Meny

26 – GRÜNDERE OG SMÅBEDRIFTER

Skal Norge omstille seg fra en oljeøkonomi til en kunnskapsøkonomi må vi skape mange nye jobber i årene som kommer. Det største potensialet for dette er i oppstartsbedriftene og mindre bedrifter. Disse bedriftene er morgendagens eksport- og hjørnesteinsbedrifter, og en svært viktig kilde til omstilling og nyskaping i norsk næringsliv. 

De største barrierene for vekst i norske scale-ups er tilgang på kvalifisert arbeidskraft, tilgang på egenkapital og manglende etterspørsel etter produkter. De Grønne vil fjerne disse barrierene gjennom målrettede tiltak og virkemidler. Offentlige innkjøp må brukes som en motor for innovasjon ved å kjøpe varer og tjenester fra oppstartsbedrifter. Statlige forskningsprogrammer, støtteordninger og selskaper må få mandat til å ta større risiko, med større midler og lengre tidsrammer. Det bør også legges til rette for etablering av et hjemmemarked for norskutviklede konsepter og produkter. Slik kan mulighetene for å realisere det fulle potensialet til mulige «game changer»-selskaper forbedres.

De Grønne vil:

 1. Gi bedre insentiver for investeringer i ny næringsvirksomhet, for eksempel ved å endre skattereglene slik at det blir mer attraktivt å investere i små og mellomstore bedrifter enn i eiendom.
 2. Øke tilgangen på kompetent, risikovillig kapital i næringslivet, særlig i tidlig vekst- og ekspansjonsfase. Statlige selskaper skal ta større risiko når de investerer i selskaper med stort vekstpotensial.
 3. Legge til rette for og styrke inkubatorer, og lokale næringsmiljøer, samt folkefinansieringsplattformer som kan bidra til å få i gang en virksomhet. Videreføre og styrke satsingen på klynger og katapultsentre. 
 4. Øke bunnfradraget i formuesskatten, samtidig som skattesatsen økes på større formuer. (Likelydende punkt i kap. 19)
 5. Lette vilkårene for etablering og drift av små og mellomstore bedrifter ved å forenkle skatteregler og rapporteringskrav, og gjøre det enklere for små bedrifter å delta i offentlige anbud.
 1. Fortsette å utvide opsjonsskatteordningen for å gjøre det lettere for oppstartsselskaper å rekruttere og holde på kompetent arbeidskraft i konkurranse med etablerte selskaper nasjonalt og globalt.
 2. Øke støtten til markedsføring av lokalt baserte reiselivstjenester i områder som kan nås med miljøvennlige reiseformer.
   
 3. Øke de regionale midlene til fylkeskommunene, blant annet for at kommuner med spesielt høy ledighet kan tildeles ekstra støtte til tiltak for lokal næringsutvikling.
 4. Verne om ordningen med redusert arbeidsgiveravgift i distriktskommuner og utvide ordningen innenfor rammene av EØS-avtalen.
 5. Jobbe for å styrke rettighetene og det sosiale sikkerhetsnettet for selvstendig næringsdrivende.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 29.12.2020
  I noen land er mikrobedrifter og småbedrifter en god løsning, som kan gå en vei utenom boksen, og det trenges, kan ikke drive tradisjonemt med en omformende økonomi