Meny

73 – ASYL- OG FLYKTNINGPOLITIKK

Vi lever i en verden der flere titalls millioner mennesker er på flukt. De Grønnes asyl- og flyktningpolitikk bygger på asylretten og solidaritet med dem som flykter. Noen land velger nå å stenge grensene for mennesker i nød. Da er det særlig viktig at Norge fører en human, anstendig og forutsigbar flyktningpolitikk, med forankring i menneskerettighetene og anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger. Asylinstituttet skal beskytte mennesker med reelle beskyttelsesbehov. Dette forutsetter en individuell og rettssikker behandling av asylsøknader.

Tett og forpliktende samarbeid i Europa og med land i Europas nærområder er nødvendig for å ivareta asylsøkeres og flyktningers grunnleggende rettigheter. Det er verken etisk akseptabelt, rettslig forsvarlig eller bærekraftig for det europeiske samarbeidet at enkeltland får brorparten av byrden med å saksbehandle asylsøknader og sikre rettighetene til det store flertallet asylsøkere og flyktninger som ber om beskyttelse i Europa. I påvente av felleseuropeiske løsninger på tvers av hele EU, vil De Grønne styrke samarbeidet med andre EU-land i såkalte “koalisjoner av villige” om rimelig ansvarsfordeling for asylsøkere, og om evakuering ved akutte humanitære situasjoner i flyktningleirer innenfor Europas grenser. 

FNs klimapanel og FNs naturpanel advarer om at klima- og naturkrisen kan tvinge mange til å måtte flytte og flykte i årene som kommer. Politikk for å løse klima- og naturkrisen, kombinert med sikre fred og sikkerhet, styrke demokrati, menneskerettigheter og utvikling er avgjørende for å skape en verden der færre ser seg nødt til å flykte fra sine hjem.

De Grønne vil:

 1. Styrke den humanitære bistanden for å hjelpe internt og regionalt fordrevne mennesker.
 1. Grunnlovsfeste retten til å søke asyl.
 1. Ta imot langt flere kvoteflyktninger enn i dag, og som et minimum følge FNs anbefalinger.
 1. Jobbe for et felles europeisk asylsystem som forsvarer asylretten og skaper en rettferdig og fornuftig fordeling av asylsøkere mellom europeiske land.
 1. Bidra til internasjonale løsninger for å gi beskyttelse til mennesker som flykter på grunn av klimaendringer og naturødeleggelser, og jobbe for at Norge skal ta imot et gitt antall slike flyktninger årlig.
 1. Arbeide for internasjonale avtaler som sikrer lovlige veier til Europa for de som trenger beskyttelse.
 1. Samarbeide med andre europeiske land om å relokalisere asylsøkere fra områdene rundt Middelhavet, og ikke gjennomføre Dublin-returer til Hellas, Italia og andre utsatte land så lenge kapasiteten der er utilstrekkelig.
 2. Arbeide for å oppheve flyktningavtalen mellom EU og Tyrkia.
 3. Ta initiativ til felleseuropeiske løsninger for å sikre tilstrekkelig søk- og redningskapasitet i Middelhavet.
 1. Sikre rettighetene til barn og andre sårbare grupper på flukt ved å gjeninnføre rimelighetsvilkåret for internflukt, som sier at ingen skal sendes tilbake til flukt i hjemlandet om det blir vanskelig for dem å klare seg.
 1. At myndighetene ikke skal tilbakekalle statsborgerskap, og som et minimum innføre en foreldelsesfrist for tilbakekallelse. Barn skal ikke tape sitt statsborgerskap, uavhengig av foreldrenes sak. (Likelydende punkt i kap. 60)
 2. Overføre ansvaret for alle enslige mindreårige asylsøkere til barnevernet, legge større vekt på barnets beste i asylsaker og sikre at Barnekonvensjonen alltid trumfer innvandringspolitiske hensyn.  
 1. Verne om retten til familieliv ved å fjerne urimelige barrierer for familiegjenforening, deriblant søknadsgebyr og inntektskrav.
 1. Forkorte saksbehandlingstiden i asyl- og familieinnvandringssaker.
 1. Styrke rettssikkerheten for asylsøkere ved å innføre topartsprosess i Utlendingsnemnda, tilby flere timer rettshjelp og sikre forutsigbare bevilgninger til spesielle rettshjelpstiltak. 
 1. Styrke kompetansen hos utlendingsforvaltningen i LHBTI+-spørsmål og sikre mulighet til å søke asyl i Norge for mennesker som flykter på grunn av sin kjønnsidentitet eller seksuelle legning.
 1. Gi arbeidstillatelse og rett til helsehjelp til papirløse mennesker uten oppholdstillatelse som av ulike årsaker ikke kan bli sendt til hjemlandet.
 2. Gi asylsøkere midlertidig arbeidstillatelse fra dagen de har søkt asyl.
 1. Sikre etterforskning og oppfølging av forsvinningssaker av barn fra asylmottak.
 2. Følge FNs konvensjon om statsløses stilling, innføre en definisjon av statsløshet i lovverket, gjøre statsløshet til et selvstendig oppholdsgrunnlag og ikke frata noen statsborgerskapet hvis det fører til at de blir statsløse.
 1. Oppheve ordningen med midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år.
 1. Legge til rette for og motivere til frivillig retur, og gjennomføre raskere retur etter endelig avslag.
 1. Bedre forholdene på Trandum, blant annet ved å utvide tolketilbudet, innføre uavhengig psykologfaglig kompetanse, sørge for menneskerettslig holdbar behandling av de som bor der og begrense opphold til maks 72 timer.
 1. Stoppe dagens praksis med opphør av flyktningstatus.
 1. Ikke returnere mennesker til land som FN definerer som utrygge.
 1. Sikre at UDI har ressurser til å få ned ventekøene i asylmottak, og gi grundig og rask saksbehandling av søknader om asyl, opphold og familiegjenforening.
 1. Kartlegge asylsøkeres fysiske og psykiske helsetilstand kort tid etter ankomst.
 1. Styrke kompetanse om sårbare asylsøkere hos UDI og ansatte ved asylmottak.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 04.12.2020
  Jeg mener at det er viktig at dette ikke bare gjelder barn, men også voksne som kommer i denne situasjonen ved at de kom til landet som barn og blir straffa når de så er blitt voksne.