Meny

50 – RUSPOLITIKK

De Grønne vil føre en kunnskapsbasert og human ruspolitikk og vil derfor tilrettelegge for at barn, unge og voksne skal ha tilgang på varierte rusfrie fritidsaktiviteter og arenaer. Når rusavhengighet oppstår, skal både den avhengige og pårørende tilbys god støtte og faglig basert behandling samtidig som det arbeides aktivt for å forebygge og redusere skadevirkninger på individ- og samfunnsnivå.

Rusavhengige skal møtes med kunnskap, medmenneskelighet og respekt. Avhengighet av rusmidler eller spill er et helseproblem som skal forebygges og behandles. Forebygging av rusavhengighet skjer blant annet i oppveksts-, skole-, familie- og helsepolitikken. Et godt og inkluderende samfunn er viktig for å redusere rusbruk og for å unngå at mennesker blir avhengige av rusmidler.
 
Rusproblemer skal ikke møtes med stigma og straff, men med åpenhet, helsetilbud og omsorg. 

Vi går inn for avkriminalisering av rusbruk og besittelse av mindre brukerdoser i tråd med Rusreformutvalgets anbefaling. Dette vil spare både brukere og samfunnet for store belastninger. 

De Grønne vil:

 1. Fjerne straff for bruk og besittelse av brukerdoser av illegale rusmidler i tråd med Rusreformutvalgets anbefalinger. 
 2. Utrede om ulike modeller for strengt regulert omsetning av enkelte rusmidler kan bidra til å redusere skadevirkningene av rusbruk for enkeltindivider og samfunnet for øvrig. 
 3. Videreføre en restriktiv alkoholpolitikk, blant annet ved sikre Vinmonopolet, fjerne innreisekvotene og gå mot ytterligere utvidelser av skjenketider. 
 4. Legge til rette for et godt samarbeid mellom skoler og helsesektoren for å sikre forebyggende og faktabasert informasjon om rus og rusmiddelbruk blant unge.
 5. Prioritere tiltak rettet mot barn og unge som er pårørende eller selv er rusavhengige.
 6. Øke kompetansen om rus i helsestasjons- og skolehelsetilbudet. 
 7. Legge til rette for tettere samarbeid mellom behandlere, interesseorganisasjoner som arbeider med avrusing, kommunehelsetjenesten og NAV med en målsetting om å bidra til å redusere bruk og misbruk, kriminalitet og skadevirkninger.
 8. Lage nasjonale faglige retningslinjer for kunnskapsbasert forebyggingsarbeid i kommunene.
 9. Sikre at personer med langvarige psykiske lidelser og/eller rusproblemer får oppfylt sin rett til en fast, pasientansvarlig fagperson som skal sikre nødvendig sammenheng og omsorg i oppfølgingen. 
 10. Opprette brukerrom i de større byene der brukerne får treffe kvalifisert helsepersonell og med mulighet for annen rusbruk enn injisering.
 11. Styrke skadereduserende arbeid, blant annet ved å få på plass en nasjonal finansiering av utdeling av brukerutstyr.
 12. Innføre rusmiddelanalysetjenester som lar brukere undersøke innholdet i ulovlige rusmidler, som et forebyggende og skadereduserende tiltak.
 13. Erstatte kriteriebaserte systemer for tildeling av ulike former for medikamentell rusbehandling med helhetlig og fleksibel medisinsk vurdering hos kvalifisert behandler.
 14. Etablere et sterkere helsefaglig hjelpetilbud for rusbrukere og tungt avhengige i større byer ved å sikre at helse- og sosialarbeidere er tilgjengelige i det offentlige rom.
 15. Legge til rette for at interesseorganisasjoner med ulike tilnærminger til rusomsorgen kan motta støtte til informasjonsarbeid og arbeid mot rusavhengighet.
 16. Redusere ventetiden i rusomsorgen og unngå brudd i behandlingen gjennom å sikre gode økonomiske rammer og legge til rette for at tilbud er tilgjengelig i alle deler av behandlingsfasen.
 17. Evaluere og revidere overdosestrategien hver stortingsperiode og styrke det selvmordsforebyggende arbeidet i overdosestrategien.
 18. Videreføre og styrke heroinassistert behandling i Norge. De som skal injisere på brukerrommene bør gis et tilbud om å få heroin eller andre morfinstoffer i pilleform som et alternativ til gateheroin.
 1. Utrede mulighetene for å substitusjonsbehandle også annen type avhengighet enn opiatavhengighet. 
 2. Jobbe for å redusere stigma og fordommer rettet mot brukere av ulovlige rusmidler i helsevesenet og politiet.
 3. Sikre trygg overnatting og nok gode oppholdssteder for rusavhengige i byene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 01.12.2020
  Jeg ble rørt da jeg leste dette punktet. Dette er livsviktig! Dere burde dog se litt på formuleringen. Det kan nå leses som om det er fordommer mot rusbrukere i helsevesenet og politiet vi vil gjøre noe med. Hva med å omformulere til: "Jobbe for å redusere stigma og fordommer i helsevesenet og politiet rettet mot brukere av ulovlige rusmidler."?
 • 01.12.2020
  Her burde en nevnt avvikling av tax-free!