Meny

51 – KUNST OG KULTUR

Kultur fyller livet med mening. Gjennom kunst og kultur kan vi utforske menneskeliv, samfunn og natur på unike måter. I et grønt samfunn må kulturlivet blomstre. Immaterielle verdier som kunst- og kulturopplevelser, spiller en viktig rolle når vi skal bedre livskvaliteten og frikoble økonomien fra ressurskrevende materielt forbruk og forurensning. Forbruket av ting skal ned, forbruket av opplevelser skal opp. Samtidig må politikken støtte opp om initiativer for å redusere også kulturbransjens miljøavtrykk i tråd med naturens tålegrenser.

De Grønnes kulturpolitikk skal stimulere skaperkraft og engasjement og ta hensyn til hele bredden i det norske kulturlivet. Skapende og utøvende kunstnere og kulturarbeidere skal få tillit, frihet og ansvar. Politikere skal holde en armlengdes avstand til kunstfaglige vurderinger, men sikre trygge rammer med finansierings-, utdannings- og arbeidsmuligheter i både byene og distriktene. 
Staten bør spille en aktiv rolle som pådriver når kulturlivet gjenreises etter koronapandemien. Kulturbedrifter, scener, museer, kinoer og enkeltmannsforetak over hele Norge gir skatteinntekter, arbeid og inntekt til mange – i tillegg til verdifulle opplevelser.


Kunst må kunne skapes og oppleves i hele landet og av hele spekteret av mennesker med ulike ressurser. De Grønne vil styrke det lokale kulturlivet, den frivillige innsatsen og samarbeidet mellom profesjonelle og frivillige aktører. Dyktige lærere i skole og kulturskole skal gi alle muligheter til å tilegne seg estetisk kompetanse og ferdigheter. 

De Grønne vil:

 1. Videreføre lovpålagt kulturskole, styrke kulturskoletilbudet og sikre at flere kan få kulturskoleplass ved å fastsette en egen forskrift til opplæringsloven for blant annet å regulere krav til faglig nivå, kapasitet og nivå for egenbetaling i kulturskolene.
 2. Gi tilbud om kulturopplevelser for både unge og eldre, blant annet ved å styrke Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken.
 3. Videreutvikle gode og forutsigbare støtteordninger for kunstnere, kunstnerorganisasjoner og institusjoner innenfor alle kulturfelt, spesielt det frie feltet.
 4. Styrke norsk produksjon, formidling og eksport av musikk, film, litteratur, teater, spill og andre kulturuttrykk og sikre sjangerrikdommen i norsk kulturliv gjennom målrettet offentlig finansiering.
 5. Sikre kulturtilbud i lokalsamfunnene der folk bor og legge til rette for flere kortreiste kulturopplevelser.
 6. Etterstrebe en jevnere fordeling av kulturmidler mellom regionene.
 7. At støtteordninger for turnévirksomhet skal belønne miljøvennlige transportformer.
 8. Legge bedre til rette for at turnerende produksjoner kan benytte tog og annen kollektivtransport.
 9. Stille offentlige lokaler til disposisjon for kulturlivet som atelierer, utstillingslokaler, verksteder, utsalgssteder, øvingsrom, konsertlokaler, lydstudioer og lignende.
 10. Stille skoler og andre offentlige lokaler til disposisjon for amatørkultur, som korps, band og teatergrupper.
 11. Øke bevilgningen til tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler.
 12. Tilpasse konsert- og øvingslokaler og andre visningsarenaer – herunder skoler og andre offentlige lokaler – til den bruken som foregår, enten de brukes av amatører eller profesjonelle. Nasjonale standarder (som NS 8178) bør legges til grunn ved bygging og rehabilitering av lokaler for musikkformål.
 13. Beholde et desentralisert og gratis bibliotektilbud og styrke folkebibliotekene som lokal møteplass og arena for mangfoldig kulturformidling, aktiviteter og arrangementer, læring, deleordninger og utlån av kulturprodukter i ulike formater og sjangre rettet mot alle deler av befolkningen. 
 14. Hindre at samme eiere kan kontrollere både forlag, distribusjon og bokhandel for å sikre fri konkurranse på bokmarkedet.
 15. Erstatte insentivordningen som skal trekke internasjonale film- og serieproduksjoner til Norge med en grønn insentivordning som premierer filmproduksjoner med lavt klima- og miljøavtrykk.
 16. Jobbe sammen med filmbransjen for å lage en finansieringsordning som sikrer at flere opptak og større deler av hver produksjon skjer i Norge.
 17. Opprette en insentivordning for å stimulere til økt bruk av norsk musikk i spill, film og TV-drama.
 18. Stille krav om at offentlig støttede kulturinstitusjoner skal operere i tråd med tariffavtaler og standardkontrakter som sikrer rimelig lønn for arbeidet til skapende og utøvende kunstnere, inkludert frilansere, samt jobbe for å styrke kulturskaperes rettigheter i kontraktsforhandlinger generelt.
 19. Stille miljø- og bærekraftskrav til festivaler og institusjoner som mottar statsstøtte.
 20. Legge bedre til rette for gatekulturelle uttrykk og ikke-kommersiell kunst.
 21. Utvide utsmykkingsordningen for offentlige bygg til også å gjelde alle nye statlige samferdselsprosjekter.
 22. Stimulere til at statsstøttede kulturinstitusjoner og festivaler etterstreber økt mangfold og representativitet blant kunstnere som deltar i produksjoner og fremvisninger.
 23. Støtte bruk av avtalelisens og kollektive vederlag for å sikre opphavspersoner og rettighetshavere i møte med nye bruksmønstre og digitale plattformer for kultur.
 24. Jobbe for brukersentrerte modeller for vederlag fra strømming av musikk og film, slik at mest mulig av det brukere av strømmetjenester betaler, går til dem som har laget innholdet den enkelte bruker faktisk strømmer.
 25. Jobbe for å sikre rimelig vederlag til opphavspersoner og rettighetshavere fra store digitale selskaper som Facebook, Spotify og Google.
 26. Utrede nye modeller for opphavsrettens vernetid som kan sikre at gamle verk ikke faller ut av den kulturelle allmenningen og blir glemt.
 27. Beholde Fond for utøvende kunstnere (FFUK) eller en tilsvarende fondsordning for musikere og den frie scenekunsten.
 28. Styrke kunstnere og frilanseres sosiale rettigheter i NAV. Hele personinntekten skal telle med i opptjening av ytelser, og vi vil innføre minstefradrag for kunstnere og frilansere.
 1. Støtte amatørkulturråd i alle fylker.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 30.11.2020
  Formuleringen bør ikke innholde begrepet "amatør". I større byer er det unaturlig å skille mellom amatør og profesjonell. Det bør f.eks. være ønskelig at profesjonelle scener som har kapasitet tilgjengeliggjøres for amatørkulturen. Behovet for øvingsrom er et annet eksempel der det ikke går noe skille mellom amatør og profesjonell. Det er vanskelig å skjønne hvorfor begrensningen "amatør" skal legges inn.
 • 30.11.2020
  Kulturnæringene bør anerkjennes her. I realiteten må det være et samspill mellom kultur og næring for at det i det skal bli et bærekraftig kulturliv. Det å jobbe for en sterk kulturnæring gjør hele kulturlivet mer stabilt og ikke avhengig av politikken som føres. Slik det her er formulert kan det virke som om MDG ønsker at kulturlivet i stor grad skal være avhengig av støttemidler. Det mangler en sekvens om kulturnæring i dette kapittelet. Det skaper en kunstig skjevhet når frivillighet tas med som et eget kapittel uten å omtale kulturnæringene.
 • 30.11.2020
  Vanskelig å skjønne hvordan dette i praksis skal jobbes for. Her er vi inne på et problematisk område som er internasjonal jus, og bør kanskje forankres i et større arbeid som f.eks. å sikre norske borgeres rettigheter på internasjonale digitale platformer. Formuleringen henger litt i løse luften. Høres flott ut, men....
 • 30.11.2020
  Her nevnes det at MDG ønsker å styrke samarbeidet mellom amatør og profesjonell, men det er vanskelig å lese ut av programmet hvordan MDG tenker at det skal gjennomføres.
 • 30.11.2020
  Jeg skjønner ikke helt hva dere mener her. Dette bør følge aktiviteter. Burde det heller stå noe sånt som "Jobbe for at lokal kulturkompetanse får gode vilkår for utvikling og drift i sitt lokalmiljø" eller lignende. Da sier man omtrent det samme, men hekter det på noe konkret.
 • 30.11.2020
  Er ikke dette en spesifisering av punktet over? Bør tas vekk.
 • 30.11.2020
  Dette punktet henger også. Det er nevnt i flere punkter at MDG ønkser å jobbe for offentlige støtteordninger på forskjellige måter. Inngår ikke ikke-kommersiell kunst i dette? Hvorfor trekkes gatekulturelle uttrykk frem spesielt her, og hva menes det? Er det mer kunst og kultur ut på gatene? Bør da ikke formuleringen heller være noe sånt som "Jobbe for å ytterligere synliggjøre kunstneriske uttrykk i det offentlige rom".
 • 30.11.2020
  Kjempebra punkt og veldig viktig, men formuleringen er tung. Kunne foreslått å nøye seg med «sikre de økonomiske rettighetene til opphavere i møte med nye bruksmønstre og digital distribuering av kultur».
 • 30.11.2020
  Kjempebra og viktig punkt, men synes budskapet forsvinner litt i en tung formulering, som forøvrig bør benytte ordet «rettferdig» for å tydeliggjøre at eksisterende ordninger er (grovt) urettferdige. Et alternativ: «Jobbe for en rettferdig fordeling av vederlag fra strømmetjenester, slik at mest mulig av det brukeren betaler går til dem som har laget innholdet den enkelte bruker faktisk strømmer (brukersentrerte modeller).»
 • 30.11.2020
  Punkter 24 og 25 henger såpass sammen at de gjerne kunne forsøkes sammenslått?
 • 30.11.2020
  Flott. Synes punktet hører hjemme langt høyere på listen, og setningen om minstefradrag hører hjemme i eget punkt. En annen ting er at «frilansere» er en sammensatt gruppe også bestående av aktører utenfor kultursektoren. Og formuleringen «kunst- og kulturarbeidere» favner flere, siden det også inkluderer underleverandører/premissgivere (teknikere, forlag m.m.). Derfor bør det presiseres noe. Foreslår ny formulering, der punktet splittes i to: 1) «Styrke kunst- og kulturarbeidernes sosiale rettigheter i NAV. Hele personinntekten skal telle med i opptjening av ytelser, uavhengig av ansettelsesvarighet eller stillingsbrøk». 2) Innføre minstefradrag for selvstendig næringsdrivende kunstnere og andre relevante næringskoder».
 • 30.11.2020
  Forstår ikke punktet. «Beholde» impliserer at FFUK er nedleggingstruet? Med mindre dette stemmer, blir det rart å nevne ett tiltak som vil beholdes men utelate alle andre. Hadde det derimot stått «styrke» er jeg helt med.
 • 01.12.2020
  FFUK er potensielt truet, ifølge bl.a. Creo. Dette skyldes en EU-dom som kort fortalt kan medføre at EU/EØS-land må endre praksis rundt vern/ikke-vern av amerikansk musikk. Det vil da medføre at de pengene som nå går til FFUK, og som er særdeles viktig for norsk kunst- og kulturliv, nå kanskje i stedet må sendes til USA-baserte artister. Punkten må derfor leses som en intensjon om å jobbe for å beholde FFUK eller noe tilsvarende, EU-dommen til tross.
 • 01.12.2020
  Amatørkulturråd er et etablert begrep i Bergen, og intensjonen er å støtte tilsvarende organisasjoner i resten av landet også: https://amatorkultur.no
 • 01.12.2020
  Det ville blitt for generelt. Partiet har en ikke-ubetydelig fløy som er veldig bekymret for personvern på internett, som trolig ville blitt stressa dersom det ikke var presisert hvilke typer grep vi vil bruke for å ivareta disse rettighetene.
 • 01.12.2020
  Dette handler mer om å tilrettelegge den fysiske infrastrukturem enn om å innrette støtteordninger annerledes. At det står som to punkter gjør det noe mer lett å lese, men det er ingenting prinsipielt i veien for å slå dem sammen. (Men man MÅ ikke slå sammen alt som handler om samme tematikk i ett punkt. Da kan punktene bli veldig lange.)
 • 04.12.2020
  Jeg er enig i kommentaren om kulturnæring; dvs. den kulturen som produseres utenfor de etablerte kulturinstitusjonene (teater, orkester +++) Men så mener jeg at mn også må tørre å si noe om regional fordeling v kulturmidler. Sett utenfra hovedstaden så er det tendenser til stor sentralisering av kulturmidler.
 • 06.12.2020
  Kommentar til Sigurds kommentar:Det gir veldig god mening å skille mellom amatør og profesjonell. Det er stadig for dårlig forståelse generelt for at noen mennesker er profesjonelle kunstnere og hva det betyr.
 • 06.01.2021
  Men hva med strømming av litteratur? Det må jo også med her!
 • 27.01.2021
  Mener vi med 'spill' både analoge spill (les brettspill) og dataspill (les på alle slags plattformer). Burde evt presiseres.
 • 27.01.2021
  Kunne med fordel ha bygget ut dette kapittelet. Vi har potensiale for større oppslutning fra folk på kunstfeltet. Mangler noe spesifikt om dansekunst - videreføre ordningen med gratis daglig trening for profesjonelle (PRODA ) og Skuespiller og danseallinansen.