4. Utjevne sosial ulikhet i tannhelse ved å styrke og utvide stønadsordningene for nødvendig tannhelsetjenester.
 5. Bygge ut det tilrettelagte tannhelsetilbudet til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannlegebehandling.
 6. Trappe opp satsingen på e-helse også for tannleger, for å sikre bedre samhandling med den øvrige helsetjenesten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 06.01.2021
  På et eller annet sted i dette kapitlet bør det komme frem at MDG vil bevare Ullevål sykehus, og støtter en trinnvis rehabilitering/utvikling av dette sykehusområdet. Vi er motstandere av utsalg av Ullevåltomten til fordel for miljøfiendtlig mastodontutbygging av Rikshospitalet på Gaustad. (Dette er et spm av nasjonal betydning, ikke bare Oslo-politikk, og forsvarer derfor sin plass i programmet.) (Merk at jeg prøver å formulere dette positivt, og ikke henfalle til gammel ml-sjargong av typen «Nei til rasering av ...» (henger igjen hos mange i det politiske miljø)).