|

En skole for alle

1 Leave a comment on paragraph 1 2 Skolen skal gi grunnleggende kompetanse, holdninger og verdier som den enkelte og samfunnet trenger og vil ha glede av. De Grønne vil at skolen skal gi alle muligheten til å delta i fellesskapet med livsmestring, læringsglede, kritisk tenkning og evne til problemløsning. Den generelle delen av læreplanen har et solid verdisett for mennesker og natur som må videreføres og styrkes.

2 Leave a comment on paragraph 2 1 De Grønne vil sørge for at skolens rammeverk er forankret i et helhetlig menneskesyn og kan ivareta mangfoldet av elever. Et inkluderende miljø er viktig i seg selv og dessuten en forutsetning for læring og utvikling. Fravær og lite læring kan bare forebygges ved å gjøre skolen bedre for flere. Ensidige krav til målstyring, testing og rapportering innskrenker det pedagogiske handlingsrommet, fremmer pugging og overfladisk læring og hindrer skolene i å ivareta hele samfunnsoppdraget sitt. 

3 Leave a comment on paragraph 3 1 Dyktige lærere er avgjørende for elevenes læringsutbytte. Lærere og veiledere må ha tid og frihet til å møte den enkelte elev sitt potensial og behov. De Grønne vil sørge for at vi har nok lærere, med god tilgang på videreutdanning og at lærerne støttes av en ledelse, lærerteam og andre fagfolk som kan følge opp miljø og helse. 

4 Leave a comment on paragraph 4 3 Barn og unge tilbringer store deler av hverdagen i barnehagen, skolen og SFO. De Grønne er villige til å bruke større ressurser på å sikre et skole- og barnehagetilbud av høy kvalitet, men ønsker ikke heldagsskole med lengre skoledag. Barn og unge skal ha mulighet til å lære og oppleve mestring også utenfor skolen.

5 Leave a comment on paragraph 5 2 De Grønne vil sørge for at rammeverket er forankret i et helhetlig menneskesyn og kan ivareta mangfoldet av elever. Fravær, frafall og lite læring kan bare forebygges ved å gjøre skolen bedre for flere. De Grønne vil fremme dybdelæring med forståelse, læringsglede og faglig skoleledelse. Læring må skje i varierte, virkelighetsnære omgivelser og ta utgangspunkt i barn og unges iboende evne og vilje til å lære og utvikle seg. Det vil vi legge til rette for gjennom en friere og mer verdibasert skolepolitikk. 

6 Leave a comment on paragraph 6 1 De Grønne vil:

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • Videreføre og styrke det økologiske og medmenneskelige verdisettet i læreplanen og støtte opp om Ludvigsen-utvalgets vektlegging av bærekraftig utvikling, kritisk tenkning, demokrati og medborgerskap, det flerkulturelle samfunnet, folkehelse og livsmestring. 

8 Leave a comment on paragraph 8 0 • Gi rom til praktiske arbeidsmåter i alle fag ved å legge til en sjette grunnleggende ferdighet: praktiske ferdigheter. 

9 Leave a comment on paragraph 9 1 • Ikke utvide skoledagen utover dagens timetall og si nei til obligatorisk heldagsskole, for å sikre barns fritid. 

10 Leave a comment on paragraph 10 0 • Øke elevmedbestemmelse og elevrådenes involvering i den pedagogiske planleggingen av skolehverdagen. 

11 Leave a comment on paragraph 11 0 • Gi lærerne mer tid til å være lærere ved å redusere krav til rapportering, dokumentasjon og testing. 

12 Leave a comment on paragraph 12 0 • Ha praktiske, estetiske og IKT-rettede valgfag med høy kvalitet fra 5. trinn.

13 Leave a comment on paragraph 13 0 • At det på første trinn på barneskolen skal prioriteres læringsglede og fri lek fremfor fagspesifikke kompetansemål. 

14 Leave a comment on paragraph 14 0 • Styrke skole-hjem-samarbeid og spesialundervisning på 1.-4. trinn for å sikre tidlig innsats. 

15 Leave a comment on paragraph 15 0 • Øke ressurser til skolene og PPT slik at de kan samarbeide hyppigere og mer kontinuerlig. 

16 Leave a comment on paragraph 16 0 • Likestille alle fag ved trekk til eksamen, og utrede alternativer til tradisjonell eksamen.

17 Leave a comment on paragraph 17 0 • Gi alle elever opplæring i programmering i løpet av grunnskolen. 

18 Leave a comment on paragraph 18 1 • Styrke opplæringen om samisk kultur og historie for alle elever i grunnskolen.

19 Leave a comment on paragraph 19 0 • Sikre god tilgang på uteområder og alternative læringsarenaer, og ressurser til å bruke disse i undervisningen. 

20 Leave a comment on paragraph 20 0 • Øke antall helsesøstre og andre yrkesgrupper på skolen og styrke samarbeidet mellom skolehelsetjenesten og helsevesenet for unge.

21 Leave a comment on paragraph 21 0 • Innføre en nasjonal norm for antall elever per lærer i en kommune for å sikre tilpasset opplæring etter den enkelte elev sine styrker, interesser og utfordringer. 

22 Leave a comment on paragraph 22 0 • Sørge for større lærertetthet blant elevene ved å tilføre mer ressurser til den enkelte skole.

23 Leave a comment on paragraph 23 1 • Videreføre tilbudet om videreutdanning for lærere. 

24 Leave a comment on paragraph 24 0 • Ha fullverdige utstyrsparker og gode læringsarenaer i praktiske, estetiske og IKT-rettede fag. 

25 Leave a comment on paragraph 25 0 • Støtte prøveprosjekter med skolestart senere på dagen. 

26 Leave a comment on paragraph 26 0 • Sørge for tid og ressurser til et mer variert matematikkfag. 

27 Leave a comment on paragraph 27 0 • Styrke arbeidet med livsmestring i skolen for å bidra til selvtillit, helse og livskvalitet for den enkelte elev.

28 Leave a comment on paragraph 28 2 • Beholde adgangen til å etablere ikke-kommersielle private skoler med pedagogisk, faglig eller religiøs profil.

29 Leave a comment on paragraph 29 0 • Utvikle en policy for fritt lisensierte skolebøker for alle utdanningsnivåer, såkalte Open Educational Resources, i samarbeid med det eksisterende Nasjonal Digital Læringsarena.

30 Leave a comment on paragraph 30 2 • Øke fokus på utvikling av lærernes relasjonskompetanse i lærerutdanningen. 

31 Leave a comment on paragraph 31 1 • Forbedre måten spesialundervisning og tilpasset opplæring utøves på i grunnskole og videregående ved å sikre økt medvirkning og etterprøvbarhet.

32 Leave a comment on paragraph 32 0 • Gjøre normkritikk til en obligatorisk del av lærerutdanningen, læreplanen i samfunnsfag og naturfag og gi opplæringsloven et normkritisk utgangspunkt.

33 Leave a comment on paragraph 33 0 • Styrke de praktiske-estetiske fagene i lærerutdanningen.

34 Leave a comment on paragraph 34 0 • Sikre at læremateriell i skolen er utarbeidet av en uavhengig faglig aktør og at næringsinteresser ikke preger innholdet.

Side 48

Source: https://databank.mdg.no/program/en-skole-for-alle/