Meny

57 – LIKESTILLING I UTDANNING OG ARBEIDSLIV

Alle skal ha lik rett og tilgang på utdanning og arbeid. Slik er det ikke i dag. Diskriminering og stigmatisering er et alvorlig demokratisk problem. Kvinner tjener systematisk dårligere enn menn. Personer med nedsatt funksjonsevne får ikke den tilretteleggingen i utdanning og arbeidsliv som de har krav på, og diskriminering på bakgrunn av navn, kulturell tilhørighet eller hudfarge foregår i ansettelsesprosesser så vel som på arbeidsplasser. Vi vil gjøre tillitsvalgte på arbeidsplassene i bedre stand til å avdekke og forebygge rasisme og diskriminering, stille krav til universell utforming og aktiv rekruttering av personer med funksjonsnedsettelser. 

Sammenlignet med resten av verden, er en svært stor andel av den kvinnelige befolkningen i Norge i arbeid. Samtidig har vi et kjønnsdelt arbeidsmarked, som i noen tilfeller forsterker uheldige kjønnsrollemønstre. De Grønne vil derfor arbeide aktivt for å rekruttere flere menn til barnehagesektoren og omsorgsyrkene. Vi vil beholde ordningen med mulighet for kjønnspoeng i utdanningssektoren for å sikre en bedre kjønnsbalanse i yrker som tradisjonelt sett har vært dominert av ett kjønn. Vi vil bekjempe alle former for diskriminering, og føre en normkritisk og feministisk politikk for å bygge ned frihetsberøvende maktstrukturer.

De Grønne vil:

 1. Gjeninnføre handlingsplanen for likestilling i barnehagen. 
 2. Rekruttere flere menn til å jobbe i barnehage gjennom mentorordninger, og  lekeressursordninger.
 3. Bedre eneforsørgeres mulighet til utdanning.
 4. Videreføre ordningen med mulighet for bruk av kjønnspoeng ved opptak til høyere utdanning. 
 5. Sikre at høyere utdanning er universelt utformet, og at tjenester og infrastruktur er lagt til rette for at alle skal kunne delta.(likelydende punkt i kap. 44)
 6. At alle yrkestitler i offentlig sektor skal være kjønnsnøytrale.
 7. Praktisere prinsippet om lik lønn for arbeid av lik verdi, og utrede ulike tiltak for lønnsutjevning til fordel for kvinnedominerte yrker. (Likelydende punkt i kap. 37)
 8. Bekjempe ufrivillig deltid og øke andelen hele stillinger i helse og omsorgssektoren i samarbeid med partene i arbeidslivet.
 9. Gi likestillings-og diskrimineringsnemnda myndighet til å fastsette oppreisning i saker innenfor arbeidslivet.
 10. Gjøre tillitsvalgte på arbeidsplassen bedre i stand til å avdekke og forebygge rasisme og diskriminering. 
 1. Innføre mål om minimum fem prosent nye arbeidsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne for offentlige arbeidsgivere, og at dette også innebærer deltidsstillinger tilpasset ulike grader av uførhet.
 2. Utvide vernet mot diskriminering som følge av manglende universell utforming i arbeidsliv gjennom likestillings- og diskrimineringsloven, i tråd med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).
 1. Arbeide aktivt, målrettet og systematisk med å bekjempe stereotypier og fordommer i arbeidslivet for å sikre lønnet arbeid for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
 1. Bruke kvotering som virkemiddel der det er nødvendig for å sikre like muligheter i arbeidslivet.
 2. Innføre stillingssøknader uten navn på søker som norm i statlige ansettelser.
 3. Gi far og medmor selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger. (Likelydende punkt i kap. 38)
 4. Åpne opp for at foreldrepermisjonen kan tas ut av flere enn de to juridiske foreldrene. (Likelydende punkt i kap. 38) 
 5. Delt innstilling X:
  1. Flertallet: Beholde en tredeling av foreldrepermisjonen.
  2. Mindretallet (Marion G. Tveter, Ole-Jacob Christensen): Sørge for at foreldrepermisjonen gir mor rett til tilstrekkelig tid til å komme seg etter fødsel, og praktisk mulighet til å amme barnet i henhold til offentlige anbefalinger, hvis hun ønsker det, far rett til selvstendig fedrekvote og at familien selv fordeler de øvrige ukene.
 6. At retten til hjelpemidler fortsatt skal være statlig finansiert gjennom folketrygden, og formidles gjennom hjelpemiddelsentralene i samarbeid med kommunene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 04.01.2021
  Her slår vi vel inn åpne dører? Erna og Astrup har ordnet opp.
 • 04.01.2021
  Hvorfor skal vi bindes oss til eksisterende løsninger og motsette oss nye løsninger før de er utviklet? Punktet bør utgå.