Meny

38 – VELFERD OG SOSIAL RETTFERDIGHET

Et inkluderende samfunn krever aktiv fattigdomsbekjempelse og et sterkt sosialt sikkerhetsnett. Stadig flere barn vokser opp i fattigdom, mens de aller rikeste har økt sine formuer. Et samfunn med små forskjeller er grunnmuren for å bevare tillit mellom folk og vilje til å slutte opp om felles løsninger. Et samfunn med små forskjeller er også bedre rustet til å gjennomføre de endringene som klima- og naturkrisen krever av oss. De Grønne vil føre en målrettet politikk for et sosialt rettferdig samfunn, der vi bekjemper økende ulikhet, fattigdom og sosiale forskjeller. 

Velferdsstatens ordninger skal bidra til økonomisk trygghet og en anstendig levestandard for barn, småbarnsforeldre, seniorer og alle som har begrensede muligheter til å delta i arbeidslivet. De ulike ordningene må samordnes godt og gjøres tilgjengelig for de som har rett på dem. De Grønne vil føre en omfordelende skattepolitikk og offensiv offentlig velferdspolitikk som skaper trygghet i alle livets faser. 

De Grønne vil sikre et fortsatt sterkt offentlig velferdstilbud til alle. Ideelle og kommersielle aktører kan på noen områder gi et større mangfold og være et positivt supplement, men det er viktig at offentlig velferdsmidler går til å styrke tjenestene og kommer brukerne til gode, ikke til kommersiell profitt.

Det bør bli enklere for mennesker bruke ressursene sine til beste for seg selv og andre samtidig som man mottar hjelp fra velferdsstaten. Vårt mål er at flest mulig skal ha mulighet til å leve gode liv, der de får være ressurser for andre mennesker og bidra i sine egne nettverk og til samfunnets utvikling med sine ferdigheter og egenskaper.

De Grønne vil:

 1. Delt innstilling IV:
  1. Flertallet: At folk med lav eller gjennomsnittlig inntekt skal få redusert inntektsskatt i løpet av stortingsperioden, mens folk med høy inntekt skal betale mer. (likelydende punkt i kap. 19)
  2. Mindretallet (v. Knut F. Qvigstad, Ole-Jacob Christensen): Legge til etter siste setning: “De Grønne vil avvikle inntektsskatten for årsinntekter under 200 000 kroner.”
 1. Bedre brukernes tilgjengelighet til NAV gjennom utvidede telefon- og åpningstider, og opprettholdelse av antall NAV-kontorer.
 1. Styrke saksbehandlingskapasiteten i NAV, sørge for etterutdanning og økt bemanning for å sikre en forsvarlig og effektiv behandling.
 1. Utvide prosjektene med klart språk til hele NAV, slik at vedtak og annen kommunikasjon med brukere blir formidlet på en måte som er forståelig.
 1. Styrke velferdsrettighetene til selvstendig næringsdrivende ved å gjennomgå ordningene for sykepenger, dagpenger og pensjon.
 1. Verne om universelle velferdstjenester som barnetrygd.
 1. Endre dagpengeordningen til også å omfatte nyutdannede og personer som har mindre deltidsstillinger.
 1. Utrede ordninger for borgerlønn tilpasset norsk kontekst og gjennomføre pilotforsøk for å samle erfaringer om virkning og innretning.
 2. Fastsette en nasjonal minstenorm for sosialstøtte som skal fungere som en garantert minsteinntekt og ikke forutsette salg av eiendeler og lignende.
 3. Utrede en ordning der foreldre med barn under 8 år kan forskuttere pensjonsutbetaling tilsvarende minstepensjon ved å ta ut tid tilsvarende ett år tidlig i livet mot å arbeide lenger før de kan gå av med pensjon.
 1. Åpne opp for at foreldrepermisjonen kan tas ut av flere enn de to juridiske foreldrene. (Likelydende punkt i kap. 57)
 1. Gi far og medmor selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger. (Likelydende punkt i kap. 57)
 2. Gå gjennom forholdene for selvstendig næringsdrivende og andre som ikke er i et fast ansettelsesforhold, med sikte på å gjøre det enklere å kombinere barn og familieliv med å drive egen virksomhet.
 1. Tredoble engangsstønaden ved fødsel og adopsjon.
 1. Øke satsene for sosialhjelp til et nivå man kan leve av, for eksempel beregnet ut fra SIFOs standardbudsjett.
 1. Innføre en ordning der ventetid for behandling blir trukket fra perioden med arbeidsavklaringspenger.
 1. Forlenge maksperioden for arbeidsavklaringspenger slik at den muliggjør reell avklaring.
 1. Bedre tilgang til sosiale rettigheter gjennom å forenkle prosessen for registreringsbevis for EØS-borgere.
 1. Styrke de alternative utdanningsløpene og jobbtiltak for å sikre et mer inkluderende arbeidsliv.
 1. Følge opp Rettshjelpsutvalgets utredning og styrke ordningen med fri rettshjelp, blant annet ved å heve inntektsgrensen og inkludere flere sakstyper i ordningen. (Likelydende punkt i kap. 65)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • 01.12.2020
  Bra - men barnevernet bør også styrkes. Det drives i dag på altfor få ressurser, og det går ut over de aller mest sårbare blant oss.
 • 01.12.2020
  Fint punkt, men det kunne gjerne blitt slått sammen med punkt 8.
 • 04.12.2020
  Folk med middels norsk inntekt er superrike. De trenger ikke skatteletter.