Meny

69 – FORSVAR

Det norske forsvaret skal verne om rikets sikkerhet, demokrati og selvstendighet, og skape trygghet for befolkningen. I tiårene framover vil raske sosiale, teknologiske, geopolitiske og økologiske endringer medføre nye sikkerhetsutfordringer. Forsvaret må tilpasses disse utfordringene. Den operative evnen og beredskapen må forbedres, samtidig som miljøbelastningen minimeres. De Grønne vil jobbe for et sterkt, folkelig forankret totalforsvar, med godt samarbeid mellom sivile og militære aktører. 

Et troverdig forsvar av Norge forutsetter solide allianser. De Grønne vil styrke Norges selvstendige forsvarsevne og ha et mer forpliktende forsvars- og sikkerhetspolitisk samarbeid med våre nordiske naboland og resten av Europa. Det er samtidig avgjørende at Norge fortsatt har et godt nabosamarbeid med Russland. Vi vil bruke Norges medlemskap i NATO til aktivt å arbeide for at forsvarsalliansen skal holde seg innenfor kjerneoppdraget: kollektivt forsvar, krisehåndtering og sikkerhetssamarbeid. Innenfor sikkerhetssamarbeidet vil vi særlig prioritere å delta i og styrke NATOs arbeid for våpenkontroll, nedrustning og ikke-spredning.

Fred er en betingelse for at verdens land skal kunne løse vår tids kollektive utfordringer. Norsk deltakelse i militære operasjoner utenlands må være folkerettslig forankret, og skal ikke gå på bekostning av Forsvarets primæroppgaver. En ny verdenskrig i atomalderen vil kunne være utslettende. Avspenning må være et av de viktigste målene for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. De Grønne vil derfor arbeide for at NATO unngår å øke spenningsnivået i Europa eller i konfliktsoner i andre deler av verden. Forsvaret inkludert Kystvakten skal ha et tydelig og forutsigbart nærvær i nord.

De Grønne vil:

 1. Sikre tilstrekkelig og forutsigbar finansiering av Forsvaret. 
 2. At Forsvaret skal konsentrere sin kapasitet om forsvar av landet, og bidra til å styrke sikkerheten i Europa og verden gjennom å delta i internasjonale fredsoppdrag med folkerettslig forankring.
   
 3. Styrke det nordiske og europeiske forsvarssamarbeidet, blant annet innen operativ virksomhet, informasjonsdeling og øvelser.
 4. Støtte Norges tilslutning til europeiske forsvarssamarbeid som NORDEFCO og EI2, og gå i dialog med europeiske land med sammenfallende sikkerhetsinteresser om mer forpliktende samarbeid.     
 1. Jobbe for at NATO skal avvikle sin førsteslagsstrategi for atomvåpen og lede an i et internasjonalt samarbeid om kjernefysisk nedrustning. 
 2. Bidra til avspenning i forholdet mellom NATO og Russland ved å si nei til utplassering av rakettskjold i NATO-regi på norsk jord og beholde en restriktiv basepolitikk uten fast utplassering av allierte styrker på norsk territorium i fredstid.
 3. Videreføre praksisen med god varsling av militærøvelser på norsk jord for å hindre økt spenningsnivå.
 1. Føre en tydelig og dialogbasert politikk overfor Russland, med vekt på menneskerettigheter, demokrati og folkerett, og med mål om et vedvarende godt naboskap og sivilt samarbeid.
 2. Styrke finansieringen av Heimevernet og øke antallet personell til 38 000 i områdestrukturen og 4000 i innsatsstrukturen.
 3. Styrke Kystvakten for å ivareta norske ressurser og sårbare miljøer langs kysten og i Arktis. 
   
 4. Styrke Sivilforsvarets evne til samordnet respons i kriser, krig og katastrofesituasjoner i Norge, og bygge kompetanse og kapasitet innen varsling, kommunikasjon, vernetiltak, redning, miljøinnsats og fredelig konfliktløsning.
   
 5. Styrke den militære og sivile digitale beredskapen for å sikre samfunnskritisk infrastruktur, herunder sentral offentlig IT-infrastruktur, mot fysiske og digitale angrep.
 6. Arbeide for å minimere Forsvarets klima-, miljø- og naturbelastning samtidig som den operative evnen opprettholdes og videreutvikles, blant annet ved å satse på simulatorteknologi og stille miljøkrav i Forsvarets anskaffelser, utvikling av konsepter og struktur.
 7. Opprettholde dagens verneplikt og ivareta retten til å nekte militærtjeneste av samvittighetsårsaker.
 1. Styrke arbeidet for likestilling, kjønns- og seksualitetsmangfold og mot seksuell trakassering i Forsvaret.
   
 2. Styrke ettervernet for veteraner.
 3. At eventuell norsk deltakelse i fredsopprettende internasjonale militære operasjoner skal debatteres og vedtas i Stortinget, og evalueres grundig i etterkant. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 04.12.2020
  I punkt 13 her snakkes det om å minimere forsvarets klima- og miljøbelastning. Kan ikke det sies sterkere og også nevnes her i innledninga (Forsvaret er vel på mange måter ei stor miljøutfordring?)