Meny

61 – URFOLK OG NASJONALE MINORITETER

Staten Norge er tuftet på områdene til to folk, det norske og det samiske.  De nasjonale minoritetene som var her da landet ble etablert har rett til å få mulighet til å utøve og videreutvikle sine kulturer.

Samisk kultur har en viktig plass både i norsk kulturarv og i vår egen samtid. Norge har klare forpliktelser til å ivareta den samiske befolkningens rettigheter. Historisk har den samiske befolkningen og minoritetsgrupper i Norge lidd betydelig urett, ikke minst gjennom en brutal fornorskingspolitikk som blant annet har gått utover språkene som kulturbærere. Også i dag er kunnskapen om samisk historie, språk og kultur begrenset i store deler av den norske befolkningen, og samer opplever fremdeles diskriminering. 

Fem folkegrupper har status som nasjonale minoriteter i Norge: jøder, kvener, rom, romani og skogfinner. De Grønne ønsker en aktiv politikk for å ivareta denne delen av den mangfoldige norske kulturarven. Vi vil arbeide for styrket kjennskap til urfolks og minoriteters vilkår, både hos myndighetene og i befolkningen.

De Grønne vil:

 1. Gjøre samefolkets dag til offisiell fridag i Norge.
 2. Gi grunnleggende innføring i samisk som del av norskundervisningen for alle skolebarn.
 3. Være en pådriver for en nordisk samekonvensjon for å lette samhandling og styrke samisk kultur på tvers av landegrensene. 
 4. Støtte og videreutvikle Sametinget som det viktigste verktøyet for selvbestemmelse for det samiske folket.
 5. Styrke og lovfeste konsultasjonsordningen mellom Staten og Sametinget. 
 6. Arbeide for at samiske språk styrkes, blant annet ved etablering av flere språksentre og gi økt støtte til oversettelse av litteratur og film, samt styrke infrastruktur, kunnskap og satsinger tilknyttet digitale verktøy for urfolks- og minoritetsspråk.
 7. Styrke av kvensk, sørsamisk, lulesamisk, skolte-, ume- og pitesamisk språk.
 8. Prioritere arbeid i skole og andre miljøer for å motvirke antisemittisme og antisiganisme.
 9. Støtte arbeid som setter søkelys på romanifolkets og romfolkets historie og kultur i Norge, inkludert språkene romanes og skandoromani. 
 10. Bidra til at det norske romfolkets kultur ivaretas og videreføres.
 11. Innføre prosedyrer for å gi forutsigbarhet i økonomiske spørsmål for Sametinget og andre samiske budsjettområder, for eksempel ved at det hvert år legges fram en stortingsproposisjon om satsingsområder og prioriteringer i samepolitikken.
 12. Sette i gang igjen prosessen etter Samerettsutvalget II, som handler om retten til land og vann i tradisjonelle samiske områder fra og med Troms fylke og sørover.
 13. Etablere et forsknings- og formidlingsprogram for et samlet samisk historieverk hvor fornorskningshistorien er ett av flere tema.
 14. Styrke forskning og formidling på samisk historie, språk og kultur i universiteter, museer, arkiver og kulturinstitusjoner.
 15. Gi reindrifta stabile økonomiske rammevilkår og samtidig sikre god dyrevelferd og forvaltning av beiteområder. 
 1. Bruke resultatene fra sannhets- og forsoningskommisjonen for å legge til rette for framtidig utøvelse av samisk, kvensk og norskfinsk kultur og tradisjoner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 04.12.2020
  Under avsnittet om urfolk kunne det vært skrevet noe om at urfolks rettigheter må spille en avgjørende rolle når det planlegges utbygging og inngrep i områder hvor de har viktig aktivitet.
 • 04.12.2020
  Skrivefeil?