|

Et digitalt Norge

1 Leave a comment on paragraph 1 4 Det offentlige Norge skal være åpent og tilgjengelig. Vi må raskt ta i bruk de digitale mulighetene som utvikles, og sikre at den digitale utviklingen brukes til å styrke tillit, demokrati og deltakelse.. De Grønne vil gi innbyggere et heldigitalt møte med det offentlige, gjennom smartere, mer samordnende og universelt utformede tjenester. For å lykkes er det avgjørende å skape gode fagmiljø og sikre at staten er en attraktiv IKT-arbeidsgiver, og sikre en mye sterkere sentral styring over IT-prosjekter i offentlig sektor. 

2 Leave a comment on paragraph 2 1 De Grønne vil at den teknologiske utviklingen og automatiseringen skal bidra til å styrke demokrati, livskvalitet og bærekraftig ressursutnyttelse. For å oppnå dette må skattesystem, regelverk og andre rammer være oppdaterte og sikre samfunnets felles interesser. Effektivisering som følge av digitalisering skal komme innbyggerne til gode gjennom bedre tjenester og mer fritid. 

3 Leave a comment on paragraph 3 0 De Grønne vil:

4 Leave a comment on paragraph 4 0 • Digitalisere alle offentlige tjenester og systemer når det gjør virksomheten mer effektiv uten at det går på bekostning av kvaliteten for brukerne. 

5 Leave a comment on paragraph 5 0 • Være pådriver for bruk av digitale løsninger der det gir best tilbud til befolkningen. 

6 Leave a comment on paragraph 6 0 • Digitalisere alle innbyggerrettede tjenester som kan digitaliseres, med utgangspunkt i innbyggernes behov.

7 Leave a comment on paragraph 7 1 • Sikre at de som ikke ønsker å benytte seg av digitale, offentlige tjenester likevel får et fullverdig møte med det offentlige. 

8 Leave a comment on paragraph 8 0 • Tilby flere digitale tjenester som varslingstjenester gjennom SMS, e-post og applikasjoner. 

9 Leave a comment on paragraph 9 1 • At det offentlige går foran i bruk av fri programvare, åpne filformater og standarder, og gjøre programvare utviklet av eller på vegne av det offentlige tilgjengelig under frie lisenser. 

10 Leave a comment on paragraph 10 0 • Utvikle en enhetlig kommunikasjonsprofil for statlige etater og virksomheter. 

11 Leave a comment on paragraph 11 2 • Gjøre alle offentlige data fritt tilgjengelig i strukturert format, så lenge det ikke går utover personvern eller rikets sikkerhet. 

12 Leave a comment on paragraph 12 1 • Satse på felles systemer i flere offentlige sektorer når det er forenlig med personvernhensyn. 

13 Leave a comment on paragraph 13 0 • Styrke den digitale satsingen til biblioteker og gi dem ressurser til å bli kompetansesentre for de som trenger hjelp til å bruke eller lære seg nettbaserte tjenester. 

14 Leave a comment on paragraph 14 1 • Sikre tilgang til digitale bøker, tidsskrift, forskning og lignende gjennom nasjonale lisenser.

15 Leave a comment on paragraph 15 0 •Sikre demokratisk tilgang på offentlig finansiert forskning og sørge for at nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater vedtas og implementeres.

16 Leave a comment on paragraph 16 0 • Stimulere til mer informasjonsutveksling som har verdi for fellesskapet for eksempel innen transport, velferdsteknologi og annet.

17 Leave a comment on paragraph 17 0 • Påskynde arbeidet med å kryptere all trafikk til og fra offentlige nettsider og apper.

18 Leave a comment on paragraph 18 0 Les mer om personvern i kapitlene “Digitale rettigheter” og “Personvern og rettssikkerhet”.

Side 17

Source: https://databank.mdg.no/program/et-digitalt-norge/