Meny

53 – SPRÅK

Det språklige mangfoldet i Norge er en kulturell verdi og ressurs som må ivaretas og dyrkes. De Grønne vil la språkmangfoldet synes og høres i hverdagen og utnytte mulighetene det gir.

Likestilling mellom nynorsk og bokmål må realiseres, og norsk tegnspråk må få offisiell status. Brukere av urfolks- og minoritetsspråkene samisk, kvensk, skandoromani og romanés må få styrket sine rettigheter. Sørsamisk og lulesamisk, samt samisk i kystområdene, trenger et særskilt løft i samepolitiske spørsmål. 

Språkkompetansen i innvandrermiljøene må ses på som en ressurs for hele samfunnet. God morsmålsundervisning er en nøkkel til integrering, og derfor skal integreringspolitikken fremme barns flerspråklige kompetanse.

De Grønne vil:

 1. Sikre minoriteters rett til språk og kultur.
 2. Bevare statlige sameskoler som samiske alternativ i grunnutdanningen og nasjonale sentre for språkopplæring.
 3. Styrke retten til opplæring på samisk utenfor språkbevarings- og språkvitaliserings-kommuner, ved at minstekravet på ti elever reduseres til tre elever.
 4. Styrke døves og deres familiers rett til tegnspråkopplæring, samt styrke arenaer for døvekultur.
 5. Gi norsk tegnspråk offisiell status og større plass i det offentlige rom.
 6. Styrke bruken av nynorsk i offentlig kommunikasjon for å gjøre den reelt likestilt med bokmål.
 7. Håndheve og styrke elevenes språklige rettigheter, som retten til lærebøker på hovedmålet.
 8. At elever som er fritatt fra sidemålsundervisning, skal møte litterære tekster og sakprosa på sidemålet.
 9. Skjerpe kravene for tilgjengelige læremidler, både digitale læremidler og kontorstøtteprogram, slik at også brukere av nynorsk får et fullverdig tilbud. 
 10. Jobbe for at lærere har tilgang på etter- og videreutdanning som styrker deres kompetanse i nynorsk.
   
 11. Sikre videre utvikling av nynorskspråklige læremidler og læringsressurser for voksne innvandrere.
 12. Støtte universitets- og høyskolesektoren i utvikling av norsk fagterminologi for å hindre domenetap til engelsk.
 13. Sikre retten til å skrive avhandlinger på norsk ved universitet og høgskoler.
 14. Gi støtte til digitale, fritt tilgjengelige norske ordbøker. 
 15. Jobbe for at flere kommuner innlemmes i forvaltningsområdet for samelovens språkregler.
 1. Etablere støtteordninger for oversettelse av barne- og ungdomslitteratur til samisk og for oversettelse av samiske bøker til norsk.
 1. Ta initiativ til en nasjonal satsing for revitalisering av kvensk språk. 
 2. Iverksette nasjonale satsinger for å synliggjøre og fremme romani og romanés. 
 3. Øremerke midler til tospråklig fagopplæring, morsmålsopplæring og særskilt norskopplæring og undersøke hvordan en kan sikre at denne rettigheten blir fulgt opp i skolen.
 4. Støtte bruk av andre skandinaviske språk i tv og film for barn.
 5. Gjennomføre en systematisk satsing på klarspråk i alle offentlige etater og med tydelige krav til måloppnåelse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 04.01.2021
  Setningen "Sørsamisk og lulesamisk, samt samisk i kystområdene, trenger et særskilt løft i samepolitiske spørsmål" er uklar. Skal staten medvirke til at disse språkgruppene får større gjennomslag i det interne samiske politiske ordskiftet?
 • 04.01.2021
  Slike initiativer bør komme fra kommunene selv, ikke som følge av statlig press.