Meny

34 – BYPOLITIKK

Byene våre vokser og blir stadig mer attraktive. I byene må vi legge til rette for gode og lange liv for innbyggerne ved å redusere bilisme og transportbehov, sikre tilgang til tur- og grøntområder, skape fellesskap og tilhørighet gjennom mangfoldige og gode nabolag der folk møtes og bryr seg om hverandre på tvers av bakgrunner og generasjoner.

Attraktive byer prioriterer barn, grønne byrom og fellesskap. Byer som er bra for barna, er bra for alle. Vi satser på levende bysentre uten bilen. Bilfrie, grønne byrom øker bruken av gater, torg, lekeplasser og parker, som igjen gir bedre grunnlag handelsnæringen, kulturlivet og serveringsstedene. Sammen med en storstilt satsing på sykkelveier, kollektivtransport og trygge gangveier snur vi sentrumsdød til sentrumsliv.

Byene er de viktigste motorene for det grønne skiftet, ved reduserte klimagassutslipp og innføring av sirkulærsamfunnet. Norske byer både kan og må vise vei for resten av verden. Befolkningsvekst kan ikke løses gjennom byspredning og bilbaserte boområder som bygger ned natur, øker transportbehov og reduserer tid til hverandre i hverdagen. Veksten må løses gjennom transformasjon og fortetting av høy kvalitet. Dette forebygger også butikkdød og nedleggelse av viktige tilbud i nærområdene. Flere skal kunne bosette seg i “10-minuttersbyer” der hjem, jobb, nærbutikk, barnehage eller andre tilbud er innenfor rekkevidde av ti minutters sykkel eller gange.

De Grønne vil:

 1. Gjøre det tryggere og enklere å sykle og gå ved å etablere attraktive og sammenhengende gang- og sykkelveinett i alle byer og tettsteder.
 1. Åpne sjøkanten for befolkningen i byer nær sjøen, tilrettelegge for reetablering av det marine livet ved havne- og kaiområder i sjø og vann og etablere grøntkorridorer for dyr og planter i tettbygde strøk.
 1. Sikre gode grøntområder i byene og enkel tilgang til nærnatur, blant annet gjennom en egen nærnaturlov som verner viktige natur- og friluftsområder.
 2. Styrke bynaturen og det biologiske mangfoldet ved å verne, utvide og etablere nye grøntområder i bebygde områder, eksempelvis gjennom ivaretakelse av gamle og planting av stedegne nye trær. 
 3. Gjenåpne bekker og vassdrag for å gjøre disse tilgjengelig for befolkningen og gjøre byene i stand til å takle klimaendringer og økt nedbør.
 4. Sørge for trygg og ren luft i norske byer ved å jobbe for bedre kollektivløsninger, stimulere til utskiftning til rentbrennende vedovner og gi lokalpolitikerne bedre muligheter til å innføre miljødifferensiering i biltrafikken.
 5. Bidra til matkunnskap, fellesskap og levende byrom gjennom prioritering av areal og gode støtteordninger til ulike former for urbant landbruk i byene, parsellhager og skolehager.
 1. Bidra til spennende byrom gjennom å legge bedre til rette for gatekulturelle uttrykk og ikke-kommersiell kunst.
 1. Prioritere bærekraftig og menneskevennlig by- og tettstedsutvikling framfor trafikkflyt og hastighet, og sørge for at statlige aktører innen feltet får dette som eksplisitt mål og styringssignal.
 2. Stimulere til opprettelse av bilfrie gater og torg i byer og tettsteder gjennom by- og bygdemiljøpakker, hvor hovedformålet skal være å skape trygge og trivelige byrom for alle aldersgrupper med lekeplasser og gratis møtesteder. 
 3. Gi kommunene større handlingsrom overfor statlige vegmyndigheter, slik at de får mulighet til å transformere statlige og fylkeskommunale veier til bygater.
 4. Forby bygging av nye bilbaserte kjøpesentre, si nei til utvidelse av eksisterende sentre og planlegge for etterbruk av kjøpesentre.
 5. Jobbe for at byutvikling primært skal skje gjennom å transformere bilbaserte næringsområder og grå arealer til levende, varierte og grønne bomiljøer. Byene må gis handlingsrom til å fremskynde slike endringer, for eksempel ved at de får mulighet til å øke eiendomsskatten for tomteeiere som hindrer ønsket utvikling i et område.
 6. Støtte opp om etablering av grønne tak og kreve dette for alle offentlige bygg der det er mulig.
 7. Styrke byenes egenart ved å heve kommunens kompetanse på norsk arkitektur og landskapsarkitektur, og bygge opp under stedstilpasning og lokale håndverkstradisjoner i nye byggeprosjekter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *