Meny

48 – OMSORG OG REHABILITERING

De Grønne mener at omsorgstilbudet skal tilpasses den enkelte, ikke standardiseres. Syke, skadde og andre med omsorgs- eller rehabiliteringsbehov skal møtes med verdighet og respekt og gis reell innflytelse over egen hverdag. De Grønne ønsker også at den enkelte skal få større innflytelse på en verdig ramme rundt sin egen død.

En tillitsreform i helsevesenet skal gi de ansatte større muligheter til å bruke skjønn for å sikre best mulig og individuell oppfølging av hver enkelt pasient.

Mange pårørende har påtatt seg store og tunge omsorgsoppgaver som sparer det offentlige for store summer. Det er svært få som mottar omsorgsstønad, en ordning som i dag er underlagt kommunalt skjønn. De Grønne vil sikre at flere får betalt for det arbeidet de utfører.

De Grønne vil:

 1. Innføre en tidskontoordning for hjemmetjenester til eldre og uføre slik at de i større grad kan styre sin egen hverdag ut fra egne behov.
 2. Gjennomføre en tillitsreform i helsevesenet som innebærer å gi mer frihet, uavhengighet og utførelse av skjønn i arbeidet ved å redusere antall mål- og resultatkrav, rapportering og kontroll.
 3. Jobbe for at det opprettes egne sykehjemsavdelinger for kroniske ruspasienter.
 4. Arbeide for at det er nok plasser i omsorgs- og botilbud for tegnspråklige seniorer.
 5. Styrke kompetansen ved sykehjemmene og samarbeidet med legevakten slik at færre sendes unødvendig til sykehus for utredning og behandling.
 6. Øke bruken av teknologiske løsninger og satsning på brukervennlig velferdsteknologi i det kommunale helse- og omsorgstilbudet. 
 7. I større grad legge vekt på mat som medisin gjennom å ansette flere kliniske ernæringsfysiologer ved sykehjem og helsestasjoner.
 8. Legge til rette for at ideelle organisasjoner og frivillige kan tilby tjenester som supplerer det offentlige helsevesenet.
 9. Øke bruken av musikk-, sanse- og kunstterapi på sykehjemmene.
 10. Legge til rette for samarbeid mellom barnehager, skoler og sykehjem som sikrer gode møteplasser og kontakt mellom generasjoner.
 11. Jobbe for at omsorgsstønad blir regnet som en stønad og ikke som lønn og skal være en skattefri ytelse på lik linje med barnetrygd og hjelpestønad. 
 12. Kartlegge mulighetene for å få omsorgsstønad og utrede rettighetsfesting av omsorgsstønad.
 13. Etablere flere hospice som gir et god og verdig tilbud til døende.
 14. Legge til rette for at folk kan få dø hjemme om de ønsker det gjennom god, kommunal tilrettelegging for en verdig omsorg for døende.
 15. Delt innstilling IX: 
  1. Flertallet: Utrede innføring av aktiv dødshjelp i Norge.
  2. Mindretallet (v. Knut F. Qvigstad, Marion G. Tveter, Ole-Jacob Christensen, Ingrid Liland): Stryk punktet.
 16. Sikre gode og individuelt tilpassede tilbud til alvorlig syke og døende barn og deres pårørende slik at barna i hovedsak kan være hjemme.
 17. Legge til rette for at tilbud om hjemmesykehus for barn utvides til hele landet. 
 18. Bedre tilgangen på gode rehabiliteringssteder med sunn mat, godt kvalifiserte ansatte, godt utstyr og naturområde for restitusjon.
 19. Øke antall plasser i dagaktivitet for personer med omsorgsbehov, og bidra til at staten øker sin medfinansiering til kommunene.
 20. Utvikle tilbudene slik at de gir trygge og helsefremmende rammer for personer med demens og eldre med omsorgsbehov.
 21. Utvikle og tilpasse omsorgstilbudene til unge demente.
 22. Stimulere og øke støtten til frivillige og ideelle aktører som gir verdifulle bidrag til omsorg og aktivitetstilbud for eldre og pleietrengende.
 23. Legge til rette for og støtte etableringen av seniorkollektiver og lignende nettverk som gir økt livskvalitet og der beboerne bidrar til å ta vare på hverandre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *