Meny

32 – OPPDRETT OG HAVBRUK

Norge har solid kompetanse innen fiskeoppdrett og en lang kyst med gode strømforhold. Dette gir oss fantastiske muligheter for bærekraftig verdiskapning fra havbruk. Tang- og taredyrking kan generere store inntekter. Samtidig kan det motvirke klimaendringer og havforsuring og rense havet for forurensning. Ved å utvikle integrert havbruk kan vi utnytte avfall og biprodukter fra fiskeoppdrett til produksjon av tare og skjell. På denne måten kan vi bygge opp nye næringer samtidig som vi reduserer miljøavtrykket fra fiskeoppdrett. 

De Grønne vil utnytte disse mulighetene ved å satse på forskning og utvikling og kommersialisering av ny teknologi. Samtidig vil vi stille strenge krav til omstilling av dagens produksjon av oppdrettslaks. For oss er det en forutsetning at all næringsvirksomhet skjer innenfor naturens tålegrenser. Dette er ikke tilfelle for dagens lakseoppdrett, som er en av de verste miljøsynderne langs kysten. Forurensing, rømt laks og lakselus knyttet til slik oppdrett truer norske villaksbestander og skader økosystemene. I årene som kommer trengs det en storstilt omstilling til en produksjonsformer med null utslipp, null lus og null rømming. 

Næringen har også store utfordringer knyttet til dyrevelferden, både hva gjelder sykdom, avlusningsmetoder og mengden fisk i merdene. Dyrevelferd må vektlegges langt tyngre. Dette er tvingende nødvendig for å ta vare på livet i havet og i fjordene, men også avgjørende for at oppdrettsnæringen kan fortsette å betjene internasjonale markeder og bidra til langsiktig verdiskaping for samfunnet.

De Grønne vil:

 1. Gjennomføre en omstilling av hele havbruksnæringa i retning av integrert, kretsløpsbasert havbruk med null utslipp. Omfanget av oppdrettsvirksomheten skal tilpasses et nivå som er forsvarlig av hensyn til miljø og dyrevelferd.
 2. Kun gi nye konsesjoner til lukkede oppdrettsanlegg og kreve lukket teknologi på alle eksisterende anlegg innen 2030. Vekst på eksisterende anlegg før 2030 skal ikke tillates, med mindre de har null utslipp, null lus, null rømming og lav dødelighet. (likelydende punkt i kap. 3)
 3. Skjerpe kravene til dyrevelferd for oppdrettsvirksomheten, for eksempel ved å redusere antall fisk per merd, avvikle lusebehandling med leppefisk og termisk avlusning, samt utvide kravene til rapportering av sykdommer. 
 4. Ta hensyn til all relevant miljøpåvirkning ved vurdering av hvilke anlegg som skal redusere sin produksjonskapasitet og følge faglige anbefalinger.
 5. Utvide og trappe opp spleiselaget mellom staten og oppdrettsindustrien om FoU, teknologiutvikling og investeringer i lukkede anlegg og miljøløsninger.
 6. Bygge opp bærekraftig fôrproduksjon i Norge med et mål om at mest mulig av fôret til norsk oppdrett skal komme fra norske ressurser innen 2030. Produksjonsomfanget i oppdrettsnæringen må tilpasses dette målet.
 7. Intensivere tilsynet med oppdrettsvirksomheten fra alle relevante myndigheter.
 8. Styrke den uavhengige forskningen om hvordan oppdrett påvirker økosystemer i fjorder og havområder.
 9. Pålegge forurensningsmyndighetene å ta hensyn til alle relevante miljøfaktorer når de behandler utslippstillatelser, inkludert påvirkning på villaks fra rømming og lus.
 10. Hjemle vannforskriften i akvakulturloven slik at den blir bindende for oppdrettsvirksomheten og må legges til grunn i all enkeltsaksbehandling.
 11. Skjerpe kravene til overvåkning av miljøpåvirkningen fra eksisterende og nye oppdrettsanlegg.
 12. Beskytte viktige fiskefelt, korallrev og andre sårbare områder mot oppdrettsvirksomhet.
 13. Innføre både grunnrenteskatt og en miljøavgift på oppdrett.
 14. Satse på forskning, utvikling og vekst innen plantebasert havbruk.
 15. Innføre hjemfallsordninger for oppdrettslokaliteter for å hindre permanent privatisering av fjord og kystområder.
 16. Innføre forbud mot å skifte ballastvann eller tømme kjemikalier fra lusebehandling nær sårbare områder, og avvikle bruk av kitinhemmere.
 17. Få på plass obligatoriske systemer for sporing av rømt oppdrettslaks.
 18. Utvide grensene for nasjonale laksefjorder og avvikle all oppdrettsvirksomhet i disse fjordene.
 19. At norsk oppdrettsnæring legges til rette for nulltap av fosfor.
 20. Satse på klimasmarte koblinger mellom kraftkrevende industri og matproduksjon i nord, blant annet ved å satse på å bruke utslipp av CO2 fra industriell virksomhet til å produsere marine mikroalger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 08.01.2021
  Skriv heller Tare og algedyrking kan genere.. Tang kultiveres ikke, men tare(makroalger) og mikroalger kultiveres å omsetter for milliarder.
 • 21.01.2021
  Få tørket sukkertare ut i butikkene !!