Meny

36 – BOLIGPOLITIKK

Grønn boligpolitikk handler om å sikre alle tilgang på en rimelig bolig det er godt å bo i, med lavt miljøavtrykk. De Grønne vil bruke arkitektur til å tilrettelegge for gode liv som bringer folk sammen, både for at vi kan bruke mindre plass og bo mer sosialt. Boligene våre skal gjøre det lettere å leve klima- og miljøvennlig. Å rive og bygge nytt fører til store klimautslipp. De Grønne ønsker derfor renovering og transformasjon av eksisterende bygg framfor riving av brukbare bygg. 

Dagens boligpriser er altfor høye i de store byene. For mange unge er terskelen til boligmarkedet uoverstigelig. De Grønne vil gjenreise den sosiale boligpolitikken og legge til rette for at flest mulig kan eie sin egen bolig.  Vi vil føre en politikk som gjøre det mulig for alle å leie eller eie en bolig med god bokvalitet til overkommelig pris.

De Grønne vil: 

 1. Jobbe for et forutsigbart utleiemarked med akseptabelt prisnivå for de som ikke ønsker eller har mulighet til å eie egen bolig ved å støtte utviklingen av ikke-kommersielle utleieselskaper eid av ideelle organisasjoner og det offentlige.
 1. Bidra til at flere kan disponere egen bolig under gunstige vilkår ved å innføre en ikke-kommersiell tredje boligsektor i sjiktet mellom kommunale boliger og det åpne markedet og gi kommunene mulighet til å kreve at inntil 30% av leilighetene i nye boligprosjekter avsettes til tredje boligsektor.
 2. Bekjempe boligspekulasjon og begrense prisveksten på boliger, blant annet gjennom gradvis å fjerne rentefradraget for boliglån og utrede økt beskatning på sekundærboliger. (likelydende punkt i kap. 19)
 3. Delt innstilling VII:
  1. Mindretallet (v. Anders S. Danielsen, Hallvard Surlien): Motarbeide sosial ulikhet på boligmarkedet ved å fjerne BSU-ordningen.
  2. Flertallet: Stryk punktet.
 1. Styrke leietakernes rettigheter og jobbe for et mer profesjonalisert og rettferdig leiemarked.
 1. Sikre tilstrekkelig utbygging av boliger som er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. 
 1. Gjøre det mulig for kommuner å stille flere klima- og miljøkrav til alle utbyggere gjennom plan- og bygningsloven.   
 2. Utvide ordningen med startlån og vurdere å gjøre vilkårene mer gunstige for å hjelpe førstegangsetablerere å komme inn på boligmarkedet.
 3. Tilrettelegge bedre for byggfellesskap, boligbyggelag, minihus, økolandsbyer og andre alternative boformer med lavt økologisk fotavtrykk.
 4. Støtte etablering av generasjonskollektiver og andre boformer som gjør det mulig for flere å bo og leve sammen, også ulike demografiske grupper.
 5. Stille krav om grøntområder og levende fellesarealer i alle boligområder.
 6. Videreføre og styrke samarbeidet mellom staten og aktuelle kommuner om områdeløft for å bedre miljø, boforhold og levekår i områder med levekårsutfordringer.
 7. Fjerne det nasjonale taket for kommunal eiendomsskatt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 14.12.2020
  De to siste setningene over om riving bør flyttes ned til et av tallpunktene - gjerne som et nytt førstepunkt siden dette er et svært viktig punkt å profilere i lokal politikk og er en motvekt til bruk og kastmentaliteten).
 • 14.12.2020
  Formuleringen «flere» bør endres til «tydelige».
 • 24.01.2021
  Leietakere i Norge har sterke rettigheter gjennom husleieloven,