Meny

75 – MILJØ- OG KLIMABISTAND

Norge skal bli et foregangsland i kampen for det globale miljøet. Et levelig klima og levende natur i hele verden er avgjørende for trygghet og velferd. Et av de billigste og mest effektive tiltakene for å løse klima- og naturkrisen er å bevare naturområder og naturlige karbonlagre, på land og i havet. Ikke minst betyr det å ta vare på naturlige skoger, der to tredjedeler av alle arter i verden lever. 

I tillegg til den ordinære bistandsprosenten vil De Grønne gi én klima- og naturprosent av bruttonasjonalinntekten til miljøformål. Denne bistanden skal rettes mot tiltak som kutter klimautslipp, hindrer ødeleggelse av natur og miljø, restaurerer ødelagte økosystemer og legger naturbaserte løsninger til grunn. Eksempler er: fornybar energi og utslippsfrie transportsystemer, klimatilpasning, bærekraftig og økosystembasert natur- og naturressursforvaltning, bekjempelse av marin forsøpling, samt utvikling av grønn matproduksjon og industri. Bistanden skal prioritere de mest sårbare statene og menneskene som er mest utsatt.

Investeringer i fattige land oppfattes ofte som mer risikofylte enn i industriland. Bistand kan dempe denne risikoen, og dermed utløse grønne investeringer mange ganger større enn det offentlige bidraget. Det er avgjørende at miljø- og klimabistand ikke går på bekostning av annet utviklingsarbeid og humanitær nødhjelp.

De Grønne vil:
 

 1. Innføre en klima- og naturprosent i bistanden, hvor et beløp tilsvarende én prosent av nasjonalinntekten (BNI) overføres årlig fra Oljefondet til klimatiltak, klimatilpasning og naturbevaring i utviklingsland. (likelydende punkt i kap. 20)
 2. Doble støtten til klima- og skoginitiativet og utvide det til et internasjonalt naturprosjekt, som i tillegg til regnskog skal bidra til bevaring av våtmarker, mangroveskoger og sjøgressenger.
 1. Stille krav om offentlige klima- og miljøplaner og rapportering for alle store mottakere av bistandsmidler.
 2. Gi minst 10 milliarder kroner i gavebistand til FNs grønne klimafond per år, som del av klima- og naturprosenten. 
 3. Avvikle bistandsprogrammet Olje for utvikling og overføre ressursene til Ren energi for utvikling med vekt på å utvikle lokal produksjon og eierskap.
 1. Gjøre Hav for utvikling til et storskala, langsiktig program for kunnskaps- og kapasitetsbygging om helhetlig havforvaltning globalt.
 2. Innrette fiskeribistanden mot bærekraftig forvaltning av fiskeriressurser og arbeidet mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske gjennom Fisk for utvikling.
 1. Prioritere programmet Landbruk for utvikling og et bærekraftig, mindre ressurskrevende jordbruk i norsk utviklingssamarbeid, og bruke en større andel av bistanden til å støtte bærekraftig og klimarobust matproduksjon for lokale behov.
 1. At investeringer og planer i klima- og miljøbistanden skal være robuste mot framtidige klimaendringer og være tilpasset de langsiktige målene under Paris-avtalen og Kunming-avtalen.
 1. Sikre tilgang til ren energi ved å styrke garantiordningen for investeringer i fornybar energi i utviklingsland.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 02.12.2020
  I kapittelet om Oljefondet står det samtidig "Samtidig vil vi jobbe for å opprettholde fondets størrelse, slik at deler av avkastningen fortsatt kan bidra til å finansiere velferdsoppgaver i Norge i framtida." Hvordan er dette ment å henge sammen?
 • 21.01.2021
  Det står vel ikke at alt skal gå til velferd ? Vi må kunne bruke noe av rikdommen vår til klimatiltak, dersom vi ønsker fart i sakene.