Meny

24 – INDUSTRI

Siden 1990 har fastlandsindustrien i Norge økt produksjonen kraftig, samtidig som klimagassutslippene har blitt redusert med over 40 prosent. Nå står imidlertid industrien overfor neste utfordring: Å fjerne alle klimagassutslipp og slik innføre helt nye standarder for industriproduksjon. Denne utfordringen må løses samtidig som industrien erstatter dagens lineære modeller med sirkulære produksjonsmønstre.

Det grønne skiftet i industrien er et stort prosjekt som vil kreve store ressurser og investeringer. Samtidig er det en unik mulighet for Norge til å forsyne verden med industriprodukter i verdensklasse, produsert uten utslipp. De Grønne mener staten må spille en nøkkelrolle i å legge forholdene til rette for dette teknologiske skiftet. Derfor vil vi blant annet gi trygge- og stabile rammevilkår og øke støtten til miljøinnovasjon og -omlegging.

De Grønne vil:

 1. Styrke Norges grønne konkurransekraft ved å legge til rette for industriklynger som bidrar til å utvikle ny klimateknologi, blant annet gjennom å styrke miljøteknologiordningen og Enova.
 2. Utvikle eksisterende og skape nye industriklynger hvor forsvarlig håndtering og utnytting av ressursstrømmer og tidligere tiders avfall bidrar til ny og lønnsom industri.
 1. Utvikle den norske næringsmiddelindustrien for å sikre arbeidsplasser over hele landet og stimulere til smartere utnyttelse av bioressursene og null utslipp av klimagasser i produksjonen. 
 2. Skape nye muligheter for verftsindustrien ved å satse på flytende og bunnfast havvindkraft og andre maritime løsninger for fornybar energi, karbonhåndtering, grønn hydrogen og elektrifisering av sjøtransporten.
 1. At den norske fastlandsindustrien skal ha null utslipp av klimagasser innen 2035. For å få til dette vil vi gjennomføre en storstilt satsing på karbonfangst- og lagring (CCS), hydrogen fra fornybare energikilder og satse på fornybart råstoff og brensel.
 2. Fortsette arbeidet med å fjerne alle skadelige utslipp til luft og til naturen fra fastlandsindustrien gjennom overvåking, nye krav og investeringsstøtte, samt å sørge for opprydding i gamle synder med mål om at dette skal bli ressurser som skaper nye næringer. 
 3. Beholde ordningen med CO2-kompensasjon, så lenge denne eksisterer og tillates innenfor EU, for å unngå utflytting av industriarbeidsplasser til områder med høyere utslipp. 
 1. At Norge skal bli verdens første land til å drive en sirkulær gruveindustri, hvor alle ressurser og avfallsstrømmer skal tas hånd om. 
 2. Arbeide for at Norge sammen med EU skal innføre toll som straffer land og produsenter som ikke etterlever internasjonale klimaavtaler eller andre miljøavtaler.
 1. Tilrettelegge for tredjepartsfinansiering av store lønnsomme miljøprosjekter i industrien, som ofte regnes som for lønnsomme til å kvalifisere til offentlige støtte, men har for lav avkastning til at de blir gjennomført av industriselskapene. 
 2. At norsk industri sikres tilgang til langsiktige avtaler om strøm. Modellen for nettariffer må sikre at ikke industrien får urimelig høy nettleie som følge av at Norge bygger ut et framtidsretta strømnett. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 29.12.2020
  Industrimaterialer. Må studere biomimicry, hvordan naturen selv bruker enkle materialer for gode produkter. Foreslår å insentivere grupper som får tilgang på 2D printers og se på å anvende hva de lører fra naturens oppbygging av sine produkter
 • 21.01.2021
  Dette vil kreve mye ressurser. Ett sted går grensen for om en oppnår mer reduksjon av energi enn det som disse ressursene krever. Vi kan vel ikke vente til all energi er utslippsfri ? Produktene vil nødvendigvis bli dyrere, og der er det også en barriere. Litt kaldt vann bare....