Meny

59 – TRYGGHET OG RETTSSIKKERHET FOR ALLE

Enkelte grupper er systematisk mer utsatt for alvorlige krenkelser enn andre i dagens samfunn. På en rekke arenaer og samfunnsområder utsettes personer for hets, trusler og vold på grunn av

blant annet kjønn, kjønnsidentitet og -uttrykk, hudfarge, religion, funksjonsnedsettelse og seksuell

orientering. Dette er et samfunnsproblem. Et samfunn hvor flest mulig lever trygge liv, uten frykt for å bevege seg eller ytre seg i det offentlige rom, er et bedre samfunn for alle. 

De Grønne vil styrke innsatsen mot trakassering, trusler og vold basert på gruppetilhørighet, kjønn, funksjonsevne eller hudfarge, i skolen, arbeidslivet og rettsstaten. Derfor vil vi øke politiets ressurser til å etterforske hatkriminalitet og støtte organisasjoner som jobber mot hatprat, rasisme og diskriminering. Vi vil styrke overgreps- og voldtektsmottakene og bygge ut behandlingstilbudet for utsatte og overgripere, med særlig fokus på unge utøvere av vold og overgrep. 

De Grønne vil:

 1. Innta FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven, på samme måte som FNs barnekonvensjon og FNs kvinnekonvensjon.
 1. Styrke arbeidet mot rasisme, antisemittisme og annen kulturell eller etnisk basert diskriminering i arbeidslivet, på boligmarkedet og i skole, politi og helsevesen.
 2. Gjennomgå politiets praksis med utlendingskontroll for å hindre at den fungerer diskriminerende.
 3. Sørge for at hvert politidistrikt prioriterer etterforskning og påtale av hatefulle ytringer og hatkriminalitet, og tilføre politi og domstoler nødvendige ressurser og kompetanse til dette. (Likelydende punkt i kap. 67)
 1. Etablere et nasjonalt varslingsombud. 
 2. At domfelte for vold i nære relasjoner og æresrelaterte forbrytelser som regel skal bruke elektronisk lenke, såkalt omvendt voldsalarm, og at dette praktiseres strengt.
 3. Sette ned en undersøkelseskommisjon for partnerdrap for å gjennomgå offentlige instansers oppfølging i forkant av dødsfall etter vold.
 4. Styrke arbeidet mot seksuell trakassering, blant annet ved at slike saker tas inn i ordningen for fri rettshjelp.
 5. Styrke overgreps- og voldtektsmottakene for å sikre bedre oppfølging av ofre for voldtekt og seksuelle overgrep. 
 6. Opprettholde og styrke barnehus, krisesenter- og tilbud til ofre for vold i nære relasjoner i alle deler av landet, blant annet gjennom bedre rammevilkår. 
 1. Opprette et offentlig tilbud, etter modell av Sanitetskvinnenes ressursvenn-tilbud, for å følge opp personer som bryter med voldelige partnere etter eventuelt opphold på krisesenter. 
 2. Styrke arbeidet mot festvoldtekter.
 3. Bygge ut hjelpe- og behandlingstilbudet til både utsatte, voldsutøvere og overgripere, herunder tilbudet til unge overgripere.
 4. Bekjempe negativ sosial kontroll, blant annet ved å styrke den flerkulturelle kompetansen i barnehage og skole og gjøre normkritisk seksualundervisning til en del av introduksjonsprogrammet.
 5. Styrke politiets kompetanse i normbrytende seksualitet.
 6. Opprette en erstatningsordning for de som har blitt tvunget til sterilisering som en forutsetning for å endre juridisk kjønn.
 7. Innføre en tredje juridisk kjønnskategori og kjønnsnøytrale personnumre.
 8. Ikke gi statsstøtte til organisasjoner fremmer rasistiske eller diskriminerende holdninger basert på kjønn, religiøs eller etnisk tilhørighet og hudfarge. 
 1. Sikre forutsigbar finansiering for organisasjoner som arbeider med å gi helsefaglig, sosialfaglig og juridisk bistand til personer i prostitusjon.
 1. Styrke rettssikkerheten til personer utsatt for menneskehandel og gi disse rett til oppholdstillatelse i Norge.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 11.12.2020
  Utrolig bra og viktig punkt! Jeg lette først etter om dere tok stilling til varslerombud under andre deler av programmet. Sikkert naturlig punkt her også, men overskriftene i kapitlet gir inntrykk av at temaet kun er diskriminering av utsatte grupper. jeg mener varslerombudet må fungere på vegne av varslere av maktmisbruk, mobbing og problemer med arbeidsmiljø såvel som lovbrudd og diskriminering av bestemte grupper. Håper det vil komme et tydelig punkt om varsling/varslerombud også under "Arbeid og velferd".
 • 27.01.2021
  uklart for meg: kjønnsnøytrale personnumre for alle, eller at det finnes tre typer personnumre: menn, kvinner og tredje kjønnskategori?