|

En trygg oppvekst

1 Leave a comment on paragraph 1 1 Et samfunn det er godt å være barn i, er godt for alle. En trygg oppvekst legger det avgjørende grunnlaget for et godt liv. Barnets behov for trygghet og kjærlighet, samt fravær av overgrep og forsømmelse må alltid prioriteres fremfor andre hensyn.

2 Leave a comment on paragraph 2 0 En god barndom handler om mulighet til fri lek, fysisk og mental utvikling, utprøving og læring. Det krever tilgjengelige og trygge uteområder, parker, skogholt, hundremeterskoger, blomsterenger osv. både i byer og bygder. 

3 Leave a comment on paragraph 3 0 De Grønne vil:

4 Leave a comment on paragraph 4 0 • Sikre barn i Norge et liv uten fattigdom. 

5 Leave a comment on paragraph 5 0 • Styrke kompetansen i helsevesen, barnehage og skole for tidlig å oppdage vold, mobbing og overgrep mot barn. 

6 Leave a comment on paragraph 6 1 • Sikre lokalmiljøer der det er trygt å gå og sykle til barnehage, skole og grøntområder.

7 Leave a comment on paragraph 7 0 • Sikre et velfungerende og forutsigbart barnevern som er likt over hele landet.

8 Leave a comment on paragraph 8 0 • Styrke barns medbestemmelsesrett i barnevernssaker, også dersom barnet er under 12 år. 

9 Leave a comment on paragraph 9 0 • At barnevernet skal gjennomføre flere hjelpetiltak før det blir aktuelt med omsorgsorgsovertakelse. 

10 Leave a comment on paragraph 10 0 • At søsken som hovedregel plasseres i samme fosterhjem der dette er ønsket av barna selv, og tilrådelig ut fra en helhetsvurdering og de enkelte barnas behov.

11 Leave a comment on paragraph 11 0 • Gi helhetlige hjelpetiltak til gravide under svangerskapet dersom det er mistanke om omsorgssvikt under og etter svangerskap.

12 Leave a comment on paragraph 12 0 • Øke det etniske, språklige og kulturelle mangfoldet blant godkjente fosterfamilier og beredskapshjem. 

13 Leave a comment on paragraph 13 0 • At barn og unge skal ha rett til medbestemmelse etter evne i alle sammenhenger som angår dem.

14 Leave a comment on paragraph 14 0 • Tilrettelegge for flere lokale lavterskeltilbud for sårbare familier, blant annet i samarbeid med helsesøstre og barnehager. 

15 Leave a comment on paragraph 15 0 • Tilrettelegge for barn med funksjonsnedsettelser og sjeldne diagnoser, og arbeide aktivt for å motvirke et sorteringssamfunn. 

16 Leave a comment on paragraph 16 0 • Styrke tilbud om møteplasser og språkopplæring til foresatte og barn som ikke bruker barnehage. 

17 Leave a comment on paragraph 17 1 • Innføre gradert barnetrygd for å gi høyere barnetrygd til husstander med lav inntekt. 

18 Leave a comment on paragraph 18 0 • Sørge for barnehageplasser til dem som ønsker det, med to opptak i året etter at barnet har fylt ett år.

19 Leave a comment on paragraph 19 0 • Reversere regjeringens kutt i fedrekvoten og innføre reell tredeling av foreldrepermisjonen.

20 Leave a comment on paragraph 20 0 • Sikre likestilt foreldreskap, og gi begge forsørgere selvstendig rett til opptjening av foreldrepenger.

21 Leave a comment on paragraph 21 1 • Etablere foreldreveiledningskurs i alle kommuner i regi av helsestasjonen for å gi nybakte foreldre gode verktøy for å imøtekomme barnets behov, gi en trygg oppvekst og sikre kunnskapsoverføring mellom foreldre.

22 Leave a comment on paragraph 22 0 Les mer om De Grønnes tiltak for en god oppvekst i kapittelet “Utdanning og kompetanse”.

Side 54

Source: https://databank.mdg.no/program/en-trygg-oppvekst/