Meny

25 – OFFENTLIGE INNKJØP

Hvert år kjøper det offentlige varer og tjenester for flere hundre milliarder kroner. Som prinsipp bør målet for anskaffelsene være å skape en bærekraftig utvikling, til beste for det offentlige, leverandørene og befolkningen. De Grønne vil at det offentlige skal bruke sin innkjøpsmakt som en drivkraft for det grønne skiftet ved å stille strenge miljøkrav knyttet til ressursforbruk og utslipp, og stimulere til innovasjon, grønn næringsutvikling og nye arbeidsplasser. 

De Grønne vil jobbe for at innkjøperne har den informasjonen og kompetansen de trenger. Gjennom krav til merkeordninger og sertifiseringer vil informasjonen til alle andre forbrukere forbedres, samtidig som det vil stimulere til økt miljøkompetanse og oppmerksomhet hos bedriftene. Vi vil også jobbe for å forenkle dagens regelverk og gjøre det smidigere i en verden som endrer seg raskt.

De Grønne vil:

 1. At offentlige innkjøp skal drive frem nye, miljøvennlige løsninger, innovasjon og næringsmuligheter, blant annet gjennom krav i anbud og bruk av utviklingskontrakter. 
 2. Innføre ordninger for risikoavlastning hos offentlige innkjøpere for å legge til rette for innovative offentlige anskaffelser.
 3. Styrke bestillerkompetansen ved offentlige anskaffelser.
 4. Som hovedregel stille krav om energipositive bygg med miljøvennlige materialer ved rehabilitering og bygging av offentlige bygg, og prioritere gjenbruk av eksisterende bygninger framfor nybygg der dette er hensiktsmessig.
 5. Som hovedregel stille krav om grønne tak, solceller eller solfangere på tak ved bygging av offentlige bygg.
 1. Prioritere utslippsfri transport ved offentlig kjøp av varer og tjenester der det er tilgjengelig, og gjøre dette til et absolutt krav innen 2025. 
 1. Bidra til teknologiutvikling ved å etterspørre velferdsteknologi som fremmer helse, deltakelse og livskvalitet.
 2. Bruke offentlige anskaffelser til å fremme et seriøst arbeidsliv, blant annet ved å stille krav til tariffavtale, lærlingekontrakter og kvalitet.
 3. At stat, kommuner og fylker bruker innkjøpsmakten sin til å velge kortreist, plantebasert, sunn og økologisk mat i egen virksomhet, institusjoner og foretak. (likelydende punkt i kap. 29)
 4. Prioritere produkter med ekstra god dyrevelferd i offentlige matinnkjøp.
 5. Bruke offentlige innkjøp aktivt til å etterspørre miljømerkede produkter, for å begrense bruk av miljøgifter og andre skadelige kjemikalier. (likelydende punkt i kap. 4)
 6. Stille krav om resirkulerbarhet og fullstendige livsløpsanalyser i offentlige innkjøp. (likelydende punkt i kap. 23)
 7. At offentlig sektors innkjøpsmakt brukes for å skape marked for sluttproduktene i sirkulærøkonomien, for eksempel gjenbruk av strøsand, biogass og rivingsmaterialer fra byggeprosjekter, restmasser fra gruver til bruk i fyllmasser, betong og murstein.(likelydende punkt i kap. 23)
 1. Sikre at offentlige innkjøp skal være avskogingsfrie og ikke bidra til regnskogsødeleggelse. 
 2. Sørge for at det offentlige aktivt velger produkter som er returnerbare, gjenvinnbare og gjenbrukbare.
 1. Sørge for at miljøkrav i offentlige anbud skal vektes minimum 50 prosent. 
 2. Fremme sikre og personvernvennlige IT-tjenester gjennom offentlige innkjøp.
 1. Senke terskelen for at små og mellomstore bedrifter kan delta i offentlige anbudsprosesser, og bidra til at norske kommuner kan bruke sin innkjøpsmakt til å skape grønne arbeidsplasser i sitt nærmiljø.
 2. Legge til rette for at sosiale entreprenører kan løse oppgaver på vegne av fellesskapet. 
 3. Etablere en møteplass der offentlig sektor kan legge frem sine behov for næringslivet, inspirert av det britiske Small Business Research Initiative.
 4. Bedre muligheten for at kommuner kan gjøre direkte innkjøp fra lokale leverandører ved å forenkle anbudsprosesser for små anskaffelser i offentlig sektor.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 30.11.2020
  Ved mange offentlige anbud er det ikke relevant å stille miljøkrav. Det det er relevant å stille miljøkrav, bør det ofte skje i form av kvalifikasjonskriterier, dvs. kriterier som leverandørene må oppfylle, heller enn tildelingskriterier, dvs. kriterier som blir vurdert blant flere andre kriterier ved tildeling.
 • 04.12.2020
  Når det gjelder offentlige innkjøp mener jeg at man må tilse at anbudskonkurranser og utlysninger utformes slik at norsk næringsliv har mulighet til å delta i konkurranse om oppdrag (både på nasjonalt og lokalt/regionalt nivå). Pga av konkurranseregler kan man vel neppe prioritere norske virksomheter, men de bør vel kunne være med i konkurransen.Som eksempel på dette er helsevesenet, hvor det nå arbeides med innføring av journalsystemer som er så store at norske store aktører neppe kan delta som underleverandører engang.
 • 04.01.2021
  Kan ta med her at materialene etterhvert skal bli enten produsentens eie, eller at materialene er lett resyklingsbare
 • 21.01.2021
  Her nevnes en hærskare krav. Og at innkjøpers kompetanse skal heves. Han/hun trenger hjelp !! Nytt punkt som ikke kan overvurderes. "Utarbeide Manual/Håndbok som formulerer spesifiserte krav for de forskjellige områdene og problemstillingene.