Meny

37 – ARBEIDSLIV OG -VILKÅR

Arbeid er det viktigste virkemiddelet for å motvirke fattigdom og sosiale ulikheter, og har stor effekt på den enkeltes inkludering, mestring og helse. Flest mulig skal ha lønnet arbeid og trives i jobben sin. De Grønne vil verne om grunnleggende rettigheter i arbeidslivet, som fast ansettelse og innflytelse over egne arbeidsvilkår. Vi vil legge til rette for aktive arbeidslivsorganisasjoner, en sterk arbeidsmiljølov og et godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet og staten. 

Samarbeidet i arbeidslivet bygger på og skaper gjensidig tillit, og bidrar til at vi har produktive og innovative bedrifter som ivaretar sitt samfunnsansvar. Det er særlig viktig når norsk arbeidsliv skal omstille seg ut av oljealderen og ny teknologi gjør at mange arbeidsoppgaver bli utført på nye måter. Vi vil videreutvikle norsk kompetanse og styrke norsk arbeidsliv gjennom en rask og målrettet omstilling fra oljeavhengighet til et bærekraftig samfunn.

Arbeidsinnvandring er først og fremst et gode for Norge. De Grønne vil legge til rette for mer arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS, med utgangspunkt i norske bedrifters behov for kompetanse og arbeidskraft. Samtidig anerkjenner vi at arbeidsinnvandring gir utfordringer i form av økt konkurranse på arbeidsmarkedet, særlig for unge arbeidstakere, og i form av sosial dumping. Dette krever systematisk innsats mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, både på nasjonalt og europeisk nivå.

De Grønne vil: 

 1. Styrke arbeidsmiljølovens bestemmelser om fast ansettelse, også for ansatte i vikarbyrå. 
 1. Bekjempe ufrivillig deltid og øke andelen hele stillinger i helse- og omsorgssektoren i samarbeid med partene i arbeidslivet.
 1. Utvide ordningen med bransjeavtaler og allmenngjøring av tariffavtaler til flere fagområder, blant annet ved å kreve dokumentasjon på tariffavtale ved fornying eller tildeling av offentlige løyver og kontrakter.
 2. Øke innsatsen for å bekjempe arbeidslivskriminalitet ved å tilføre Arbeidstilsynet, NAV og Skatteetaten økte ressurser slik at de i større grad kan håndheve arbeidsmiljøloven.
 3. Øke støtten til frivillige og ideelle organisasjoner som bistår ofre for sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og tvangsarbeid.
 4. Praktisere prinsippet om lik lønn for arbeid av lik verdi, og utrede ulike tiltak for lønnsutjevning til fordel for kvinnedominerte yrker. (Likelydende punkt i kap. 57)
 5. Samarbeide med partene i arbeidslivet om å redusere normalarbeidstiden, med stor fleksibilitet for den enkelte arbeidsplass for hvordan arbeidstid og arbeidstidsreduksjon skal organiseres. (likelydende punkt i kap. 1 og 18)
 6. Innføre en ekstra ferieuke for foreldre med barn opp til 12 år.
 7. Opprette et forsøksprosjekt med ettårig frivillig siviltjeneste som et tilbud til ungdommer over 15 år som er ferdige med grunnskolen.
 8. Legge til rette for økt medeierskap på arbeidsplassen og økt etablering av medarbeidereide bedrifter. 
 9. Utrede de langsiktige konsekvensene av økende automatisering av vare- og tjenesteproduksjon, med vekt på tiltak som motvirker økt økonomisk ulikhet og sikrer statens skattegrunnlag. (Likelydende punkt i kap. 19)
 10. Stille krav til nye næringer innenfor delingsøkonomien, med mål om et organisert arbeidsliv på lik linje med det øvrige arbeidslivet i Norge. 
 11. Utrede en ordning hvor delingsplattformer er pålagt å være medarbeidereide.
 12. Åpne for uføretrygding i mindre brøker enn 50 prosent.  
 13. Innføre forsøksordninger med å fjerne aktivitetskrav og -begrensninger for mottakere av dagpenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.
 14. Støtte arbeidsgivere som iverksetter ekstraordinære tiltak for kompetanseheving i grønne fag og omskolering fra petroleumsfag.
 1. Gjennomføre en grønn kompetansereform sammen med partene i arbeidslivet og opplæringsaktører, med et omstillingsfond for grønn videreutdanning, omskolering fra petroleumsfag og ekstraordinære tiltak i særlig utsatte bransjer.
 2. Utrede vilkår for at personer med statsborgerskap i land utenfor EU skal kunne gis samme vilkår for midlertidig arbeidstillatelse som EU-borgere. 
 3. Arbeide for et enkelt og forutsigbart regelverk for arbeidsinnvandring, for å sikre raskere tilgang på kvalifisert arbeidskraft, også fra land utenfor EØS-området.
 4. Åpne for kompetente arbeidstakere utenfor EØS kan få opphold i Norge for å søke arbeid, uten å måtte ha et jobbtilbud først.
 5. Sørge for at arbeidsinnvandrere til Norge får informasjon om rettigheter og plikter i arbeidslivet, og tilbud om gratis norskundervisning.
 6. Gi likestillings-og diskrimineringsnemnda myndighet til å fastsette oppreisning i saker innenfor arbeidslivet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 01.12.2020
  Kan dette formuleres på en annen måte eller er det jeg som ikke skjønner greia. Det å være på trygd av noe slag er fryktelig trist og det å bli stilt krav til for å motta denne er helt riktig. Slik det står nå oppfatter jeg at MDG vil fjerne dette, i så fall strider det imot all forskning som viser at man integrerer og skaper et verdigere liv med å måtte stille opp med sin restarbeidskraft.
 • 08.12.2020
  Kunne dette gjøres i kombinasjon med tilbud om veiledning til å ta i bruk sin restarbeidsevne i arbeid eller frivillighet? Dette kunne kommunenes ergoterapeuter bidra til å gjøre mulig.