|

Ekte ansvarlighet i den økonomiske politikken

1 Leave a comment on paragraph 1 2 Grønn økonomi bringer en ny visjon og virkelighetsforståelse til økonomi og politikk. Det er grunnleggende uansvarlig å fortsette en politikk for økonomisk vekst basert på fossil energi, stadig høyere materielt forbruk, økende klimagassutslipp, utrydding av arter og forringelse av naturmangfoldet. De Grønne står for ekte ansvarlighet: økologisk, økonomisk og sosial. For oss er livskvalitet og økologisk bærekraft målet med den økonomiske politikken, ikke økt produksjon og materielt forbruk. 

2 Leave a comment on paragraph 2 0 Vi vil modernisere og utvide statsbudsjettet med egne budsjetter for sosial og økologisk bærekraft. Slik vil vi sikre at politikken leverer på det som er viktig for folk og tar vare på livsgrunnlaget. Samtidig som vi setter tydelige overordnede mål, vil vi begrense den detaljerte mål- og resultatstyringen som har bredt om seg de siste tiårene. De Grønne mener resultatene blir best når vi som politikere har tillit til fagfolkene som skal stå for gjennomføringen. 

3 Leave a comment on paragraph 3 2 Vekslende regjeringer har gjennom en årrekke løst vanskelige politiske prioriteringer med å hente stadig mer penger ut av vår felles sparegris, Statens pensjonsfond utland. Omstilling bort fra petroleumsindustrien kommer til å kreve store investeringer, som begrenser det økonomiske handlingsrommet. De Grønne vil i neste stortingsperiode prioritere grønn omstilling fremfor store utvidelser av velferdsstaten. 

4 Leave a comment on paragraph 4 0 De Grønne vil:

5 Leave a comment on paragraph 5 3 • Utvide statsbudsjettet med mål og budsjetter for livskvalitet og økologisk bærekraft, og legge disse til grunn for den økonomiske politikken. 

6 Leave a comment on paragraph 6 0 • Innføre årlige sektorvise klimabudsjetter som en del av statsbudsjettet fra 2018. 

7 Leave a comment on paragraph 7 1 • Redusere det materielle forbruket i Norge til et bærekraftig og sosialt rettferdig nivå innen 2030. 

8 Leave a comment on paragraph 8 6 • Stramme inn handlingsregelen slik at man over tid ikke bruker mer enn tre prosent av Statens pensjonsfond utland i de årlige statsbudsjettene, og jobbe for at økt pengebruk i større grad skal brukes til grønn omstilling. 

9 Leave a comment on paragraph 9 1 • Forebygge skadelig spekulasjon og utlånsvirksomhet gjennom strengere regulering av banker og finansinstitusjoner. 

10 Leave a comment on paragraph 10 1 • Sikre at de av FNs bærekraftsmål som er relevante for Norge blir innfridd. 

11 Leave a comment on paragraph 11 0 • At hensynet til naturverdier skal veie tyngre i offentlige beslutningsprosesser. 

12 Leave a comment on paragraph 12 2 • Følge opp kravet til alle børsnoterte selskaper om å rapportere økologiske og sosiale verdier i årlige regnskap, og utrede mulige belønningsordninger for selskaper som presterer godt. 

13 Leave a comment on paragraph 13 1 • Ha tillit til fagfolk og begrense detaljstyringen i offentlig sektor. 

14 Leave a comment on paragraph 14 0 • Oppfordre kommuner til å sette i gang arbeid med «grønn dulting» for å få flere til å ta miljøvennlige valg i hverdagen.

15 Leave a comment on paragraph 15 0 Les mer om De Grønnes klimatiltak i kapittelet “Vårt livsgrunnlag”

Side 20

Source: https://databank.mdg.no/program/ekte-ansvarlighet-i-den-okonomiske-politikken/