|

DEMOKRATI OG DELTAKELSE

1 Leave a comment on paragraph 1 0 Alle mennesker er likeverdige. De Grønne har en grunnleggende tillit til menneskers vilje og evne til å ta ansvar for sin egen og fellesskapets framtid.. Hvis alle ser nytten av å engasjere seg skaper vi mer samhørighet og bedre beslutninger både lokalt, nasjonalt og globalt.

2 Leave a comment on paragraph 2 0 Demokratiet står nå overfor sin største oppgave noensinne. Det er ikke nok å løse de nære og kortsiktige problemene. Hvis livsgrunnlaget skal reddes må vi vise langt mer omtanke for fremtidige generasjoner og det globale fellesskapet. Veien mot et samfunn i økologisk balanse går gjennom dyp solidaritet og ansvar på tvers av landegrenser og generasjoner. De Grønne er overbevist om at den beste grobunnen for dette er økt deltakelse, mer medvirkning, involvering og ansvarliggjøring. 

3 Leave a comment on paragraph 3 0 Norge er et land med sterke demokratiske tradisjoner. I mange generasjoner har høy tillit mellom enkeltmennesker og til fellesskapet skapt velferd og livskvalitet. Men folkestyre er ikke noe som oppstår eller består av seg selv. Demokratiet vårt må hele tiden forsvares og fornyes. I dag er tilliten til demokratiet, og dermed fellesskapet, under press. Ulikhetene øker, globalisering, økt migrasjon og en mer fragmentert offentlighet gjør at stadig flere opplever utenforskap og fremmedgjøring fra offentligheten og de demokratiske prosessene. De Grønne vil gjennomføre en demokratireform som sikrer mer inkludering og et demokrati som er i stand til å møte nye utfordringer.

4 Leave a comment on paragraph 4 0 Demokrati er mer enn stemmerett.. Det forutsetter en spredning av makt i hele samfunnet. Makt utøves gjennom ytringer, organisasjonsliv og økonomiske strukturer. De Grønne vil bekjempe maktkonsentrasjon ved å styrke lokaldemokratiet, sivilsamfunnet og jobbe for jevnere fordeling av ressurser og kapital. Det er også avgjørende å styrke innflytelsen til de gruppene som er svakt representert i demokratiet. 

5 Leave a comment on paragraph 5 0 Politiske partier har et stort ansvar for å bidra til en faktaorientert og inkluderende politisk debatt. Politikere er viktige premissleverandører i samfunnet. Måten de snakker på har stor innvirkning på hvordan den politiske debatten foregår. De Grønne ønsker å bidra til en mangfoldig offentlig debatt, der flere kan kjenne seg igjen og bli inkludert. Vi vil basere oss på kunnskap og alltid sette sak og klart språk foran personangrep og tåkeprat. Vi vil ha en åpen debatt, både i partiet, på Stortinget og i regjeringen. Det skal være enkelt å kritisere oss og å påvirke oss. Vi vil være et mangfoldig og representativt parti som ikke er redd for å lytte eller ombestemme oss når det er gode grunner til det

Side 11

Source: https://databank.mdg.no/program/demokrati-og-deltakelse/