Meny

70 – INTERNASJONALT SAMARBEID, FRED OG SIKKERHETSPOLITIKK

Fred bygges og vedlikeholdes gjennom rettferdig og etisk handelssamarbeid, en rettighetsbasert utviklingspolitikk innenfor rammen av bærekraftsmålene, styrking av FN, folkeretten og menneskerettighetene og bidrag til sivilt og militært freds- og konflikthåndteringsarbeid.
Det beste vernet mot krig er bredt og forpliktende samarbeid mellom demokratiske stater, der menneskerettighetene er institusjonaliserte og respekterte, og alle innbyggerne har en akseptabel levestandard. 

Fortsatt godt og omfattende nordisk samarbeid må prioriteres. EU er Norges viktigste strategiske partner for å styrke miljø- og klimapolitikken nasjonalt og internasjonalt. Norge bør søke kostnadseffektivt og strategisk militært samarbeid i Norden, og delta i EUs forsvarssamarbeid. De Grønne vil arbeide for å trygge menneskerettighetene, herunder rettighetene til urfolk og etniske og religiøse minoriteter, og løfte disse i dialog med andre land, inkludert med Kina.

De Grønne jobber for våpenkontroll og kjernefysisk nedrustning, og mot masseødeleggelsesvåpen og autonome våpen. Målet er å redusere behovet for voldsmakt til et minimum. En slik utvikling må vokse frem gradvis ved å bygge gjensidig tillit, fellesskap og kontrollmekanismer på tvers av grensene. Vi vil føre en langt mer restriktiv politikk for norsk våpeneksport, for å hindre at norskproduserte våpen ender opp i land som begår alvorlige menneskerettighetsbrudd. 

I situasjoner der en stat ikke er i stand til å beskytte egne borgere mot forbrytelser mot menneskeheten, som folkemord og etnisk rensning, eller der en stat selv utøver slike forbrytelser, har verdenssamfunnet både rett og plikt til å gripe inn gjennom humanitære intervensjoner. Norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner må normalt være foranlediget av mandat fra FNs sikkerhetsråd. I situasjoner der en vetomakt blokkerer muligheten for å hindre folkemord, vil De Grønne likevel kunne støtte en humanitær intervensjon, gitt bred internasjonal oppslutning og deltagelse.

De Grønne vil:

 1. Jobbe for økt bruk av sivil, ikke-voldelig konflikthåndtering globalt, styrke norsk innsats for internasjonal konfliktforebygging, observatørbruk og fredsmekling, og øke det norske bidraget til sivil overvåkning og forebygging av internasjonale konfliktsituasjoner for å kunne løse og håndtere konflikter på et tidlig tidspunkt og beskytte sivile mot vold og overgrep.
 1. Anerkjenne og jobbe for aksept for etniske, religiøse og kulturelle minoriteters rettigheter.
 2. Styrke innsatsen mot miljøkriminalitet og grensekryssende kriminalitet, trusler og ekstremisme i europeisk og internasjonalt politi- og justissamarbeid. 
 3. Gjøre barn og ungdoms deltagelse til et bærende prinsipp i freds-, humanitært og forebyggende arbeid og utarbeide en norsk handlingsplan for Sikkerhetsrådsresolusjon 2250 om ungdom, fred og sikkerhet.
 1. Styrke innsatsen for beskyttelse og forebygging av seksuell vold i krig og kriser, respons for ofrene og straffeforfølgelse av gjerningspersonene.
 1. Støtte FNs kartlegginger av alvorlige forbrytelser som begås mot barn i krig og hvilke stridende parter som begår disse forbrytelsene. 
 1. Styrke innsatsen for å forebygge forsvinninger og finne savnede i væpnet konflikt og naturkatastrofer.
 1. Øke fokuset på, og styrke innsatsen for, psykisk helse og bearbeidelse av traumatiske opplevelser blant sivile i konfliktområder.
 1. Stille krav om at alle parter i operasjoner der norske styrker deltar skal følge internasjonal humanitær rett. Norge skal bidra til respekt for folkeretten og ikke delta i operasjoner hvor allierte bryter menneskerettigheter eller internasjonale regler for krig.
 1. Bidra til reell rettsforfølgelse av norske fremmedkrigere, ved at Norge henter hjem og tar ansvar for norske statsborgere som har vært tilknyttet terrororganisasjoner i utlandet, dersom landene de befinner seg i ber om dette.
 1. Sikre at Norge alltid skal bistå norske barn og deres foreldre i å komme hjem til Norge, også i tilfeller hvor en forelder er siktet for lovbrudd i utlandet.
 1. Delt innstilling XIII: 
  1. Flertallet: At norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner normalt må være foranlediget av et FN-mandat. I situasjoner der en vetomakt blokkerer muligheten for å hindre folkemord, vil De Grønne likevel kunne støtte en humanitær intervensjon, gitt bred internasjonal oppslutning og deltagelse.
  2. Mindretallet (Hallvard Surlien, Anna S. Kvam, Trine J. Rydland, Anders S. Danielsen): At norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner skal være i tråd med folkeretten og foranlediget av et FN-mandat.
 1. Arbeide for forpliktende og balansert global nedrustning.
 1. At Norge tilslutter seg det internasjonale forbudet mot atomvåpen. 
 1. Prioritere internasjonalt arbeid for kjernefysisk nedrustning og ikke-spredning, ta en lederrolle internasjonalt i arbeidet mot klasevåpen, landminer og kjemiske og biologiske våpen.
 1. Være en pådriver for at stater forplikter seg til å unngå bruk av eksplosive våpen i byer.
 1. Jobbe for et internasjonalt forbud mot autonome våpensystemer og våpen som er basert på kunstig intelligens, for å hindre en eskaleringsprosess der slike systemer tar beslutninger på et stadig mer overordnet nivå, uten menneskelig involvering. Norge skal videre arbeide for en utvidelse av den internasjonale humanitærretten til å omfatte digitale våpen.
 2. Gjennomgå norsk våpeneksportregelverk og -kontroll, med sikte på at hensyn til folkeretten ligger til grunn for alle eksporttillatelser, og praktisere regelverket strengt.
 3. Innføre eksportkontroll på nye typer overvåkningsteknologi, som ansiktsgjenkjenning og andre typer biometrisk overvåkning, samt jobbe for at disse teknologiene legges til Wassenaars liste for eksportkontroll.
 4. Ikke tillate salg av våpen eller annet militært materiell til autoritære regimer og til stater som begår alvorlige menneskerettighetsbrudd. 
 5. Kreve sluttbrukererklæring med reeksportklausul fra alle land som kjøper våpen og ammunisjon produsert i Norge.
 1. Jobbe gjennom FNs sikkerhetsråd for menneskerettigheter, internasjonal humanitær rett, humanitær bistand til mennesker i nød, fredelig konfliktløsning, bekjempelse av organisert kriminalitet, det internasjonale rettsvernet for natur og miljø og for å sette sammenhengen mellom klima og sikkerhet på agendaen.
 1. Støtte en reform for styrket representativitet og legitimitet i FNs sikkerhetsråd
 2. Arbeide aktivt for å få slutt på okkupasjoner i strid med folkeretten, som Palestina og Vest-Sahara, og utrede kriminalisering av handel med selskaper og andre aktører som opererer i slike okkuperte områder, samt arbeide for at internasjonale observatørstyrker skal kunne være til stede og fritt rapportere om overgrep de er vitne til. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 28.02.2021
  Hvorfor blande inn regler OL digitale våpen med AI? Skill ut siste setning som eget punkt!