Meny

58 – LIK RETT TIL HELSE OG SELVBESTEMMELSE

I et likestilt samfunn begrenses ikke mulighetene hver enkelt har til å leve trygge, varierte og meningsfulle liv av kjønn, seksualitet eller fysiske egenskaper. Tilgang på likeverdig helsehjelp, mulighet for deltagelse og selvbestemmelse over egen kropp, er forutsetninger for livskvalitet og helse. 

I Norge har kvinnebevegelsen gitt oss hardt tilkjempede goder og rettigheter. Selvbestemt abort er en av dem. Tilgang på prevensjon og god oppfølging under og etter svangerskap, er en annen. Vi er likevel ikke i mål. Samfunnet er fortsatt innrettet slik at enkelte grupper har systematisk dårligere muligheter for deltagelse, eller rammes oftere av mangelfulle tilbud i offentlige tjenester, helsetilbud eller hverdagslivet. 

De Grønne vil føre en politikk som sikrer et forutsigbart og fullverdig helsetilbud til alle gravide og fødende – i hele landet. Vi vil også sikre et fullverdig helsetilbud til de av oss som bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet.

Selvbestemmelse og god livskvalitet handler ikke bare om tilbudet en møter i helsetjenesten. Det handler også om å kunne styre hverdagen sin slik en selv vil, og delta i sosiale fellesskap på lik linje med andre. Derfor vil vi i De Grønne sikre et tilbud om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) hvor kvaliteten på tilbudet ikke avgjøres av hvor i landet du bor. 

De Grønne vil:

 1. At brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal fullfinansieres av staten.  
 2. At BPA-tilbudet skal være universelt og ikke avgjøres av alder, kjønn eller postadressen til de som trenger ordningen. 
 3. Utvide utdanning og ansettelser innenfor tegnspråk og stimulere til høyere lønnstrinn for tegnspråktolker, samt utbedre løsninger for syns- og hørselshemmede i både private og offentlige bygninger.
 1. At all ny kollektivtransport som blir kjøpt inn skal oppfylle krav til universell utforming. Kollektivtransport skal være et likeverdig tilbud for ethvert menneske, uavhengig av funksjonsgrad. (likelydende punkt i kap. 11)
 2. Sørge for at jordmødre er skolerte i og har kapasitet til å ivareta personer som har vært utsatt for overgrep.
 1. Sikre gode og trygge tilbud gjennom graviditet, fødsel og barseltid bl.a. gjennom å sikre god nok jordmordekning over hele landet. (Likelydende punkt i kap. 46) 
 2. Gjøre flerkulturell doula til nasjonalt helsetilbud.
 3. Forby retusjert reklame som fremmer urealistiske kroppsidealer.
 1. Sikre økt veiledning og støtte til de som ønsker abort, både i forkant av et valg, og etterpå. 
 2. Stemme mot forslag som innskrenker retten til selvbestemt abort og reversere innstrammingene i abortloven fra 2019.  
 3. Delt innstilling XI:
  1. Flertallet: Utvide retten til selvbestemt abort til uke 18.
  2. Mindretallet (v. Arild Hermstad, Knut F. Qvigstad, Ingrid Liland, Marion G. Tveter, Ole-Jacob Christensen): Beholde dagens grense for selvbestemt abort i uke 12.
 4. At tidlig ultralyd med tilleggsundersøkelser skal være et tilbud til alle personer i første trimester gjennom den offentlige svangerskapsomsorgen.
 5. Inkludere unge under 16 år i statens subsidieordning for prevensjon, og sikre helsesykepleiere og jordmødre rekvireringsrett også for denne aldersgruppen. 
 1. Gjennomføre nødvendige lovendringer for å sikre at alle nye skolebygg og offentlige institusjoner skal ha tilgjengelige kjønnsnøytrale toalett- og garderobemuligheter. 
 2. At alle ansatte i helse- og sosialtjenestene skal sikres kompetanse om kjønns- relasjons- og seksualitetsmangfold. 
 3. At det utarbeides nasjonale faglige retningslinjer for behandling av transpersoner, basert på internasjonale retningslinjer, rapporten “Rett til rett kjønn — helse til alle kjønn” og diagnosemanualen ICD-11.
 4. Styrke undervisningen i positiv seksualitet, grensesetting og normkritikk i grunn- og videregående skoler samt relevante profesjonsutdanninger.
 5. La helsetilstand og atferdsmønster være avgjørende for hvorvidt en kan bli blodgiver, ikke kjønn eller seksuell orientering. 
 1. Forby konverteringsterapi.
 2. Ikke utføre kjønnsnormerende kirurgi på interkjønnbarn uten at det er akutt medisinsk nødvendig, og utsette behandling til barnet selv kan fatte beslutninger om egen helse. 
 1. Arbeide for at lovforbud mot sex mellom mennesker av samme kjønn fjernes over hele verden, og prioriterer støtte til organisasjoner som kjemper mot lovforbud, inkludert lokale skeive organisasjoner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 06.12.2020
  Likelydende punkt senere i programmet?
 • 13.12.2020
  Savner et punkt om større reell selvbestemmelse ved fødsel - til å velge mer naturlige, jordmorsentrerte tilbud (abc, hjemmefødsel).
 • 04.01.2021
  Generelt bør uttrykk som "de av oss som" unngås i et program. Det holder med "de" slik vi skriver ellers i programmet. Vi skriver ikke "de av oss som er gravide og føder", "de av oss som er pensjonister" osv. "av oss" betyr egentlig "av oss mennesker" eller ava oss innbyggere. Ordene "av oss" bør strykes fordi det er åpenbart at det er innbyggere, mennesker, hele kapitlet handler om. Programmet bør være konsistent enten ved å omtale alle i 3. person (de, dem), og ikke bruke 1. person (vi, oss). Å bruke 1. person kan bidra til å ufrivillig skape inn- og utgrupper, selv når hensikten åpenbart er å virke inkluderende. Dersom noen inkluderes, ekskluderes andre. Det må ikke et partiprogram gjøre.