Meny

60 – INTEGRERING

Norge har de siste tiårene utviklet seg til å bli et flerkulturelt og multireligiøst samfunn. Den utviklingen ønsker De Grønne velkommen. Innvandring bringer med seg et mangfold som beriker og styrker landet vårt. Det gjelder enten mennesker kommer til Norge for å jobbe eller fordi de flykter fra krig og forfølgelse. 

De Grønne anerkjenner at god integrering handler om erfaring og kompetanse, og krever samarbeid over tid med mellom kommunen, næringsliv, skoler og frivillige. Vi vil gjøre kommunenes flyktningtjeneste mer stabil og holde kompetansen oppe ved å gjøre dette til en fast, lovpålagt oppgave som enhver kommune har ansvar for, og eventuelt heller kan reservere seg mot i enkeltår ved behov.

Høy innvandring bringer med seg noen utfordringer som god integrering og inkludering kan bidra til å løse. De Grønne ønsker raskere behandling av asylsøknader og støtter prinsippet om at de som ikke får opphold må forlate landet. Samtidig bør det tidligere legges til rette for at asylsøkere kan delta i samfunnet gjennom språkopplæring, skole og arbeid. Barn som kommer som flyktninger uten følge av voksne må tas særskilt godt vare på, og de må ha samme rettigheter som andre barn i Norge.

Det er ikke et mål at færre skal ønske å søke asyl her. En solidarisk innvandringspolitikk må følges av verdig og inkluderende integreringspolitikk. Vellykket integrering gir folk mulighet til å ta ansvar for egne liv, delta i lokalsamfunnet og bygge nettverk. Det gir også viktige ressurser og impulser til samfunnet, bidrar til å skape gode bomiljøer og til å hindre radikalisering.

De Grønne vil:

 1. At introduksjonsstønaden skal være lik for alle, uavhengig av alder.
 2. Gi staten større mulighet til å fastsette bosettingsplasser i kommuner i perioder der flyktninger må vente over 3 måneder for å bosettes i kommuner.
 3. Gi kommunene økonomiske insentiver til å ta imot flere flyktninger.
 4. Oppheve ordningen med midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år, og som et minimum sikre at disse og unge papirløse får fullføre videregående opplæring som er startet i Norge, også etter fylte 18 år.
 5. Overføre ansvaret for alle enslige mindreårige asylsøkere til barnevernet.
 6. Sikre at alle barn som oppholder seg i Norge får gå på skole.
 7. Gi barn på asylmottak rett til plass i ordinær barnehage. (Likelydende punkt i kap. 41) 
 8. Begrense alderstesting til tilfeller der myndighetene kan dokumentere stor tvil om oppgitt alder på asylsøkeren. Ved tvil skal dette komme asylsøkeren til gode. 
 1. Gjøre det mer attraktivt for næringslivet å ansette flyktninger gjennom mentorordninger, lønnstilskudd og bedre oppfølging av praksisplasser og nyansatte flyktninger, fra det offentlige.
 2. At myndighetene ikke skal tilbakekalle statsborgerskap, og som et minimum innføre en foreldelsesfrist for tilbakekallelse. Barn skal ikke tape sitt statsborgerskap, uavhengig av foreldrenes sak. (Likelydende punkt i kap. 73)
 1. Gi amnesti til papirløse voksne etter sammenlagt 7 års opphold i Norge, og til papirløse barn etter 4 år.
 2. Kartlegge asylsøkeres kompetanse kort tid etter ankomst for å kunne tilby arbeidsrettet opplæring eller jobb så tidlig som mulig og gjøre det enklere å få godkjent utdanning fra utlandet.
 3. Styrke og differensiere opplæringen i norsk språk og samfunnsliv for asylsøkere for å bidra til raskere integrering.
 1. Skjerpe kravene til tilsynsmyndigheter som statsforvalteren (tidligere: “fylkesmannen”) for bedre ivaretakelse av tilsynsoppgaver overfor kommuner som bosetter flyktninger. Tilsynet skal også inkludere grunnskolene for voksne.
 2. Garantere asylsøkere på mottak et aktivitetstilbud inkludert norskundervisning på minimum 20 timer per uke.
 3. Hindre fattigdom og sult på asylmottak gjennom økte stønader som er tilstrekkelige til å kunne bidra til selvstendiggjøring og normalisering av tilværelsen for asylsøkere.
 4. Utvide ordningen med tilskudd til organisasjoner som bidrar til integrering i kommunene. 
 1. Legge til rette for et mer omfattende samarbeid og erfaringsutveksling på tvers av kommuner, i integreringsarbeidet.  
 2. Avskaffe krav om inntekt for familiegjenforening.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 06.12.2020
  Likelydende punkt i kap 73?
 • 06.12.2020
  Liknende punkt i kapittel 73?
 • 04.01.2021
  Skal staten lære kommunene å lære av hverandre? Visse forventninger til KS og kommunene må vel også vårt partprogram ha?
 • 04.01.2021
  Kommunene vet vel sitt eget beste og støtter organisasjoner som gjør en god jobb lokalt? Hvorfor tror vi staten vet best hvem som skal få støtte?