Meny

55 – FRILUFTSLIV

Naturen gir menneskene mulighet til ro, perspektiver og ettertanke. Den gir også spektakulære opplevelser av rå, utemmet naturkraft i vind, bølger, dyreliv og urørt natur. Gjennom friluftsliv fremmes nærhet til naturen og forståelse for at vi må ta vare på den. 

De Grønne vil ta vare på og styrke tilgangen til natur og friluftsliv som er en viktig del av norsk kultur. Utvikling av friluftslivstilbud er også verdifullt for stedstilhørighet og reiseliv. 
Allemannsretten må bevares. Friluftslivet må være lett tilgjengelig. Grønn friluftspolitikk skal ta vare på naturmangfoldet slik at det kan gi naturopplevelser og glede til dagens og framtidas generasjoner.

De Grønne vil:

 1. Grunnlovsfeste allemannsretten og verne om prinsippet om at ferdsel i utmark skal være gratis. 
 2. Innføre en nærnaturlov for varig vern av områder for friluftsliv og naturopplevelser der folk bor. (likelydende punkt i kap. 2)
 3. Stramme inn regelverk og praksis med å tillate motorferdsel i norsk natur, også for nyttekjøring, slik at hensyn til plante-, dyre- og friluftslivet settes først. Ikke tillate fornøyelseskjøring med vannscooter eller motoriserte kjøretøy, inkludert snøscooter, utenfor vei og sti. (likelydende punkt i kap. 2)
 4. Verne skjærgården mot overdreven motorisering og utarbeide et bedre regelverk for fartsgrenser og motorstørrelser for fritidsbåter. 
 5. Sikre allemannsretten og stanse nedbyggingen av strandsonen, blant annet ved å fjerne kommunenes mulighet til å gi dispensasjon for arealkrevende inngrep i strandsonen og lovfeste at bygging kun kan skje i henhold til reguleringsplan. (likelydende punkt i kap. 2)
 1. Lage og gjennomføre en handlingsplan for bærekraftig turisme i Norge i samarbeid med natur- og friluftsorganisasjoner, reiselivsnæringen, kommuner, lokale matprodusenter og lokale kulturinstitusjoner.
 2. Øke støtten til organisasjoner og kommuner som driver med dele- og utlånsordninger av hytter, frilufts- og idrettsutstyr. 
 3. Legge til rette for økt bruk av naturen i offentlige institusjoner som barnehager, skoler og omsorgssentre ved å gjøre uteområder egnet for aktivitet og naturopplevelser. 
 4. Utvide aldersgrensen for gratis innlandsfiske til 18 år. 
 5. Styrke barn og unges kunnskap om natur og friluftsliv ved å øke bevilgningen til Den naturlige skolesekken.
 6. Forsterke ute- og friluftslivsundervisningen gjennom aktive læringsmetoder i lærerutdanningene og å gi lærere og barnehageansatte mulighet for faglig påfyll for å møte kravene i nye læreplaner.
 7. Etablere et samarbeid mellom samferdsels- og friluftslivsmyndigheter for å fremme sykling og gange som hverdagsaktivitet.
 8. Gjøre friluftsliv til en del av introduksjonsprogrammet for innvandrere for å bidra til økt inkludering og fellesskap, bedre helse og kulturinnsikt.
 9. Utvide og styrke skjærgårdstjenesten som forvalter og ivaretaker av friluftsområder langs kysten og bidragsyter i kampen mot marin forsøpling.
 10. Styrke friluftsorganisasjonene og de interkommunale aktivitetsrådene for å fremme friluftsliv for folk flest.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 05.12.2020
  Ingen snøskuterløype lenger vekk enn 200 meter fra vinterbrøytet kommunal vei i lavlandssone under 400 m oh. sør for Dovre- Todal. For Dovre til Saltfjellet settes lavlandssonen til 300m over havet. Lenger nord for Saltfjellet setter en lavlandssonen opp til 200m.
 • 05.12.2020
  Legge til rette for at en får minst 2 opphold i natur/dyremiljø pr uke for alle i barnehager og andre institusjoner. Svært viktig for sosial læring av ens behov for endringer i dagen.
 • 05.12.2020
  Dette er en oppgave som egentlig passer som en avdeling under DNT i samarbeid med Norges Røde Kors.
 • 05.12.2020
  Alle barnefamilier bør få en mentor på dette enten det er turistforeningen , Røde Kors eller sosiale institusjoner.
 • 13.01.2021
  er ikke dette å slå inn åpne dører? det kommer en strategi for et mer bærekraftig reiseliv fra regjeringen i mars i år, hvor diverse aktører har vært involvert (inkl friluftsorganisasjoner og matprodusenter)