Meny

74 – GLOBAL UTVIKLING OG HUMANITÆR BISTAND

Klimaendringer, naturkatastrofer, krig og konflikt forårsaker og forverrer humanitære utfordringer. Bedre lokal beredskap mot naturkatastrofer vil bidra til at mennesker i krise får rask og god hjelp. Byene spiller en viktig rolle i kampen mot klimaendringene. Vi vil støtte opp om byutvikling som hindrer klimagassutslipp og naturtap, dele erfaringer fra norske byer og hente inspirasjon hjem. Lokal matproduksjon og bygdeutvikling bør også få en mer sentral plass i norsk bistand.

Seksuelle og reproduktive rettigheter, likestilling og barns behov er andre prioriterte tema. Utdanning er en nøkkel for å nå flere mål, som bedre likestilling, lengre liv, anstendig arbeid og mindre ulikhet. Globale helsetiltak er blant den bistanden vi vet fungerer best og mest effektivt, der økt finansiering kan redde og forbedre mange liv, ikke minst innen forebygging og håndtering av pandemier. 

Både nødhjelp og utviklingsbistand må foregå på mottakerens premisser, ha lokalt eierskap og følge gode bistandsprinsipper. Godt styresett og anti-korrupsjonsarbeid er viktig for å hindre konflikter og sikre at skatteinntekter brukes til innbyggernes beste, og for å hindre rovdrift på naturen. Sterke sivilsamfunn, god statsforvaltning og lokal næringsutvikling er derfor satsningsområder. Gunstige lån kan være nødvendig, men det er viktigere å bidra til næringsutvikling som kan dekke lokale behov og gi inntekter fra regionale og globale markeder. 

Sivilsamfunnsorganisasjonene kjenner lokale forhold og er viktige samarbeidspartnere i utviklingspolitikken. Et sterkt sivilsamfunn styrker demokratiet, avlaster staten, støtter sårbare og marginaliserte grupper og bidrar til utvikling. Fokuset på statens ansvar for – og evne til – å sikre innbyggernes menneskerettigheter og ytringsfrihet bør likevel styrkes.

De Grønne vil:

 1. At minst én prosent av nasjonalinntekten skal gå til humanitær bistand og utviklingsbistand.
 1. Prioritere arbeid for å sikre jenter utdanning og styrke kvinners rettigheter i arbeidslivet, innen seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, og mot vold i nære relasjoner. 
 1. Videreføre innsatsen mot mødredødelighet og barnedødelighet.
 1. Støtte opp om aktører som jobber for trygg, lovlig og selvbestemt abort og økt tilgang til trygge aborttjenester globalt.
 2. Fremme jenters rett og mulighet til å gå på skole også når de har mensen og løfte seksuell og reproduktiv helse, selvbestemmelse og rettigheter i utdanningsbistanden, herunder seksuelle minoriteters rettigheter. 
 1. Arbeide for at den offentlige skolen skal være gratis og tilgjengelig for alle, slik at alle barn og unge, uavhengig sosial bakgrunn, kjønn, etnisitet og funksjonsnivå, får sin rett til utdanning oppfylt.  
 1. Utelukke profittbaserte aktører innenfor utdanningssektoren fra å motta norsk bistand.
 1. Videreføre arbeidet med forebygging av angrep mot helsetjenester og skoler, herunder Safe Schools-arbeidet.
 1. Videreføre Norges globale arbeid for å sikre tilgang til utdanning i humanitære kriser. 
 1. Arbeide for byutvikling med energieffektive og universelt tilgjengelige bygg- og transportløsninger, bidra til å bevare matjord og annen natur så langt mulig ved utvikling av urbane områder, støtte UN Habitats arbeid for bærekraftig byutvikling og støtte opp om byer som tar ansvar og setter ambisiøse klimamål.
 2. Støtte kapasitetsbygging for økt motstandsdyktighet i lokalsamfunn som er spesielt utsatt for naturkatastrofer, gjennom støtte til nasjonale og lokale aktører som er til stede før, under og etter en katastrofe.
 1. Bidra til å gjenreise lokalsamfunn som er ødelagt i krig og konflikt.
 1. Bygge opp robuste nasjonale skattemyndigheter ved å styrke Skatt for utvikling, slik at land selv kan finansiere grunnleggende velferdstjenester, opprettholde infrastruktur og håndtere kriminalitet.
 1. Arbeide for en rettferdig gjeldshåndteringsmekanisme under FN, og for et bindende internasjonalt regelverk for ansvarlig långivning. 
 1. Bidra til lokal næringsutvikling ved å videreføre satsingen på strategiske partnerskap med næringslivet som kan sikre at investeringer i utviklingsland kommer befolkningen til gode, og utvide satsingen til å dekke klima- og miljøtiltak på tvers av sektorer.
   
 2. Øke lokal ungdomsdeltagelse i bistand, inkludert i planleggingsfasen.
 1. Styrke offentlighet og ansvarliggjøring i samarbeidslandene ved å prioritere støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner og uavhengige medier, og utarbeide en helhetlig strategi for styrking av sivilsamfunn med vekt på representasjon, lokal forankring og bredde.
 1. Fortsette Norges viktige arbeid med å beskytte og støtte menneskerettighetsforkjempere, og søke partnerskap med andre land, sivilsamfunn og næringsliv for å sikre at menneskerettighetene vernes. 
 1. Løfte urfolk som målgruppe i norsk utviklingspolitikk.
 1. Støtte finansieringsmekanismer som kan bidra til å gjøre viktige medisiner tilgjengelige for alle, og arbeide for at land oftere kan produsere medisiner under unntak fra patentene med en folkehelsebegrunnelse.
 1. Være en global pådriver for offentlige utdannings- og helsetilbud, herunder psykisk helsevern, med formål om å fremme lengre liv, likestilling og mulighet for arbeid, samt bekjempe ulikhet. 
 2. Øke støtten til vaksinering mot og bekjempelse av neglisjerte tropiske sykdommer og sykdommer som rammer mange i fattige land, gjøre medisiner av høy kvalitet tilgjengelige for disse landene og tilby medisiner gratis under store sykdomsutbrudd.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 07.12.2020
  Kunne vi konkretisert dette litt mer. Hvor, når og hvordan bør dette gjøres? Er det i prosjekter som skjer i konkete lokalmiljø? Eller i større prosjekter?