Meny

52 – KULTURARV

Menneskene har alltid satt spor etter seg i landskapet. Redskaper, gravhauger, skipsvrak, helleristninger og bygninger er eksempler på kulturminner våre forfedre har etterlatt oss. I tillegg til disse håndfaste kulturminnene, har vi også immaterielle kulturminner som ulike former for tradisjonshåndverk og sang og musikk. Kulturarven fungerer som vår kollektive hukommelse og er viktige byggesteiner i fortellingen om oss selv. Det må legges til rette for at hver ny generasjon møter historien om oss alle og kan forstå mer av hvem vi er. 

Klimaendringer og luftforurensning truer de fysiske kulturminnene. Ekstremvær og mildere, fuktigere klima øker skaderisikoen. Økt kunnskap gjennom miljøovervåkning må føre til et bedre framtidig vern av alle typer kulturminner. De Grønne vil ivareta tidligere bygningskultur og -struktur for å sikre byers og tettsteders særpreg.

Frivillige organisasjoner har vært og skal være en viktig del av norsk kulturvern. De Grønne vil styrke deres rolle som samfunnsaktører. Arbeidet med å ta vare på og fremme den immateriell kulturarven trenger nasjonal drahjelp og oppmerksomhet gjennom særskilte satsinger. Det er viktig for å oppmuntre og motivere flere utøvere og tradisjonshåndverkere til å fortsette med tradisjonshåndverket og slik sikre videreføring av kulturarven. De Grønne vil legge til rette for at ulike typer kulturminner ikke bare skal bevares, men også tas i bruk på en forsvarlig måte.

De Grønne vil:

 1. Sikre en helhetlig forvaltning av Norges kulturarv og samle ansvaret for både materielle og immaterielle kulturminner i samme departement.
 2. Gjenskape og vedlikeholde områder med verneverdige kulturlandskap.
 3. Etablere et nasjonalt register over Norges immaterielle kulturarv, som tradisjonelt håndverk, folkemusikk, folkedans og andre tradisjonelle kulturuttrykk.
 4. Bevare truede immaterielle uttrykk, som tradisjonell sang, dans og håndverk gjennom stipender og garantilønn for utøvere.
 5. Gi håndverksfagene større plass i grunnskolen.
 6. Etablere nasjonale videregående opplæringstilbud i fag der kulturarven er truet.
 7. Jobbe for en kulturminnelov der kirkebygg og deres forvaltning omtales særskilt, og sikre landets kulturhistorisk viktige kirkebygg med et eget fond for vedlikehold.
 8. Utrede muligheten for flerbruk av enkelte kirker.
 9. Innføre en kompensasjonsordning for merkostnader knyttet til
  restaurering av fredede bygninger i privat eie og pålagt arkeologisk arbeid med kulturminner.
 10. Begrense forfall og tap av Norges bygningsarv. 
 11. Etablere fartøy- og bygningsvernsenter i alle fylker for kursing av båt- og huseiere og opplæring av håndverkere. 
 12. Styrke arbeidet med å digitalisere museenes samlinger under frie lisenser.
 13. Prioritere kulturminneforskning på klimatilpasset bygnings- og fartøyvern, klimapåvirkning på kulturminner, minoriteters og urfolks kulturarv.
 14. Styrke støtten til museer og arkiver som dokumenterer nasjonale minoriteters historie.
 15. Etablere et program hos Innovasjon Norge rettet mot verdiskapning ved bruk av kulturarv.
 16. Gi kommunene flere verktøy for å motvirke spekulativt forfall av verneverdige
  bygninger.
 17. Arbeide for at nasjonalt og regionalt viktige krigsminner skal inkluderes i kulturminneloven.
 18. Ivareta NRK som arkiv- og formidlingsinstitusjon og utvikle et system for årlig registrering og publisering av verk som faller i det fri når vernetiden går ut.
 19. Gi de frivillige kulturvernorganisasjonene forutsigbare rammer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 27.01.2021
  Store deler av det landskapet vi omgir oss med i dag er landskap som er formet i samspill mellom natur og menneske. Det gjelder ikke bare jordbrukslandskapet. Det er viktig å ha med seg i debatter om "urørt" natur og rewildering.
 • 27.01.2021
  Kunne med fordel referert til Riksantikvarens "Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) her. Styrke/videreføre denne ordningen?
 • 27.01.2021
  Her slår vi inn åpne dører, da dette arbeidet er igangsatt av kulturrådet. men det trengs ressurser. jeg sender inn et endringsforslag her.