Meny

63 – DEMOKRATI OG INKLUDERING

Norge er et velfungerende demokrati med høy tillit mellom folk. Men demokratiet må hele tiden fornyes og utvikles for å sikre legitimitet og bred deltakelse. I mange land vokser en folkelig motstand mot den gjeldende økonomiske og strukturelle politikken. Flere demokratier er i en tillitskrise, hvor avstanden er stor og folk ikke lenger stoler på beslutningstakere. Også i Norge kan vi se begynnende tegn på slik motstand og mistillit.

Mange synes det er vanskelig eller lite relevant å delta i politiske prosesser, og færre engasjerer seg i politiske partier. Valgdeltakelsen er for lav, særlig blant ungdom og unge voksne. Det er avgjørende å styrke innflytelsen til de gruppene som er svakt representert i demokratiet. Alle innbyggere skal ha reell mulighet til å delta i beslutninger som angår seg og sitt nærmiljø.  

De Grønne vil bekjempe konsentrasjon av politisk og økonomisk makt og innflytelse. Vi vil styrke lokaldemokratiet og sivilsamfunnet, og jobbe for demokratisk kontroll over infrastruktur og viktige tjenester. Den offentlige samtalen må være åpen, inkluderende og faktabasert, og beslutningsprosesser må være gjennomsiktige. Alle må gis god informasjon om demokratiske prosesser, og det offentlige må legge til rette for at alle som vil delta kan få nødvendig kunnskap og kapasitet.

De Grønne vil:

 1. Senke stemmerettsalderen til 16 år.
 2. Utrede en felles digital løsning som gjør det enkelt for innbyggere å få innsyn i alle offentlige dokumenter og saker som ligger til politisk behandling.
 3. Verne om tilliten i samfunnet ved å skjerpe karanteneloven med to års karantene og forbud mot at statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere som går over i påvirknings- og rådgivningsstillinger kan jobbe mot regjeringer de selv har sittet i.
 4. Ikke innføre heldigitale valg, men videreføre praksisen med papirbaserte stortings- og lokalvalg av sikkerhets- og personvernhensyn. (likelydende punkt i kap. 28)
 5. Gjøre valgdagen til offentlig fridag for å tilrettelegge for høyere valgdeltakelse.
 6. Innføre en nasjonal forslagsrett der borgere kan få en sak behandlet på Stortinget med et tilstrekkelig antall underskrifter.
 7. Innføre gyldig fravær i skolen for politiske markeringer.
 8. Opprette et åpent tilgjengelig lobbyregister for Stortinget.
 9. Gjøre politikeres stemmegivning fra kommunestyrer og fylkesting enkelt tilgjengelig på nett og i maskinlesbart format.
 10. Ta initiativ til sterkere globalt samarbeid om etiske eller demokratiske problemstillinger og muligheter knyttet til kunstig intelligens.
 11. Opprette et framtidsombud for å bidra til at framtidige generasjoners interesser ivaretas i den løpende politikkutviklingen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 04.01.2021
  Forslaget understreker de individuelle ansvaret som folkevalgt, men tar ikke hensyn til at konsensus og kompromisser er viktige og vanlige kommunalpolitikken. Forslaget kan bidra til å styrke polarisering og konflikt. Vil vi det?