Meny

62 – RELIGION OG LIVSSYN

Trosfrihet er grunnleggende i et mangfoldig og liberalt demokrati. Uansett religion eller livssyn bør alle sikres mulighet til å motta åndelige eller eksistensielle samtaler i livskriser og markere livets faser i egnede lokaler. Tros- og livssynssamfunn er dessuten viktige samfunnsinstitusjoner og kulturbærere. Både religiøse og ikke-religiøse livssynssamfunn har en naturlig plass i den offentlige samtalen. Mange tros- og livssynssamfunn er sentrale i opplæring og utøvelse av musikk, samt ivaretakelse av unik materiell og ikke-materiell kulturarv. Vi vil føre en politikk for at slike verdier kan bevares og utvikles. 

Et økende mangfold av religioner og livssyn setter nye spørsmål på agendaen. Som samfunn må vi ta stilling til nye utfordringer knyttet til enkeltmenneskets rett til å utøve sitt livssyn og religionens plass i det offentlige rom. Vi i De Grønne vil bekjempe diskriminering på bakgrunn av livssyn og føre en livssynspolitikk som gir både troende og ikke-troende rom til å utøve sin livssynspraksis. Aktiv livssynsdebatt er en del av et åpent og demokratisk samfunn. En slik debatt forutsetter et sterkt vern av ytringsfriheten, både for kritikk og forsvar av ulike livssyn.

De Grønne vil:

 1. Likebehandle alle tros- og livssynssamfunn, og jobbe for og støtte et livssynsmangfoldig samfunn.
 1. Sikre vern mot diskriminering på bakgrunn av livssynstilhørighet og kulturell tilhørighet, og iverksette tiltak for å avdekke og motarbeide systematisk diskriminering på grunn av religion eller livssynstilhørighet. 
 1. Jobbe for stabile rammebetingelser for trossamfunnenes virksomhet. 
 2. Arbeide for en livssynsnøytral ekteskapslov.
 3. Skille religiøs seremonier fra juridisk vigsel og avvikle tros- og livssynssamfunns vigselsrett.
 4. Reetablere en særlig støtteordning for musikk- og kulturpraksis i tros- og livssynssamfunn etter modell av Kulturrådets støtteordning for kirkemusikk. 
 1. Legge til rette for at eldre og syke i institusjoner kan få sjelesørgere fra den tros- eller livssynsretningen de måtte ønske.
 1. Erstatte faget KRLE med faget FRED (filosofi, religion, etikk og dialog) som et inkluderende og mangfoldig religions- og livssynsfag i norsk skole. 
 1. Gi kommunene ansvaret for organisering av gravplasser og arbeide for flere gravplasser tilpasset alle livssyn.
 2. Videreføre statlig tilskudd til drift av KAs nasjonale kirkebyggdatabase og finansiere utvidelse av denne til å omfatte religiøse bygg og gravplasser tilhørende alle tros- og livssynssamfunn i Norge. 
 3. Legge til rette for etablering av flere livssynsfleksible seremonirom. 
 4. At deltakelse på forkynnende aktiviteter på institusjoner skal være frivillig og ikke utgjøre en dominerende plass i aktivitetstilbudet.
 5. Sikre økonomisk støtte til organisasjoner som arbeider for å styrke kvinner og skeives rettigheter innenfor tros- og livssynsamfunn. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *