|

Dyrevelferd

1 Leave a comment on paragraph 1 0 Den grønne bevegelsen bygger sin politikk på en grunnleggende respekt for alt liv. Menneskene er knyttet til og avhengig av naturen og dermed av mangfoldet av ulike livsformer på jorda. Derfor jobber Miljøpartiet De Grønne for et samfunn der solidariteten utvides til å omfatte dyr og natur. Vi vil føre en miljøpolitikk som bevarer og reparerer leveområdene for ville dyr og en dyrevelferdspolitikk der husdyr og kjæledyr behandles på en anstendig og respektfull måte. Vi er overbevist om at det er en sterk sammenheng mellom vår respekt og omsorg for dyr og vår respekt og omsorg for hverandre.

2 Leave a comment on paragraph 2 3 I dag lever flere hundre millioner dyr i norske fjøs, oppdrettsmerder og som familiedyr og sportsdyr. De Grønne mener at alle disse dyrene har egenverdi. Egenverdi betyr at dyrenes liv har verdi i seg selv, utenom den nytten de har for oss mennesker. Dyr som holdes i fangenskap av mennesker skal ha mulighet til å utfolde sin naturlige atferd, inkludert hvile, bevegelse og stimulerende aktiviteter, være utendørs i blant og få dekket sosiale behov.

3 Leave a comment on paragraph 3 0 De Grønne mener dyrevelferd fortjener en langt større plass i den norske politiske debatten. Hvis dyrenes rettigheter skal respekteres, er det behov for en reform av mange typer dyrehold i Norge og en langt strengere håndheving av den norske dyrevelferdsloven. Enkelte former for dyrehold, som pelsdyroppdrett, er uforenlig med god dyrevelferd og må avvikles raskest mulig.

4 Leave a comment on paragraph 4 2 De Grønne vil:

5 Leave a comment on paragraph 5 1 • Gå gjennom alle forskrifter som regulerer dyrehold, jakt og fangstmetoder for å styrke krav til dyrevelferd og oppdatere reglene i tråd med dyrevelferdslovens beskyttelse av dyrs artstypiske og individuelle behov.

6 Leave a comment on paragraph 6 3 • Forby pelsdyroppdrett og import av produkter fra pelsdyroppdrett. 

7 Leave a comment on paragraph 7 3 • Omstille norsk kyllingproduksjon ved å kreve sunnere raser, samt sikre kyllingene mer plass, naturlig stimuli, bedre luft og tilgang på dagslys.

8 Leave a comment on paragraph 8 2  • Jobbe for å ha like høye krav til dyrevelferd for norske og importerte varer. 

9 Leave a comment on paragraph 9 1 • Forebygge dyretragedier og dårlig dyrevelferd ved å øke ressursene til tilsyn med dyrehold og opprette et eget dyretilsyn under Klima- og miljødepartementet. 

10 Leave a comment on paragraph 10 0 • Forby avl og import av dyreraser som genetisk medfører store helseskader eller lidelser for dyrene. 

11 Leave a comment on paragraph 11 0 • Inkludere dyrekunnskap i naturfag og etikkundervisning i grunnskolen for å fremme innsikt i etisk behandling av tamme og ville dyr. 

12 Leave a comment on paragraph 12 0 • Fremme alternativer til dyreforsøk og stramme inn regelverket for å hindre dyreforsøk som forårsaker smerte, stress og angst. 

13 Leave a comment on paragraph 13 1 • Videreføre prøveprosjektet med dyrepoliti og utvide dette til resten av landet. 

14 Leave a comment on paragraph 14 0 • Fremskynde løsdriftskravet for kyr til 2024, og tilby investeringsstøtte til små- og mellomstore fjøs som må ombygges.

15 Leave a comment on paragraph 15 0 • Innføre lavere maksimumsgrenser for antall fisk i en merd, støtte stressreduserende tiltak og dyrevennlige metoder for fjerning av lakselus. 

16 Leave a comment on paragraph 16 0 • Skjerpe regelverket for å hindre at dyr utnyttes i underholdningsøyemed. 

17 Leave a comment on paragraph 17 1 • Stille krav om kortere dyretransporter og legge til rette for økt bruk av lokale gårdsslakterier og mobile slakterier. 

18 Leave a comment on paragraph 18 1 • Forebygge skader på ville dyr og beitedyr grunnet menneskelig aktivitet, for eksempel i forbindelse med veitrafikk, jernbane og slått. 

19 Leave a comment on paragraph 19 3 • Styrke forskningen på dyr, fugler og fisk sine artstypiske behov og evne til å føle frykt og smerte. 

20 Leave a comment on paragraph 20 1 • Videreutvikle økologisk jordbruk som spydspiss for dyrevelferd i landbruket ved å styrke dyrevelferden i det økologiske regelverket. 

21 Leave a comment on paragraph 21 1 • Etablere og støtte sentre for hjemløse dyr som skal drive omplassering, informasjonsarbeid og støtte frivillige initiativer. 

22 Leave a comment on paragraph 22 3 • Støtte ID-merking av kjæledyr/familiedyr.

23 Leave a comment on paragraph 23 3 • Gjennomføre prøveprosjekter med forebyggende tiltak mot rovdyrskader og støtte tiltak som bidrar til at skadde dyr på beite oppdages tidligere. 

24 Leave a comment on paragraph 24 2 • Øke kontroll og tilsyn med dyr i dyrebutikker.

25 Leave a comment on paragraph 25 0 • Sørge for at husdyr får hyppigere tilsyn fra veterinær.

26 Leave a comment on paragraph 26 0 Les mer om De Grønnes tiltak for å bedre dyrevelferd i sjø og på land i kapitlene “Oppdrettsnæringen” og “Bærekraftig jordbruk”.

Side 10

Source: https://databank.mdg.no/program/dyrevelferd/